МАХАНИРВАНА-ТАНТРА. УЛАССА ВОСЬМАЯ

с комментариями Каулачарьи Абхинаванатха Агхор Пира

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА … (улласа восьмая, часть 1), изображение №1

ВАРНАШРАМА-ДХАРМА В КАЛИ-ЮГУ
(Маханирвана 8: 1-20)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА … (улласа восьмая, часть 1), изображение №2

अष्टमोल्लासA ṣṭamollāsaḥ

श्रुत्वा धर्मान् बहुविधान् भवानी भवमोचनी |
हिताय जगतां माता भूयः शङ्करमब्रवीत् || १ ||
śrutvā dharmān bahuvidhān bhavānī bhavamocanī .
hitāya jagatāṃ mātā bhūyaḥ śaṅkaramabravīt .. 1 ..

श्रीदेव्युवाच |
श्रुतं बहुविधं धर्ममिहामूत्र सुखप्रदम् |
धर्मार्थकामदं विघ्नहरं निर्वाणकारणम् || २ ||
śrīdevyuvāca .
śrutaṃ bahuvidhaṃ dharmamihāmūtra sukhapradam .
dharmārthakāmadaṃ vighnaharaṃ nirvāṇakāraṇam .. 2 ..

साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि वर्णाश्रमान् विभो |
तत्र ये विहिताचाराः कृपया वद तानपि || ३ ||
sāmprataṃ śrotumicchāmi brūhi varṇāśramān vibho .
tatra ye vihitācārāḥ kṛpayā vada tānapi .. 3 ..

श्रीसदाशिव उवाच |
śrīsadāśiva uvāca .

चत्वारः कथिता वर्णा आश्रमा अपि सुव्रते |
आचाराश्चापि वर्णानामाश्रमाणां पृथक् पृथक् || ४ ||
catvāraḥ kathitā varṇā āśramā api suvrate .
ācārāścāpi varṇānāmāśramāṇāṃ pṛthak pṛthak .. 4 ..

कृतादौ कलिकाले तु वर्णाः पञ्च प्रकीर्तिताः |
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रः सामान्य एव च || ५ ||
kṛtādau kalikāle tu varṇāḥ pañca prakīrtitāḥ .
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraḥ sāmānya eva ca .. 5 ..

एतेषां सर्ववर्णानामाश्रमौ द्वौ महेश्वरि |
तेषामाचारधर्मांश्च शृणुष्वाद्ये वदामि ते || ६ ||
eteṣāṃ sarvavarṇānāmāśramau dvau maheśvari .
teṣāmācāradharmāṃśca śṛṇuṣvādye vadāmi te .. 6 ..

पुरैव कथितं तावत् कलिसम्भवचेष्टितम् |
तपःस्वाध्यायहीनानां नृणामल्पायुषामपि |
क्लेशप्रयासाशक्तानां कुतो देहपरिश्रमः || ७ ||
puraiva kathitaṃ tāvat kalisambhavaceṣṭitam .
tapaḥsvādhyāyahīnānāṃ nṛṇāmalpāyuṣāmapi .
kleśaprayāsāśaktānāṃ kuto dehapariśramaḥ .. 7 ..

ब्रह्मचर्याश्रमो नास्ति वानप्रस्थोऽपि न प्रिये |
गार्हस्थ्यो भैक्षुकश्चैव आश्रमौ द्वौ कलौ युगे || ८ ||
brahmacaryāśramo nāsti vānaprastho’pi na priye .
gārhasthyo bhaikṣukaścaiva āśramau dvau kalau yuge .. 8 ..

गृहस्थस्य क्रियाः सर्वा आगमोक्ताः कलौ शिवे |
नान्यमार्गैः क्रियासिद्धिः कदापि गृहमेधिनाम् || ९ ||
gṛhasthasya kriyāḥ sarvā āgamoktāḥ kalau śive .
nānyamārgaiḥ kriyāsiddhiḥ kadāpi gṛhamedhinām .. 9 ..

भैक्षुकेऽप्याश्रमे देवि वेदोक्तं दण्डधारणम् |
कलौ नास्त्येव तत्त्वज्ञे यतस्तत् श्रौतसंस्कृतिः || १० ||
bhaikṣuke’pyāśrame devi vedoktaṃ daṇḍadhāraṇam .
kalau nāstyeva tattvajñe yatastat śrautasaṃskṛtiḥ .. 10 ..

शैवसंस्कारविधिनाऽवधूताश्रमधारणम् |
तदेव कथितं भद्रे सन्न्यासग्रहणं कलौ || ११ ||
śaivasaṃskāravidhinā’vadhūtāśramadhāraṇam .
tadeva kathitaṃ bhadre sannyāsagrahaṇaṃ kalau .. 11 ..

विप्राणामितरेषाञ्च वर्णानां प्रबले कलौ |
उभयत्राश्रमे देवि सर्वेषामधिकारिता || १२ ||
viprāṇāmitareṣāñca varṇānāṃ prabale kalau .
ubhayatrāśrame devi sarveṣāmadhikāritā .. 12 ..

सर्वेषामेव संस्काराः कर्माणि शैववर्त्मना |
विप्राणामितरेषाञ्च कर्मलिङ्गं पृथक् पृथक् || १३ ||
sarveṣāmeva saṃskārāḥ karmāṇi śaivavartmanā .
viprāṇāmitareṣāñca karmaliṅgaṃ pṛthak pṛthak .. 13 ..

जातमात्रो गृहस्थः स्यात् संस्कारादाश्रमी भवेत् |
गार्हस्थ्यं प्रथमं कुर्यात् यथाविधि महेश्वरि || १४ ||
jātamātro gṛhasthaḥ syāt saṃskārādāśramī bhavet .
gārhasthyaṃ prathamaṃ kuryāt yathāvidhi maheśvari .. 14 ..

तत्त्वज्ञाने समुत्पन्ने वैराग्यं जायते यदा |
तदा सर्वं परित्यज्य सन्न्यासाश्रममाचरेत् || १५ ||
tattvajñāne samutpanne vairāgyaṃ jāyate yadā .
tadā sarvaṃ parityajya sannyāsāśramamācaret .. 15 ..

विद्यामुपार्जयेत् बाल्ये धनं दारांश्च यौवने |
प्रौढे धर्म्याणि कर्माणि चतुर्थे प्रव्रजेत् सुधीः || १६ ||
vidyāmupārjayet bālye dhanaṃ dārāṃśca yauvane .
prauḍhe dharmyāṇi karmāṇi caturthe pravrajet sudhīḥ .. 16 ..

मातरं पितरं बृद्धं भार्याञ्चैव पतिव्रताम् |
शिशुञ्च तनयं हित्वा नावधूताश्रमं व्रजेत् || १७ ||
mātaraṃ pitaraṃ bṛddhaṃ bhāryāñcaiva pativratām .
śiśuñca tanayaṃ hitvā nāvadhūtāśramaṃ vrajet .. 17 ..

मातॄः पितॄन् शिशून् दारान् स्वजनान् बान्धवानपि |
यः प्रव्रजति हित्वैतान् स महापातकी भवेत् || १८ ||
mātṝḥ pitṝn śiśūn dārān svajanān bāndhavānapi .
yaḥ pravrajati hitvaitān sa mahāpātakī bhavet .. 18 ..

मातृहा पितृहा स स्यात् स्त्रीवधी ब्रह्मघातकः |
असन्तर्प्य स्वपित्रादीन् यो गच्छेद्भिक्षुकाश्रमे || १९ ||
mātṛhā pitṛhā sa syāt strīvadhī brahmaghātakaḥ .
asantarpya svapitrādīn yo gacchedbhikṣukāśrame .. 19 ..

ब्राह्मणो विप्रभिन्नश्च स्वस्ववर्णोक्तसंस्क्रियाम् |
शैवेन वर्त्मना कुर्यादेष धर्मः कलौ युगे || २० ||
brāhmaṇo viprabhinnaśca svasvavarṇoktasaṃskriyām.
śaivena vartmanā kuryādeṣa dharmaḥ kalau ..20 ..

Выслушав рассказ о различных формах дхармы, Бхавани — Мать миров, разрушительница мирских уз вновь обратилась к Шанкаре (1).

Шри Дэви сказала:
Я услышала о различных Дхармах, приносящих счастье в этом и в другом мире, дающих дхарму, артху и каму, предотвращающих опасности и приводящих к соединению с Высшим началом (Нирвана) (2).
А теперь я хочу узнать о варнах и ашрамах, Смилостивись, о Вездесущий, и поведай о них и об образе жизни, который им соответствует (3).

Шри Садашива сказал:
О Исполняющая благие обеты! В сатью и другие юги было четыре варны, жизнь каждой из них подразделялась на четыре этапа, и правила поведения различались в зависимости от варны и периода жизни. Но в кали-югу пять каст: брахмана, кшатрия, вайшья, шудра и саманья. О Махешвари! У каждой из этих пяти каст два этапа жизни. Внимай же, о Адье! Я поведаю Тебе, каковы их образ жизни, обряды и обязанности (Дхарма) (4-6).

Я уже говорил Тебе о слабости людей, рожденных в кали-югу. Непривыкшие к тапасу, лишенные знания Вед, мало живущие и не способные к работе, которая требует больших усилий, разве могут они выдержать физический труд (7)?

О Возлюбленная! В кали-югу нет ни брахмачарии, ни ванапрастхи. Остались только грихастха и бхикшука (жизнь в отречении) (8).

О Благосклонная! В кали-югу домохозяину следует во всех своих поступках руководствоваться правилами агамы (Тантры). Нет других путей, ведущих к успеху (9).

О Дэви! На стадии бхикшука не разрешается носить с собой посох, ибо, о Обладательница Божественного Знания (Таттва-джняна), эта традиция, как и другие, относится к ведическим (10).

О Нежная! В кали-югу образ жизни авадхуты с исполнением шиваитских ритуалов равнозначен принятию санньясы (11).

В разгар кали-юги випры (Брахманы) и прочие касты имеют равные права на оба этапа жизни (12).

Очистительные ритуалы всех каст регулируются установлениями Шивы, хотя в деталях практика випр и других каст различается (13).

Человек становится домохозяином с момента своего рождения. В другие ашрамы он входит с помощью санскар. Поэтому, о Махешвари, сначала нужно жить жизнью домохозяина и соблюдать правила ашрама домохозяина (14).

Но когда человек, познав истину (Таттва-джняна), освобождается от мирских желаний, ему следует оставить все и искать прибежища в жизни аскета (15).

В детстве нужно приобретать знания, в молодости — богатство и жену. В зрелом возрасте мудрый посвящает себя религиозным делам, а в старости — удаляется от мира (16).

Тому, у кого есть старый отец или мать, преданная и целомудренная жена или малолетние беспомощные дети, удаляться от мира не следует (17).

Тот, кто становится аскетом, бросив матерей (то есть мать и тех, кто равен ей по положению, например тетю), отцов (то есть отца и тех, кто занимает такое же положение, как отец, например дядю), малолетних детей, жен, родственников со стороны отца или матери (имеются в виду те, кто беспомощен и зависит от него), совершает великий грех (18).

Тот, кто становится аскетом, не позаботившись о нуждах своих родителей и других родственников, повинен в грехах убийства отца и матери, женщины и брахмана (эти грехи называются маха-патака — «великие грехи») (19).

Брахманам и людям других каст следует исполнять очистительные обряды в соответствии с указаниями, данными Шивой. Такова Дхарма кали-юги (20).

*** комментарий ***

Классическая система четырёх варн (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры) и четырех ашрамов (брахмачари, грихастаха, ванапраста, санньяси) была дана в Дхармашастрах, которые являются частью канона Ведических Писаний. Эта система была предназначена для второй эпохи — Трета-юга, в которой праведность (Дхарма) уменьшилась на одну четверть.

В первую эпоху – Сатья-югу еще не было нужды в регламентации прав и обязанностей различных варн и ашрамов. Люди жили по совести и не имели необходимости во внешнем законе. Им достаточно было нравственного закона, записанного на скрижалях их сердца.

В Трета-югу праведность ослабела и людям уже стала нужен внешний закон. Но они были хотя бы способны его соблюдать.

В текущую Кали-югу (четвертый период) человечество уже так деградировало, что если кто и пожелал бы исполнить предписания Дхармашастр во всем их объеме, то не смог бы этого сделать из-а фундаментальной поврежденности ума и воли.

Поэтому тантры дают адаптированный для Кали-юги вариант системы варн и ашрамов. В разбираемых стихах МНТ дается общий обзор основных адаптаций .

  1. Классической система четырех варн дополняется пятой варной – саманья. Саманья означает «обычный» или «низкорожденный». К этой касте причисляются дети от межварновых браков и их потомки. Это дополнение отражает распространение смешанных браков в кали-югу.

2. Упраздняются ашрамы (возрастные этапы) брахмачарьи (неженатого ученика) и ванапрастхи (удалившегося в лес). Эти ашрамы отменены из-за строгости правил и условий их прохождения. Физически слабые и морально падшие существа эпохи Кали неспособны уже вести такую жизнь.

3. Грихастхи (домохозяева) руководствуются теперь не предписаниями Дхармашастр, а более мягкими предписаниями Тантр.

4. Четвёртый ашрам преобразуется – ведический статус санньяси заменяется на тантрический статус авадхуты. «Авадхута — это тот, для кого не существует ни варны, ни ашрама, его единственное занятие — непрерывное созерцание Высшей Души». Правила жизни авадхут и ритуалы их посвящения установлены в Тантрах.

В последующих стихах восьмой главы дается детальное изложение новых, тантрических правил для варн и ашрамов.

ОБЯЗАННОСТИ ДОМОХОЗЯИНА ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ СЕМЬЕ
(Маханирвана 8: 21-50)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА … (улласа восьмая, часть 1), изображение №3

श्रीदेव्युवाच |
śrīdevyuvāca .

को वा धर्मो गृहस्थस्य भिक्षुकस्य च किं विभो |
विप्रस्य विप्रभिन्नानां संस्कारादीनि मे वद || २१ ||
ko vā dharmo gṛhasthasya bhikṣukasya ca kiṃ vibho .
viprasya viprabhinnānāṃ saṃskārādīni me vada .. 21 ..

श्रीसदाशिव उवाच |
śrīsadāśiva uvāca .

गार्हस्थ्यं प्रथमं धर्मं सर्वेषां मनुजन्मनाम् |
तदेव कथयाम्यादौ शृणु कौलिनि तत्त्वतः || २२ ||
gārhasthyaṃ prathamaṃ dharmaṃ sarveṣāṃ manujanmanām .
tadeva kathayāmyādau śṛṇu kaulini tattvataḥ .. 22 ..

ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थः स्यात् ब्रह्मज्ञानपरायणः |
यद्यत् कर्म प्रकुर्वीत तद्ब्रह्मणि समर्पयेत् || २३ ||
brahmaniṣṭho gṛhasthaḥ syāt brahmajñānaparāyaṇaḥ .
yadyat karma prakurvīta tadbrahmaṇi samarpayet .. 23 ..

न मिथ्याभाषणं कुर्यात् न च शाठ्यं समाचरेत् |
देवतातिथिपूजासु गृहस्थो निरतो भवेत् || २४ ||
na mithyābhāṣaṇaṃ kuryāt na ca śāṭhyaṃ samācaret .
devatātithipūjāsu gṛhastho nirato bhavet .. 24 ..

मातरं पितरञ्चैव साक्षात् प्रत्यक्षदेवताम् |
मत्वा गृही निषेवेत सदा सर्वप्रयत्नतः || २५ ||
mātaraṃ pitarañcaiva sākṣāt pratyakṣadevatām .
matvā gṛhī niṣeveta sadā sarvaprayatnataḥ .. 25 ..

तुष्टायां मातरि शिवे तुष्टे पितरि पार्वति |
तव प्रीतिर्भवेद्देवि परब्रह्म प्रसीदति || २६ ||
tuṣṭāyāṃ mātari śive tuṣṭe pitari pārvati .
tava prītirbhaveddevi parabrahma prasīdati .. 26 ..

त्वमाद्ये जगतां माता पिता ब्रह्म परात्परम् |
युवयोः प्रीणनं यस्मात् तस्मात् किं गृहिणांतपः || २७ ||
tvamādye jagatāṃ mātā pitā brahma parātparam .
yuvayoḥ prīṇanaṃ yasmāt tasmāt kiṃ gṛhiṇāṃtapaḥ .. 27 ..

आसनं शयनं वस्त्रं पानं भोजनमेव च |
तत्तत्समयमाज्ञाय मात्रे पित्रे नियोजयेत् || २८ ||
āsanaṃ śayanaṃ vastraṃ pānaṃ bhojanameva ca .
tattatsamayamājñāya mātre pitre niyojayet .. 28 ..

श्रावयेन्मृदुलां वाणीं सर्वदा प्रियमाचरेत् |
पित्रोराज्ञानुसारी स्यात् सत्पुत्रः कुलपावनः || २९ ||
śrāvayenmṛdulāṃ vāṇīṃ sarvadā priyamācaret .
pitrorājñānusārī syāt satputraḥ kulapāvanaḥ .. 29 ..

औद्धत्यं परिहासञ्च तर्जनं परिभाषणम् |
पित्रोरग्रे न कुर्वीत यदीच्छेदात्मनो हितम् || ३० ||
auddhatyaṃ parihāsañca tarjanaṃ paribhāṣaṇam .
pitroragre na kurvīta yadīcchedātmano hitam .. 30 ..

मातरं पितरं वीक्ष्य नत्वोत्तिष्ठेत् ससम्भ्रमः |
विनाऽज्ञया नोपविशेत् संस्थितः पितृशासने || ३१ ||
mātaraṃ pitaraṃ vīkṣya natvottiṣṭhet sasambhramaḥ .
vinā’jñayā nopaviśet saṃsthitaḥ pitṛśāsane .. 31 ..

विद्याधनमदोन्मत्तो यः कुर्यात् पितृहेलनम् |
स याति नरकं घोरं सर्वधर्मवहिष्कृतः || ३२ ||
vidyādhanamadonmatto yaḥ kuryāt pitṛhelanam .
sa yāti narakaṃ ghoraṃ sarvadharmavahiṣkṛtaḥ .. 32 ..

मातरं पितरं पुत्रं दारानतिथिसोदरान् |
हित्वा गृही न भुञ्जीयात् प्राणैः कण्ठगतैरपि || ३३ ||
mātaraṃ pitaraṃ putraṃ dārānatithisodarān .
hitvā gṛhī na bhuñjīyāt prāṇaiḥ kaṇṭhagatairapi .. 33 ..

वञ्चयित्वा गुरून् बन्धून् यो भुङ्क्ते स्वोदरम्भरः |
इहैव लोकगर्ह्योऽसौ परत्र नारकी भवेत् || ३४ ||
vañcayitvā gurūn bandhūn yo bhuṅkte svodarambharaḥ .
ihaiva lokagarhyo’sau paratra nārakī bhavet .. 34 ..

गृहस्थो गोपयेद्दारान् विद्यामभ्यासयेत् सुतान् |
पोषयेत् स्वजनान् बन्धूनेष धर्मः सनातनः || ३५ ||
gṛhastho gopayeddārān vidyāmabhyāsayet sutān .
poṣayet svajanān bandhūneṣa dharmaḥ sanātanaḥ .. 35 ..

जनन्या वर्द्धितो देहो जनकेन प्रपोषितः |
स्वजनैः शिक्षितः प्रीत्या सोऽधमस्तान् परित्यजेत् || ३६ ||
jananyā varddhito deho janakena prapoṣitaḥ .
svajanaiḥ śikṣitaḥ prītyā so’dhamastān parityajet .. 36 ..

एषामर्थे महेशानि कृत्वा कष्टशतान्यपि |
प्रीणयेत् सततं शक्त्या धर्मो ह्येष सनातनः || ३७ ||
eṣāmarthe maheśāni kṛtvā kaṣṭaśatānyapi .
prīṇayet satataṃ śaktyā dharmo hyeṣa sanātanaḥ .. 37 ..

स धन्यः पुरुषो लोके स कृती परमार्थवित् |
ब्रह्मनिष्ठः सत्यसन्धो यो भवेद्भुवि मानवः || ३८ ||
sa dhanyaḥ puruṣo loke sa kṛtī paramārthavit .
brahmaniṣṭhaḥ satyasandho yo bhavedbhuvi mānavaḥ .. 38 .

न भार्यां ताडयेत् क्वापि मातृवत् पालयेत् सदा |
न त्यजेत् घोरकष्टेऽपि यदि साध्वी पतिव्रता || ३९ ||
na bhāryāṃ tāḍayet kvāpi mātṛvat pālayet sadā .
na tyajet ghorakaṣṭe’pi yadi sādhvī pativratā .. 39 ..

स्थितेषु स्वीयदारेषु स्त्रियमन्यां न संस्पृशेत् |
दुष्टेन चेतसा विद्वानन्यथा नारकी भवेत् || ४० ||
sthiteṣu svīyadāreṣu striyamanyāṃ na saṃspṛśet .
duṣṭena cetasā vidvānanyathā nārakī bhavet .. 40 ..

विरले शयनं वासं त्यजेत् प्राज्ञः परस्त्रिया |
अयुक्तभाषणञ्चैव स्त्रियं शौर्यन्न दर्शयेत् || ४१ ||
virale śayanaṃ vāsaṃ tyajet prājñaḥ parastriyā .
ayuktabhāṣaṇañcaiva striyaṃ śauryanna darśayet .. 41 ..

धनेन वाससा प्रेम्णा श्रद्धया मृदुभाषणैः |
सततं तोषयेद्दारान् नाप्रियं क्वचिदाचरेत् || ४२ ||
dhanena vāsasā premṇā śraddhayā mṛdubhāṣaṇaiḥ .
satataṃ toṣayeddārān nāpriyaṃ kvacidācaret .. 42 ..

उत्सवे लोकयात्रायां तीर्थेष्वन्यनिकेतने |
न पत्नीं प्रेषयेत् प्राज्ञः पुन्नामात्यविवर्जिताम् || ४३ ||
utsave lokayātrāyāṃ tīrtheṣvanyaniketane .
na patnīṃ preṣayet prājñaḥ punnāmātyavivarjitām .. 43 ..

यस्मिन्नरे महेशानि तुष्टा भार्या पतिव्रता |
सर्वो धर्मः कृतस्तेन भवतीप्रिय एव सः || ४४ ||
yasminnare maheśāni tuṣṭā bhāryā pativratā .
sarvo dharmaḥ kṛtastena bhavatīpriya eva saḥ .. 44 ..

चतुर्वर्षावधि सुतान् लालयेत् पालयेत् पिता |
ततः षोडशपर्यन्तं गुणान् विद्याञ्च शिक्षयेत् || ४५ ||
caturvarṣāvadhi sutān lālayet pālayet pitā .
tataḥ ṣoḍaśaparyantaṃ guṇān vidyāñca śikṣayet .. 45 ..

विंशत्यब्दाधिकान् पुत्रान् प्रेरयेद् गृहकर्मसु |
ततस्तांस्तुल्यभावेन मत्वा स्नेहं प्रदर्शयेत् || ४६ ||
viṃśatyabdādhikān putrān prerayed gṛhakarmasu .
tatastāṃstulyabhāvena matvā snehaṃ pradarśayet .. 46 ..

कन्याऽप्येवं पालनीया शिक्षणीयाऽतियत्नतः |
देया वराय विदुषे धनरत्नसमन्विता || ४७ ||
kanyā’pyevaṃ pālanīyā śikṣaṇīyā’tiyatnataḥ .
deyā varāya viduṣe dhanaratnasamanvitā .. 47 ..

एवं क्रमेण भ्रातॄंश्च स्वसृभ्रातृसुतानपि |
ज्ञातीन् मित्राणि भृत्यांश्च पालयेत्तोषयेद् गृही || ४८ ||
evaṃ krameṇa bhrātṝṃśca svasṛbhrātṛsutānapi .
jñātīn mitrāṇi bhṛtyāṃśca pālayettoṣayed gṛhī .. 48 ..

ततः स्वधर्मनिरतानेकग्रामनिवासिनः |
अभ्यागतानुदासीनान् गृहस्थः परिपालयेत् || ४९ ||
tataḥ svadharmaniratānekagrāmanivāsinaḥ .
abhyāgatānudāsīnān gṛhasthaḥ paripālayet .. 49 ..

यद्येवं नाचरेद्देवि गृहस्थो विभवे सति |
पशुरेव स विज्ञेयः स पापी लोकगर्हितः || ५० ||
yadyevaṃ nācareddevi gṛhastho vibhave sati .
paśureva sa vijñeyaḥ sa pāpī lokagarhitaḥ .. 50 ..

Шри Дэви сказала:
0 Вездесущий! Открой мне дхарму домохозяина и аскета и санскары випр и других каст (21).

Шри Садашива ответил:
Ашрам домохозяина — первый долг всех потомков Ману. Поэтому я начну с рассказа об этом ашраме, а Ты внимай мне, о Каулини (22).

Домохозяину следует преданно созерцать Брахмана, обладать знанием Брахмана и посвящать всю свою деятельность Брахману (23).

Ему нельзя обманывать ни на словах, ни на деле и следует отдавать все свое время поклонению божествам и гостям (24).

Он должен почитать отца и мать как воплощенных богов и всегда всеми силами стараться услужить им (25).

О Шива! О Парвати! Кто делает счастливыми отца и мать, тот делает счастливой и Тебя, и к тому благосклонен Парабрахман. О Изначальная! Ты — Мать миров, а Высший Брахман — их отец. Какой поступок может быть лучше того, который радует Вас обоих (27)?

По требованию матери и отца следует предоставлять им сиденья, постели, одежду, питье и пищу. Говорить с ними всегда следует ласково, а вести себя так, как им приятно. Хороший сын, который всегда выполняет волю отца и матери — благословение для всей семьи (28-29).

Тому, кто стремится к благополучию, следует избегать заносчивого поведения, насмешек, угроз и гневных слов в присутствии родителей (30).

Увидев родителей, послушный сын выражает свое уважение к ним, вставая и кланяясь, он никогда не садится прежде, чем получит их разрешение (31).

Кто, ослепленный гордыней из-за учености или богатства, пренебрегает своими родителями, тот оказывается вне всякой дхармы и отправляется в страшный ад (32).

Даже когда жизненная энергия подходит к горлу (То есть когда приближается смерть), домохозяин не должен приступать к еде, пока не накормит мать, отца, сына, жену, гостя и брата (33).

Тот, кто набивает свой живот, лишая пищи старших и равных ему, презираем при жизни и попадает в ад после смерти (34).

Домохозяину следует с любовью заботиться о своей жене, давать образование детям и поддерживать родных и друзей. Такова санатана дхарма (35).

Мать вскармливает тело. Отец дает ему начало. Родственники из любви дают человеку знания. Поэтому тот, кто бросает их, поистине низок. Ради них стоит вытерпеть сто несчастий. Следует изо всех сил стараться угодить им. Такова санатана дхарма (37).

Человек, который в этой жизни обращает свой ум к Брахману и безгранично предан истине, всегда совершает добрые дела, знает Всевышнего и благословен во всех мирах (38).

Домохозяину никогда не следует наказывать жену, напротив, ее следует лелеять как мать. Если она добродетельна и преданна мужу, он не должен пренебрегать ею даже во времена величайших бедствий (39).

Пока жена жива, мудрый человек никогда не дотронется до другой женщины из дурных побуждений, иначе он попадает в ад (40).

Находясь в уединенном месте, мудрый человек никогда не живет, не спит и не лежит поблизости от чужих жен. В их присутствии он воздерживается от неприличных и хвастливых речей (41).

Жене следует угождать богатством, одеждами, любовью, уважением и приятными речами. Мужу никогда не следует делать то, что неприятно жене (42).

Мудрый никогда не отправляет жену на праздник, в людное место, в паломничество или в чужой дом без сопровождения сына или человека из своего дома (43).

О Махешвари! Тот, у кого есть верная и счастливая жена, считается полностью выполнившим дхарму и поистине пользуется Твоей благосклонностью (44).

Отец должен лелеять и кормить своих сыновей, пока им не исполнится четыре года, а затем следует давать им знания и учить их обязанностям (Милосердие, самоотречение, самоконтроль, правдивость, доброта и т.п.) (45).

Сыновья исполняют свои домашние обязанности до двадцати лет, после чего отцу следует считать их равными себе и всегда обращаться с ними любовно (46).

Точно также следует с величайшей заботой лелеять и обучать дочь, а затем отдать ее, сопроводив деньгами и драгоценностями, мудрому мужу (47).

Домохозяину следует также лелеять и оберегать своих братьев и сестер и их детей, а также прочих родственников, друзей и слуг (48).

Помимо того, ему следует поддерживать тех, кто исповедует одну с ним религию, тех, кто живет в одной с ним деревне, и гостей, будь то аскеты или кто-либо еще (49).

Состоятельный домохозяин, который поступает иначе, — зверь, грешник и презираем во всех мирах (50).

*** комментарий ***

Господь Шива начинает объяснять систему укладов жизни (ашрамов) с ашрама домохозяина. Каждый человек рождается домохозяином и, следовательно, автоматически приобретает права и обязанности этого ашрама.

Позиция Господа Шивы однозначна: человек не существует сам по себе, он живет в обществе, занимает в нем определенное место и имеет перед ним обязанности. Каждый человек от рождения до смерти обязан исполнять свой долг. Самая близкая к человеку часть общества — это его семье. Следовательно, исполнение человеком его дхармы, его долга начинается с семьи.

Семья образует круг взаимной заботы и поддержки. Все члены семьи имеют обязанности друг перед другом. Их надлежащее исполнение каждым человеком – залог счастливой жизни его самого и всей его семьи.

Не буду пересказывать обязанности по отношению к конкретным членам семьи — они изложены ясно и недвусмысленно. Важно отметить, что исполнение обязанностей домохозяина, как мы видим, требует немалых усилий. Однако, приложение усилий в правильном направлении – это и есть садхана. Заботясь о своей семье, домохозяин выполняет важнейшую садхану и формирует надлежащую карму. Накопление благих заслуг – прочный фундамент для йогической практики.

Посмотрим теперь на стихи 48-49. Семья образует самый близкий человеку круг. Но далее идут другие круги, по отношению к которым домохозяин также имеет обязанности. Это круги родственников, друзей и единоверцев. «Ни один человек не остров», как сказал поэт.

ЖИЗНЬ МУДРОГО ДОМОХОЗЯИНА
(Маханирвана 8: 51-69)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА … (улласа восьмая, часть 1), изображение №4

निद्रालस्यं देहयत्नं केशविन्यासमेव च |
आसक्तिमशने वस्त्रे नातिरिक्तं ससाचरेत् || ५१ ||
nidrālasyaṃ dehayatnaṃ keśavinyāsameva ca .
āsaktimaśane vastre nātiriktaṃ sasācaret .. 51 ..

युक्ताहारो युक्तनिद्रो मितवाङ्मितमैथुनः |
स्वच्छो नम्रः शुचिर्दक्षो युक्तः स्यात् सर्वकर्मसु || ५२ ||
yuktāhāro yuktanidro mitavāṅmitamaithunaḥ .
svaccho namraḥ śucirdakṣo yuktaḥ syāt sarvakarmasu .. 52 ..

शूरः शत्रौ विनीतः स्यात् बान्धवे गुरुसन्निधौ |
जुगुप्सितान् न मन्येत नावमन्येत मानिनः || ५३ ||
śūraḥ śatrau vinītaḥ syāt bāndhave gurusannidhau .
jugupsitān na manyeta nāvamanyeta māninaḥ .. 53 ..

सौहार्दं व्यवहारांश्च प्रवृत्तिं प्रकृतिं नृणाम् |
सहवासेन तर्कैश्च विदित्वा विश्वसेत्ततः || ५४ ||
sauhārdaṃ vyavahārāṃśca pravṛttiṃ prakṛtiṃ nṛṇām .
sahavāsena tarkaiśca viditvā viśvasettataḥ .. 54 ..

त्रसेद्द्वेष्टुरपि क्षुद्रात् समयं वीक्ष्य बुद्धिमान् |
प्रदर्शयेदात्मभावान्नैव धर्मं विलङ्घयेत् || ५५ ||
traseddveṣṭurapi kṣudrāt samayaṃ vīkṣya buddhimān .
pradarśayedātmabhāvānnaiva dharmaṃ vilaṅghayet .. 55 ..

स्वीयं यशः पौरुषञ्च गुप्तये कथितञ्च यत् |
कृतं यदुपकाराय धर्मज्ञो न प्रकाशयेत् || ५६ ||
svīyaṃ yaśaḥ pauruṣañca guptaye kathitañca yat .
kṛtaṃ yadupakārāya dharmajño na prakāśayet .. 56 ..

जुगुप्सितप्रवृत्तौ च निश्चितेऽपि पराजये |
गुरुणा लघुना चापि यशस्वी न विवादयेत् || ५७ ||
jugupsitapravṛttau ca niścite’pi parājaye .
guruṇā laghunā cāpi yaśasvī na vivādayet .. 57 ..

विद्याधनयशोधर्मान् यतमान उपार्जयेत् |
व्यसनञ्चासतां सङ्गं मिथ्याद्रोहं परित्यजेत् || ५८ ||
vidyādhanayaśodharmān yatamāna upārjayet .
vyasanañcāsatāṃ saṅgaṃ mithyādrohaṃ parityajet .. 58 ..

अवस्थानुगताश्चेष्टाः समयानुगताः क्रियाः |
तस्मादवस्थां समयं वीक्ष्य कर्म समाचरेत् || ५९ ||
avasthānugatāśceṣṭāḥ samayānugatāḥ kriyāḥ .
tasmādavasthāṃ samayaṃ vīkṣya karma samācaret .. 59 ..

योगक्षेमरतो दक्षो धार्मिकः प्रियबान्धवः |
मितवाङ्मितहासः स्यान्मान्याग्रे तु विशेषतः || ६० ||
yogakṣemarato dakṣo dhārmikaḥ priyabāndhavaḥ .
mitavāṅmitahāsaḥ syānmānyāgre tu viśeṣataḥ .. 60 ..

जितेन्द्रियः प्रसन्नात्मा सुचिन्त्यः स्याद्दृढव्रतः |
अप्रमत्तो दीर्घदर्शी मात्रास्पर्शान् विचारयेत् || ६१ ||
jitendriyaḥ prasannātmā sucintyaḥ syāddṛḍhavrataḥ .
apramatto dīrghadarśī mātrāsparśān vicārayet .. 61 ..

सत्यं मृदु प्रियं धीरो वाक्यं हितकरं वदेत् |
आत्मौत्कर्ष्यं तथा निन्दां परेषां परिवर्जयेत् || ६२ ||
satyaṃ mṛdu priyaṃ dhīro vākyaṃ hitakaraṃ vadet .
ātmautkarṣyaṃ tathā nindāṃ pareṣāṃ parivarjayet .. 62 ..

जलाशयाश्च वृक्षाश्च विश्रामगृहमध्वनि |
सेतुः प्रतिष्ठितो येन तेन लोकत्रयं जितम् || ६३ ||
jalāśayāśca vṛkṣāśca viśrāmagṛhamadhvani .
setuḥ pratiṣṭhito yena tena lokatrayaṃ jitam .. 63 ..

सन्तुष्टौ पितरौ यस्मिन्ननुरक्ताः सुहृद्गणाः |
गायन्ति यद्यशो लोकास्तेन लोकत्रयं जितम् || ६४ ||
santuṣṭau pitarau yasminnanuraktāḥ suhṛdgaṇāḥ .
gāyanti yadyaśo lokāstena lokatrayaṃ jitam .. 64 ..

सत्यमेव व्रतं यस्य दया दीनेषु सर्वथा |
कामक्रोधौ वशे यस्य तेन लोकत्रयं जितम् || ६५ ||
satyameva vrataṃ yasya dayā dīneṣu sarvathā .
kāmakrodhau vaśe yasya tena lokatrayaṃ jitam .. 65 ..

विरक्तः परदारेषु निष्पृहः परवस्तुषु |
दम्भमात्सर्यहीनो यस्तेन लोकत्रयं जितम् || ६६ ||
viraktaḥ paradāreṣu niṣpṛhaḥ paravastuṣu .
dambhamātsaryahīno yastena lokatrayaṃ jitam .. 66 ..

न बिभेति रणाद्यो वै संग्रामेऽप्यपराङ्मुखः |
धर्मयुद्धे मृतो वाऽपि तेन लोकत्रयं जितम् || ६७ ||
na bibheti raṇādyo vai saṃgrāme’pyaparāṅmukhaḥ .
dharmayuddhe mṛto vā’pi tena lokatrayaṃ jitam .. 67 ..

असंशयात्मा सुश्रद्धः शाम्भवाचारतत्परः |
मच्छासने हितो यश्च तेन लोकत्रयं जितम् || ६८ ||
asaṃśayātmā suśraddhaḥ śāmbhavācāratatparaḥ .
macchāsane hito yaśca tena lokatrayaṃ jitam .. 68 ..

ज्ञानिना लोकयात्रायै सर्वत्र समदृष्टिना |
क्रियन्ते येन कर्माणि तेन लोकत्रयं जितम् || ६९ ||
jñāninā lokayātrāyai sarvatra samadṛṣṭinā .
kriyante yena karmāṇi tena lokatrayaṃ jitam .. 69 ..

Домохозяину не следует слишком много спать или пребывать в праздности, чрезмерно заботиться о теле и прическе, еде или питье или уделять излишнее внимание своей одежде (51).

Ему подобает быть умеренным в еде, сне, разговорах и половых отношениях и воспитывать искренность, смирение, чистоту, свободу от лености и упорство (52).

Великодушный к врагам, скромный с друзьями, родственниками и старшими, он никогда не испытывает уважения к тем, кто заслуживает порицания, и никогда не пренебрегает теми, кто достоин уважения (53).

Он оказывает людям доверие только после близкого общения с ними, узнав их природу, склонности, образ действий и дружеское расположение (54).

Следует остерегаться даже слабого врага и не показывать свою силу, пока не придет подходящее время. Но ни при каких обстоятельствах нельзя отступать от дхармы (55).

Знающий дхарму не должен говорить о своей славе и доблести, о том, что было ему рассказано по секрету или о своих добрых делах (56).

Человек с добрым именем никогда не должен вступать в конфликт из низменных побуждений, при отсутствии шансов на успех, а также с вышестоящими или нижестоящими (57).

Ему следует прилежно трудиться, приобретая знания, богатство, славу и дхарму, избегать скверных привычек, общества дурных людей, обмана и предательства (58).

Начиная новое дело, следует учитывать обстоятельства и условия жизни, вся деятельность должна происходить в свое время. Следовательно, прежде чем что-либо предпринять, нужно учесть, благоприятствуют ли этому обстоятельства и время (Принято говорить, что прежде чем приступить к какому-либо делу, надо учесть три фактора: деша (место), кала (время) и патра (участники этого дела)) (59).

Обязанность домохозяина — заниматься приобретением необходимого и охранять приобретенное. Ему подобает быть благоразумным, благочестивым и добрым к своим друзьям. Говорить и смеяться следует сдержанно, особенно в присутствии тех, кого необходимо уважать (60).

Ему следует контролировать свои чувства, всегда быть бодрым, думать о благом, проявлять твердость характера, внимательность, дальновидность и пользоваться своими органами чувств разумно (61).

Речь мудрого домохозяина правдива, негромка, приятна, благотворна и доставляет радость. Он не восхваляет себя и не осуждает других (62).

Человек, который освятил водоемы, посадил деревья, построил у дороги дома для путников или соорудил мосты, считается покорителем трех миров (Доставляя радость другим людям, человек доставляет радость Параматме) (63).

Человек, который осчастливил своих мать и отца, которому преданы его друзья и которого прославляют люди, считается покорителем трех миров (64).

Тот, чья цель — истина, кто всегда милосерден к бедным, кто обуздал похоть и гнев, считается покорителем трех миров (65).

Кто не желает чужих жен или чужого имущества, кто свободен от лжи и зависти, тот считается покорителем трех миров (66).

Кто неустрашим в бою и в случае необходимости без страха отправляется на войну, кто погибает в битве за правду, тот считается покорителем трех миров (67).

Тот, чья душа не ведает сомнений, кто верен Шиве и преданно исполняет его повеления, кто подчиняется мне, тот — покоритель трех миров (68).

Мудрец, который при общении с другими людьми одинаково смотрит на врага и на друга, — покоритель трех миров (69).

*** комментарий ***

Читателя может удивить, что в этих стихах вместе с нравственными нормами находятся указания, касающиеся житейских, мирских дел. Но это есть свидетельство любви Господа к Шивы к нам. Махадева так заботится о своих детях, что не оставляет без внимания все стороны их жизни. Он хочет, чтобы мы и двигались по пути к Освобождению и были успешны в мирских делах. Желание нашего отца Шивы и нашей Матери Кали — видеть нас счастливыми. И мы как их дети и ученики, должны стараться сделать счастливыми тех, кто нам близок и дорог.

Для домохозяина важно и нужно достигать всех четырех целей жизни- дхармы (исполнения морального долга), артхи (богатства), камы (наслаждений) и, наконец, Мокши (Освобождения). Достижение одной цели создает предпосылки для достижения другой, и наоборот. С одной стороны, исполнение дхармы создает кармический фундамент для материального процветания. С другой – для того, чтобы мы могли помогать нуждающимся, мы должны иметь средства для этого.

В сущности, нет деления на духовное и мирское. Наша жизнь едина, все в ней взаимосвязано.

ЧИСТОТА, РИТУАЛЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЖЕНЫ
(Маханирвана 8: 71:109)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА … (улласа восьмая, часть 1), изображение №5

शौचन्तु द्विविधं देवि बाह्याभ्यन्तरभेदतः |
ब्रह्मण्यात्मार्पणं यत्तत् शौचमान्तरिकं स्मृतम् || ७० ||
śaucantu dvividhaṃ devi bāhyābhyantarabhedataḥ .
brahmaṇyātmārpaṇaṃ yattat śaucamāntarikaṃ smṛtam .. 70 ..

अद्भिर्वा भस्मना वाऽपि मलानामपकर्षणम् |
देहशुद्धिर्भवेद्येन बहिःशौचं तदुच्यते || ७१ ||
adbhirvā bhasmanā vā’pi malānāmapakarṣaṇam .
dehaśuddhirbhavedyena bahiḥśaucaṃ taducyate .. 71 ..

गङ्गा नद्यो ह्रदा वाप्यस्तथा कूपाश्च क्षुल्लकाः |
सर्वं पवित्रजननं स्वर्णदी क्रमतः प्रिये || ७२ ||
gaṅgā nadyo hradā vāpyastathā kūpāśca kṣullakāḥ .
sarvaṃ pavitrajananaṃ svarṇadī kramataḥ priye .. 72 ..

भस्माऽत्र याज्ञिकं श्रेष्ठं मृत्स्ना तु मलवर्जिता |
वासोऽजिनतृणादीनि मृद्वज्जानीहि सुव्रते || ७३ ||
bhasmā’tra yājñikaṃ śreṣṭhaṃ mṛtsnā tu malavarjitā .
vāso’jinatṛṇādīni mṛdvajjānīhi suvrate .. 73 ..

किमत्र बहुनोक्तेन शौचाशौचविधौ शिवे |
मनःपूतं भवेद्येन गृहस्थस्तत्तदाचरेत् || ७४ ||
kimatra bahunoktena śaucāśaucavidhau śive .
manaḥpūtaṃ bhavedyena gṛhasthastattadācaret .. 74 ..

निद्रान्ते मैथुनस्यान्ते त्यागान्ते मलमूत्रयोः |
भोजनान्ते मले स्पृष्टे बहिःशौचं विधीयते || ७५ ||
nidrānte maithunasyānte tyāgānte malamūtrayoḥ .
bhojanānte male spṛṣṭe bahiḥśaucaṃ vidhīyate .. 75 ..

सन्ध्या त्रैकालिकी कार्या वैदिकी तान्त्रिकी क्रमात् |
उपासनाया भेदेन पूजां कुर्याद् यथाविधि || ७६ ||
sandhyā traikālikī kāryā vaidikī tāntrikī kramāt .
upāsanāyā bhedena pūjāṃ kuryād yathāvidhi .. 76 ..

ब्रह्ममन्त्रोपासकानां गायत्रीजपनात् प्रिये |
ज्ञानात् ब्रह्मेति तद्वाच्यं सन्ध्या भवति वैदिकी || ७७ ||
brahmamantropāsakānāṃ gāyatrījapanāt priye .
jñānāt brahmeti tadvācyaṃ sandhyā bhavati vaidikī .. 77 ..

अन्येषां वैदिकी सन्ध्या सूर्योपस्थानपूर्वकम् |
अर्घ्यदानं दिनेशाय गायत्रीजपनं तथा || ७८ ||
anyeṣāṃ vaidikī sandhyā sūryopasthānapūrvakam .
arghyadānaṃ dineśāya gāyatrījapanaṃ tathā .. 78 ..

अष्टोत्तरं सहस्रं वा शतं वा दशधाऽपि वा |
जपानां नियमो भद्रे सर्वत्राह्निककर्मणि || ७९ ||
aṣṭottaraṃ sahasraṃ vā śataṃ vā daśadhā’pi vā .
japānāṃ niyamo bhadre sarvatrāhnikakarmaṇi .. 79 ..

शूद्रसामान्यजातीनामधिकारोऽस्ति केवलम् |
आगमोक्तविधौ देवि सर्वसिद्धिस्ततो भवेत् || ८० ||
śūdrasāmānyajātīnāmadhikāro’sti kevalam .
āgamoktavidhau devi sarvasiddhistato bhavet .. 80 ..

प्रातः सूर्योदयः कालो मध्याह्नस्तदनन्तरम् |
सायं सूर्यास्तसमयस्त्रिकालानामयं क्रमः || ८१ ||
prātaḥ sūryodayaḥ kālo madhyāhnastadanantaram .
sāyaṃ sūryāstasamayastrikālānāmayaṃ kramaḥ .. 81 ..

श्रीदेव्युवाच |
śrīdevyuvāca .

विप्रादिसर्ववर्णानां विहिता तान्त्रिकी क्रिया |
त्वयैव कथिता नाथ सम्प्राप्ते प्रबले कलौ || ८२ ||
viprādisarvavarṇānāṃ vihitā tāntrikī kriyā .
tvayaiva kathitā nātha samprāpte prabale kalau .. 82 ..

तदिदानीं कथं देव विप्रान् वैदिककर्मणि |
नियोजयसि तत्सर्वं विशेषाद्वक्तुमर्हसि || ८३ ||
tadidānīṃ kathaṃ deva viprān vaidikakarmaṇi .
niyojayasi tatsarvaṃ viśeṣādvaktumarhasi .. 83 ..

श्रीसदाशिव उवाच |
śrīsadāśiva uvāca .

सत्यं ब्रवीषि तत्त्वज्ञे सर्वेषां तान्त्रिकी क्रिया |
लोकानां भोगमोक्षाय सर्वकर्मसु सिद्धिदा || ८४ ||
satyaṃ bravīṣi tattvajñe sarveṣāṃ tāntrikī kriyā .
lokānāṃ bhogamokṣāya sarvakarmasu siddhidā .. 84 ..

इयन्तु ब्रह्मसावित्री यथा भवति वैदिकी |
तथैव तान्त्रिकी ज्ञेया प्रशस्तोभयकर्मणि || ८५ ||
iyantu brahmasāvitrī yathā bhavati vaidikī .
tathaiva tāntrikī jñeyā praśastobhayakarmaṇi .. 85 ..

अतोऽत्र कथितं देवि द्विजानां प्रवले कलौ |
गायत्र्यामधिकारोऽस्ति नान्यमन्त्रेषु कर्हिचित् || ८६ ||
ato’tra kathitaṃ devi dvijānāṃ pravale kalau .
gāyatryāmadhikāro’sti nānyamantreṣu karhicit .. 86 ..

ताराद्या कमलाद्या च वाग्भवाद्या यथाक्रमात् |
ब्राह्मणक्षत्रियविशां सावित्री कथिता कलौ || ८७ ||
tārādyā kamalādyā ca vāgbhavādyā yathākramāt .
brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ sāvitrī kathitā kalau .. 87 ..

द्विजादीनां प्रभेदार्थं शूद्रेभ्यः परमेश्वरि |
सन्ध्येयं वैदिकी प्रोक्ता प्रागेवाह्निककर्मणाम् || ८८ ||
dvijādīnāṃ prabhedārthaṃ śūdrebhyaḥ parameśvari .
sandhyeyaṃ vaidikī proktā prāgevāhnikakarmaṇām .. 88 ..

अन्यथा शाम्भवैर्मार्गैः केवलैः सिद्धिभाग्भवेत् |
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेतन्न संशयः || ८९ ||
anyathā śāmbhavairmārgaiḥ kevalaiḥ siddhibhāgbhavet .
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ satyametanna saṃśayaḥ .. 89 ..

कालात्ययेऽपि सन्ध्येयं कर्तव्या देववन्दिते |
ओ/ तत्सत् ब्रह्म चोच्चार्य मोक्षेच्छुभिरनातुरैः || ९० ||
kālātyaye’pi sandhyeyaṃ kartavyā devavandite .
o/ tatsat brahma coccārya mokṣecchubhiranāturaiḥ .. 90 ..

आसनं वसनं पात्रं शयया यानं निकेतनम् |
गृह्यकं वस्तुजातञ्ज स्वच्छात् स्वच्छं प्रशस्यते || ९१ ||
āsanaṃ vasanaṃ pātraṃ śayyā yānaṃ niketanam .
gṛhyakaṃ vastujātañja svacchāt svacchaṃ praśasyate .. 91 ..

समाप्याह्निककर्माणि स्वाध्यायं गृहकर्म वा |
गृहस्थो नियतं कुर्यान्नैव तिष्ठेन्निरुद्यमः || ९२ ||
samāpyāhnikakarmāṇi svādhyāyaṃ gṛhakarma vā .
gṛhastho niyataṃ kuryānnaiva tiṣṭhennirudyamaḥ .. 92 ..

पुण्यतीर्थे पुण्यतिथौ ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः |
जपं दानं प्रकुर्वाणः श्रेयसां निलयो भवेत् || ९३ ||
puṇyatīrthe puṇyatithau grahaṇe candrasūryayoḥ .
japaṃ dānaṃ prakurvāṇaḥ śreyasāṃ nilayo bhavet .. 93 ..

कलावन्नगतप्राणा नोपवासः प्रशस्यते |
उपवासप्रतिनिधावेकं दानं विधीयते || ९४ ||
kalāvannagataprāṇā nopavāsaḥ praśasyate .
upavāsapratinidhāvekaṃ dānaṃ vidhīyate .. 94 ..

कलौ दानं महेशानि सर्वसिद्धिकरं भवेत् |
तत्पात्रं केवलं ज्ञेयो दरिद्रः सत्क्रियान्वितः || ९५ ||
kalau dānaṃ maheśāni sarvasiddhikaraṃ bhavet .
tatpātraṃ kevalaṃ jñeyo daridraḥ satkriyānvitaḥ .. 95 ..

मासवत्सरपक्षाणामारम्भदिनमम्बिके |
चतुर्दश्यष्टमी शुक्ला तथैवैकादशी कुहूः || ९६ ||
māsavatsarapakṣāṇāmārambhadinamambike .
caturdaśyaṣṭamī śuklā tathaivaikādaśī kuhūḥ .. 96 ..

निजजन्मदिनञ्चैव पित्रोर्मरणवासरः |
वैधोत्सवदिनञ्चैव पुण्यकालः प्रकीर्तितः || ९७ ||
nijajanmadinañcaiva pitrormaraṇavāsaraḥ .
vaidhotsavadinañcaiva puṇyakālaḥ prakīrtitaḥ .. 97 ..

गङ्गानदी महानद्यो गुरोः सदनमेव च |
प्रसिद्धं देवताक्षेत्रं पुण्यतीर्थं प्रकीर्तितम् || ९८ ||
gaṅgānadī mahānadyo guroḥ sadanameva ca .
prasiddhaṃ devatākṣetraṃ puṇyatīrthaṃ prakīrtitam .. 98 ..

त्यक्त्वा स्वाध्यायनं पित्रोः शुश्रूषान्दाररक्षणम् |
नरकाय भवेत्तीर्थं तीर्थाय व्रजतां नृणाम् || ९९ ||
tyaktvā svādhyāyanaṃ pitroḥ śuśrūṣāndārarakṣaṇam .
narakāya bhavettīrthaṃ tīrthāya vrajatāṃ nṛṇām .. 99 ..

न तीर्थसेवा नारीणां नोपवासादिकाः क्रियाः |
नैव व्रतानां नियमो भर्तुः शुश्रूषणं विना || १०० ||
na tīrthasevā nārīṇāṃ nopavāsādikāḥ kriyāḥ .
naiva vratānāṃ niyamo bhartuḥ śuśrūṣaṇaṃ vinā .. 100 ..

भर्तैव योषितां तीर्थं तपो दानं व्रतं गुरुः |
तस्मात् सर्वात्मना नारी पतिसेवां समाचरेत् || १०१ ||
bhartaiva yoṣitāṃ tīrthaṃ tapo dānaṃ vrataṃ guruḥ .
tasmāt sarvātmanā nārī patisevāṃ samācaret ..101 ..

पत्युः प्रियं सदा कुर्यात् वचसा परिचर्यया |
तदाज्ञानुचरी भूत्वा तोषयेत् पतिबान्धवान् || १०२ ||
patyuḥ priyaṃ sadā kuryāt vacasā paricaryayā .
tadājñānucarī bhūtvā toṣayet patibāndhavān .. 102 ..

नेक्षेत् पतिं क्रूरदृष्ट्या श्रावयेन्नैव दुर्वचः |
नाप्रियं मनसा वापि चरेद्भर्तुः पतिव्रता || १०३ ||
nekṣet patiṃ krūradṛṣṭyā śrāvayennaiva durvacaḥ .
nāpriyaṃ manasā vāpi caredbhartuḥ pativratā .. 103 ..

कायेन मनसा वाचा सर्वदा प्रियकर्मभिः |
या प्रीणयति भर्तारं सैव ब्रह्मपदं लभेत् || १०४ ||
kāyena manasā vācā sarvadā priyakarmabhiḥ .
yā prīṇayati bhartāraṃ saiva brahmapadaṃ labhet .. 104 ..

नान्यवक्त्रं निरीक्षेत नान्यैः सम्भाषणञ्चरेत् |
न चाङ्गं दर्शयेदन्यान् भर्तुराज्ञानुसारिणी || १०५ ||
nānyavaktraṃ nirīkṣeta nānyaiḥ sambhāṣaṇañcaret .
na cāṅgaṃ darśayedanyān bharturājñānusāriṇī .. 105 ..

तिष्ठेत् पित्रोर्वशे बाल्ये भर्तुः सम्प्राप्तयौवने |
वार्द्धक्ये पतिबन्धूनां न स्वतन्त्रा भवेत् क्वचित् || १०६ ||
tiṣṭhet pitrorvaśe bālye bhartuḥ samprāptayauvane .
vārddhakye patibandhūnāṃ na svatantrā bhavet kvacit .. 106 ..

अज्ञातपतिमर्यादामज्ञातपतिसेवनाम् |
नोद्वाहयेत् पिता बालामज्ञातधर्मशासनाम् || १०७ ||

ajñātapatimaryādāmajñātapatisevanām .
nodvāhayet pitā bālāmajñātadharmaśāsanām .. 107 ..

नरमांसं न भुञ्जीयात् नराकृतिपशूंस्तथा |
बहूपकारकान् गाश्च मांसादान् रसवर्जितान् || १०८ ||
naramāṃsaṃ na bhuñjīyāt narākṛtipaśūṃstathā .
bahūpakārakān gāśca māṃsādān rasavarjitān .. 108 ..

फलानि ग्राम्यवन्यानि मूलानि विविधानि च |
भूमिजातानि सर्वाणि भोज्यानि स्वेच्छया शिवे || १०९ ||
phalāni grāmyavanyāni mūlāni vividhāni ca .
bhūmijātāni sarvāṇi bhojyāni svecchayā śive .. 109 ..

О Дэви! Чистота бывает двух видов — внешняя и внутренняя. Посвящение себя Брахману связано с внутренней чистотой (70), а очищение тела с помощью воды, пепла или других очищающих средств связано с внешней чистотой (71).

О Любимая! Воды Ганги или любой другой реки, озера, пруда, колодца или небесной Ганги (Небесная Ганга — это Мандакини, или Млечный путь) в равной степени очищают (72).

О Благожелательная! Что может быть прекраснее, чем пепел с места жертвоприношения и очищенная земля? А кожа антилопы и трава очищают так же, как земля (73).

О Шива! К чему говорить что-то еще о чистоте и нечистоте? Домохозяин может делать все, что очищает ум (Это распространенная формула, относящаяся ко всему, что дает уму чувство удовлетворения, ощущение правильности действия) (74).

Внешнее очищение необходимо после пробуждения, после сексуальных отношений, после приготовления воды, опорожнения кишечника и по окончании трапезы, а также после прикосновения к чему-либо грязному (75).

Сандхья, ведическая или тантрическая, делается трижды в день, и тип пуджи зависит от упасаны (Как упасана, так и пуджа относятся к обряду поклонения божеству, но упасана обозначает само поклонение, а пуджа — это конкретные действия, входящие в упасану) (76).

Для практикующего Брахма-мантру сандхья считается выполненной, если он сделал джапу Гаятри, осознавая внутри себя единство Гаятри и Брахмана (77).

Для тех, кто не поклоняется Брахману, ведическая сандхья состоит из поклонения и приношения жертвенных даров Солнцу и чтения Гаятри (78).

О Кроткая! Во всех ежедневных обрядах мантра повторяется тысячу восемь или сто восемь раз (79).

О Дэви! Шудры и саманьи могут соблюдать любые обряды, описанные в агамах, и с их помощью достигать желаемого (80).

Сандхья совершается трижды в день: на рассвете, в полдень и на закате (81).

Шри Дэви сказала:
Ты сам сказал, о Повелитель, что в разгар кали-юги для всех каст, начиная с брахманов, приемлемы только тантрические обряды. Почему же Ты велишь випрам исполнять ведические обряды? Надлежит объяснить мне это полностью (82-83).

Шри Садашива сказал:
О Ты, знающая сущность всех вещей! Твои слова справедливы. В кали-югу любые обряды приносят плоды наслаждения и освобождения, если выполняются по тантрическим правилам (84).

Хотя Брахма-савитри (Ведическая Гаятри) считается ведической мантрой, она является также и тантрической мантрой и подходит и для тех, и для других обрядов (85).

Поэтому, о Дэви, я сказал, что в разгар кали-юги дваждырожденным следует практиковать только Гаятри, и никакие другие мантры не нужны (86).

В кали-югу брахманы должны ставить перед Савитри Тара-биджу, кшатрии — Камала-биджу, а вайшьи — Вагбхава-биджу (87),

О Махадэви! Чтобы сохранить отличие дваждырожденных от шудр, предписывается предварять исполнение ежедневных обязанностей (предписанных тантрами) ведической сандхьей (88).

Однако для достижения успеха достаточно одного только соблюдения предписаний Шамбху (То есть исполнения тантрических обрядов). Это — абсолютная истина, и я снова и снова повторяю, что это так и в этом нет никаких сомнений (89).

О Почитаемая богами! Даже если время, предписанное для ежедневных молитв, миновало, стремящийся к освобождению должен, если ему не препятствуют болезнь или слабость, повторять слова: «Ом тат cam брахма» (90).

Сиденье, одежда, посуда, постель, средства передвижения, дом и домашняя мебель садхаки должны быть безупречно чистыми, насколько это возможно (91).

По окончании ежедневных молитв домохозяину следует переходить к хозяйственным делам или к изучению Вед. Он никогда не должен пребывать в праздности (92).

В священных местах, в священные дни, а также во время солнечных и лунных затмений следует делать мысленную джапу и раздавать милостыню, становясь таким образом вместилищем всего благого (93).

В кали-югу жизнь зависит от принимаемой пищи В сатья-югу основой жизни был мозг, в трета-югу — кости, в двапара-югу — кровь, а в кали-югу — пища, поэтому пост не предписывается (Однако и не запрещается). Его заменяет раздача милостыни (94).

О Махешвари! В кали-югу раздача милостыни эффективно служит любым целям. Подавать надлежит беднякам, приверженным добрым делам (95).

О Амбика! Первый день месяца, года и половины лунного месяца, четырнадцатый день половины лунного месяца (Чатурдаши), восьмой день светлой половины лунного месяца (Шуклаштами), одиннадцатый день (Экадаши) половины лунного месяца (Амавасья), новолуние, день рождения, годовщина смерти отца и дни, которые признаны праздничными, считаются священными днями (96-97).

Ганга и другие великие реки, дом гуру и места дэвов (храмы) считаются священными местами. Но если кто-то отправляется в места паломничества, пренебрегая изучением Вед, заботой о матери и отце и обязанностью защищать свою жену, святые места обратятся для него в ад (98-99).

Женщине нет необходимости отправляться в паломничество, поститься или совершать другие подобные действия, от нее не требуется никакого служения, кроме служения мужу (100).

Для женщины служение мужу — это и паломничество, и покаяние, и раздача милостыни, и соблюдение обетов, он — ее гуру. Поэтому женщине надлежит целиком и полностью посвятить себя служению мужу (101).

Ей следует всеми своими словами и делами доставлять радость мужу и, исполняя его повеления, угождать его родным и друзьям (102).

Женщина, для которой служение мужу равносильно исполнению обета, никогда не должна строго смотреть на него или грубо разговаривать с ним. Даже в мыслях она не должна совершать ничего такого, что было бы неприятно ее мужу (103).

Та, что телом, умом, словом и хорошими поступками всегда доставляет радость своему мужу, достигает обители Брахмана (104).

Она преданно исполняет все желания мужа и не должна ни смотреть на других мужчин, ни говорить с ними, ни обнажать перед ними свое тело (105).

В детстве ей следует находиться под опекой родителей, в молодости — мужа, а в старости — друзей и родственников мужа. Она никогда не должна жить самостоятельно (То есть, без руководства и защиты) (106).

Отцу не следует выдавать дочь замуж, если она не знает своего долга по отношению к мужу, а также того, как ему прислуживать и прочих правил женского поведения (107).

Не следует употреблять в пищу мясо людей, животных, которые похожи на людей, коровы, которая приносит всякую пользу, и плотоядных животных, а также невкусное мясо (108).

О Шива! Различные фрукты и коренья, растущие в деревне или в лесу, и все, что растет в земле, можно есть в свое удовольствие (109).

*** комментарий ***

Господь Шива с отцовской заботой продолжает давать наставления о жизни домохозяина. В этой их части обсуждаются три важные в практическом плане темы. Ритуальная чистота (включая вопрос о разрешенной пище), значение ведических обрядов в Кали-югу и обязанности жены.

Что наиболее примечательно в этих наставлениях?

Во-первых, устанавливаются важные правило, касающиеся ведических ритуалов. В Кали-югу духовные и материальные плоды приносят только тантрические ритуалы. Ведические ритуалы утратили свою действенность, из-за того, что не осталось людей, которые их могут выполнить надлежащим образом. Это касается не столько внешней правильности, сколько образа жизни, который должен вести ведический жрец и внутреннего состояния, с которым следует приступать к совершению ритуала. В то же время ряд ведических мантр и гимнов (например, мантра Савитри и гимн Шатарудрия) стали частью тантрического ритуала и, фактически, являются как ведическими, так и тантрическими.

Особый случай – ведические ритуалы, совершаемые представителями высших варн. Дваждырожденные совершают их, как знак своего статуса, хотя они в плане плодов и ничего не прибавляют к тантрическим ритуалам.

Во-вторых, однозначно разрешается мясная пища (с некоторыми исключениями). Важно только, чтобы эта пища была очищена надлежащим образом и предложена Богине.

Наконец, предписания, которые, наверное, могут вызвать недоумения. Это предписания, касающиеся женщин. Может показаться, что Маханирвана-тантра здесь устанавливает зависимый и приниженный статус женщин, ограничивая их права, в том числе право на духовную практику. Но это не так. Прежде всего, надо отметить, что священные ритуалы и другие сакральные действия не запрещаются женщинам. Говорится лишь, что в них нет необходимости. Это значит, что женщина, имеет право, но не обязана их совершать. Если женщина, из-за загруженности домашними делами не выполнит какой-либо ритуал или не сможет держать пост – в этом не будет греха.

Далее надо принять во внимание, что обязанности мужа и жены взаимны. «Та, что телом, умом, словом и хорошими поступками всегда доставляет радость своему мужу, достигает обители Брахмана» (стих 104). В то же время муж должен угождать жене «богатством, одеждами, любовью, уважением и приятными речами. Мужу никогда не следует делать то, что неприятно жене» (стих 42). Муж и жена в равной степени обязаны хранить верность друг другу.

Если жена должна посвятить себя служению мужу, то и муж «никогда не должен пребывать в праздности» (стих 92). Он должен заниматься или «хозяйственными делами», т.е. бизнесом, профессиональной деятельностью и т.д. или исполнением религиозных обязанностей (см. тот же стих).

Таким образом семья должна строиться на взаимной верности, любви, и служении друг другу.

ОБЯЗАННОСТИ ВАРН
(Маханирвана 8: 110-150)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА … (улласа восьмая, часть 1), изображение №6

अध्यापनं याजनञ्च विप्राणां व्रतमुत्तमम् |
अशक्तौ क्षत्रियविशां वृत्तैर्निर्वाहमाचरेत् || ११० ||
adhyāpanaṃ yājanañca viprāṇāṃ vratamuttamam .
aśaktau kṣatriyaviśāṃ vṛttairnirvāhamācaret .. 110 ..

राजन्यानाञ्च सद्वृत्तं संग्रामो भूमिशासनम् |
अत्राशक्तौ वणिग्वृत्तं शूद्रवृत्तमथाश्रयेत् || १११ ||
rājanyānāñca sadvṛttaṃ saṃgrāmo bhūmiśāsanam .
atrāśaktau vaṇigvṛttaṃ śūdravṛttamathāśrayet .. 111 ..

वाणिज्याशक्तवैश्यानां शूद्रवृत्तमदूषणम् |
शूद्राणां परमेशानि सेवावृत्तिं विधीयते || ११२ ||
vāṇijyāśaktavaiśyānāṃ śūdravṛttamadūṣaṇam .
śūdrāṇāṃ parameśāni sevāvṛttiṃ vidhīyate .. 112 ..

सामान्यानां तु वर्णानां विप्रवृत्त्यन्यवृत्तिषु |
अधिकारोऽस्ति देवेशि देहयात्राप्रसिद्धये || ११३ ||
sāmānyānāṃ tu varṇānāṃ vipravṛttyanyavṛttiṣu .
adhikāro’sti deveśi dehayātrāprasiddhaye .. 113 ..

अद्वेष्टा निर्ममः शान्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः |
निर्मत्सरो निष्कपटः स्ववृत्तौ ब्राह्मणो भवेत् || ११४ ||
adveṣṭā nirmamaḥ śāntaḥ satyavādī jitendriyaḥ .
nirmatsaro niṣkapaṭaḥ svavṛttau brāhmaṇo bhavet .. 114 ..

अद्वेष्टा निर्ममः शान्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः |
निर्मत्सरो निष्कपटः स्ववृत्तौ ब्राह्मणो भवेत् || ११४ ||
adhyāpayet putrabuddhyā śiṣyān sanmārgavartinaḥ .
sarvalokahitaiṣī syāt pakṣapātavinirmukhaḥ .. 115 ..

मिथ्यालापमसूयाञ्च व्यसनाप्रियभाषणम् |
नीचैः प्रसक्तिं दम्भञ्च सर्वथा ब्राह्मणस्त्यजेत् || ११६ ||
mithyālāpamasūyāñca vyasanāpriyabhāṣaṇam .
nīcaiḥ prasaktiṃ dambhañca sarvathā brāhmaṇastyajet .. 116 ..

युयुत्सा गर्हिता सन्धौ सम्मानैः सन्धिरुत्तमा |
मृत्युर्जयो वा युद्धेषु राजन्यानां वरानने || ११७
yuyutsā garhitā sandhau sammānaiḥ sandhiruttamā .
mṛtyurjayo vā yuddheṣu rājanyānāṃ varānane .. 117 ..

अलोभी स्यात् प्रजावित्ते गृह्णीयात् सम्मितं करम् |
रक्षन्नङ्गीकृतं धर्मं पुत्रवत् पालयेत् प्रजाः || ११८ ||
alobhī syāt prajāvitte gṛhṇīyāt sammitaṃ karam .
rakṣannaṅgīkṛtaṃ dharmaṃ putravat pālayet prajāḥ .. 118 ..

न्यायं युद्धं तथा सन्धिं कर्माण्यन्यानि यानि च |
मन्त्रिभिः सह कुर्वीत विचार्य सर्वथा नृपः || ११९ ||
nyāyaṃ yuddhaṃ tathā sandhiṃ karmāṇyanyāni yāni ca .
mantribhiḥ saha kurvīta vicārya sarvathā nṛpaḥ .. 119 ..

धर्मयुद्धेन योद्धव्यं न्यायदण्डपुरस्क्रियाः |
करणीया यथाशास्त्रं सन्धिं कुर्याद् यथाबलम् || १२० ||
dharmayuddhena yoddhavyaṃ nyāyadaṇḍapuraskriyāḥ .
karaṇīyā yathāśāstraṃ sandhiṃ kuryād yathābalam .. 120 ..

उपायैः साधयेत् कार्यं युद्धं सन्धिञ्च शत्रुभिः |
उपायानुगताः सर्वा जयक्षेमविभूतयः || १२१ ||
upāyaiḥ sādhayet kāryaṃ yuddhaṃ sandhiñca śatrubhiḥ .
upāyānugatāḥ sarvā jayakṣemavibhūtayaḥ .. 121 ..

स्यान्नीचसङ्गाद्विरतः सदा विद्वज्जनप्रियः |
धीरो विपत्तौ दक्षश्च शीलवान् सम्मितव्ययी || १२२ ||
syānnīcasaṅgādvirataḥ sadā vidvajjanapriyaḥ .
dhīro vipattau dakṣaśca śīlavān sammitavyayī .. 122 ..

निपुणो दुर्गसंस्कारे शस्त्रशिक्षाविचक्षणः |
स्वसैन्यभावान्वेषी स्यात् शिक्षयेद्रणकौशलम् || १२३ ||
nipuṇo durgasaṃskāre śastraśikṣāvicakṣaṇaḥ .
svasainyabhāvānveṣī syāt śikṣayedraṇakauśalam .. 123 ..

न हन्यान्मूर्च्छितान् युद्धे त्यक्तशस्त्रान् पराङ्मुखान् |
वलानीतान् रिपून् देवि रिपुदारशिशूनपि || १२४ ||
na hanyānmūrcchitān yuddhe tyaktaśastrān parāṅmukhān .
valānītān ripūn devi ripudāraśiśūnapi .. 124 ..

जयलब्धानि वस्तूति सन्धिप्राप्तानि यानि च |
वितरेत्तानि सैन्येभ्यो यथायोग्यविभागतः || १२५ ||
jayalabdhāni vastūti sandhiprāptāni yāni ca .
vitarettāni sainyebhyo yathāyogyavibhāgataḥ .. 125 ..

शौर्यं वृत्तञ्च योद्धॄणां ज्ञेयं राज्ञा पृथक् पृथक् |
बहुसैन्याधिपं नैकं कुर्यादात्महिते रतः || १२६ ||
śauryaṃ vṛttañca yoddhṝṇāṃ jñeyaṃ rājñā pṛthak pṛthak .
bahusainyādhipaṃ naikaṃ kuryādātmahite rataḥ .. 126 ..

नैकस्मिन् विश्वसेद्राजा नैकं न्याये नियोजयेत् |
साम्यं क्रीडोपहासञ्च नीचैः सह विवर्जयेत् || १२७ ||
naikasmin viśvasedrājā naikaṃ nyāye niyojayet .
sāmyaṃ krīḍopahāsañca nīcaiḥ saha vivarjayet .. 127 ..

बहुश्रुतः स्वल्पभाषी जिज्ञासुर्ज्ञानवानपि |
बहुमानोऽपि निर्दम्भो धीरो दण्डप्रसादयोः || १२८ ||
bahuśrutaḥ svalpabhāṣī jijñāsurjñānavānapi .
bahumāno’pi nirdambho dhīro daṇḍaprasādayoḥ .. 128 ..

स्वयं वा चरदृष्ट्या वा प्रजाभावान् विलोकयेत् |
एवं स्वजनभृत्यानां भावान् पश्येन्नराधिपः || १२९ ||
svayaṃ vā caradṛṣṭyā vā prajābhāvān vilokayet .
evaṃ svajanabhṛtyānāṃ bhāvān paśyennarādhipaḥ .. 129 ..

क्रोधाद्दम्भात् प्रमादाद्वा सम्मानं शासनं तथा |
सहसा नैव कर्तव्यं स्वामिना तत्त्वदर्शिना || १३० ||
krodhāddambhāt pramādādvā sammānaṃ śāsanaṃ tathā .
sahasā naiva kartavyaṃ svāminā tattvadarśinā .. 130 ..

सैन्यसेनाधिपामात्यवनितापत्यसेवकाः |
पालनीयाः सदोषाश्चेत् दण्ड्या राज्ञा यथाविधि || १३१ ||
sainyasenādhipāmātyavanitāpatyasevakāḥ .
pālanīyāḥ sadoṣāścet daṇḍyā rājñā yathāvidhi .. 131 ..

उन्मत्तानसमर्थांश्च बालांश्च मृतबान्धवान् |
ज्वराभिभूतान् वृद्धांश्च रक्षयेत् पितृवन्नृपः || १३२ ||
unmattānasamarthāṃśca bālāṃśca mṛtabāndhavān .
jvarābhibhūtān vṛddhāṃśca rakṣayet pitṛvannṛpaḥ .. 132 ..

वैश्यानां कृषिवाणिज्यं वृत्तं विद्धि सनातनम् |
येनोपायेन लोकानां देहयात्रा प्रसिद्धति || १३३ ||
vaiśyānāṃ kṛṣivāṇijyaṃ vṛttaṃ viddhi sanātanam .
yenopāyena lokānāṃ dehayātrā prasiddhati .. 133 ..

अतः सर्वात्मना देवि वाणिज्यकृषिकर्मसु |
प्रमादव्यसनालस्यं मिययाशाठ्यं विवर्जयेत् || १३४ ||
ataḥ sarvātmanā devi vāṇijyakṛṣikarmasu .
pramādavyasanālasyaṃ miyyāśāṭhyaṃ vivarjayet .. 134 ..

निश्चित्य वस्तु तन्मूल्यमुभयोः सम्मतौ शिवे |
परस्पराङ्गीकरणं क्रयसिद्धिस्ततो भवेत् || १३५ ||
niścitya vastu tanmūlyamubhayoḥ sammatau śive .
parasparāṅgīkaraṇaṃ krayasiddhistato bhavet .. 135 ..

मत्तविक्षिप्तबालानामरिग्रस्तनृणां प्रिये |
रोगविभ्रान्तबुद्धीनामसिद्धौ दानविक्रयौ || १३६ ||
mattavikṣiptabālānāmarigrastanṛṇāṃ priye .
rogavibhrāntabuddhīnāmasiddhau dānavikrayau .. 136 ..

क्रयसिद्धिरदृष्टानां गुणश्रवणतो भवेत् |
विपर्यये तद्गुणानामन्यथा भवति क्रयः || १३७ ||
krayasiddhiradṛṣṭānāṃ guṇaśravaṇato bhavet .
viparyaye tadguṇānāmanyathā bhavati krayaḥ .. 137 ..

कुञ्जरोष्ट्रतुरङ्गाणां गुप्तदोषप्रकाशनात् |
वर्षातीतेऽपि तत्क्रेयमन्यथा कर्तुमर्हति || १३८ ||
kuñjaroṣṭraturaṅgāṇāṃ guptadoṣaprakāśanāt .
varṣātīte’pi tatkreyamanyathā kartumarhati .. 138 ..

धर्मार्थकाममोक्षाणां भाजनं मानवं वपुः |
अतः कुलेशि तत्क्रेयो न सिद्धेन्मम शासनात् || १३९ ||
dharmārthakāmamokṣāṇāṃ bhājanaṃ mānavaṃ vapuḥ .
ataḥ kuleśi tatkreyo na siddhenmama śāsanāt .. 139 ..

यवगोधूमधान्यानां लाभो वर्षे गते प्रिये |
युक्तश्चतुर्थो धातूनामष्टमः परिकीर्तितः || १४० ||
yavagodhūmadhānyānāṃ lābho varṣe gate priye .
yuktaścaturtho dhātūnāmaṣṭamaḥ parikīrtitaḥ .. 140 ..

यवगोधूमधान्यानां लाभो वर्षे गते प्रिये |
युक्तश्चतुर्थो धातूनामष्टमः परिकीर्तितः || १४० ||
ṛṇe kṛṣau ca vāṇijye tathā sarveṣu karmasu .
yadyadaṅgīkṛtaṃ martyaistatkāryaṃ śāstrasammatam .. 141 ..

दक्षः शुचिः सत्यभाषी जितनिद्रो जितेन्द्रियः |
अप्रमत्तो निरालस्यः सेवावृत्तौ भवेन्नरः || १४२ ||
dakṣaḥ śuciḥ satyabhāṣī jitanidro jitendriyaḥ .
apramatto nirālasyaḥ sevāvṛttau bhavennaraḥ .. 142 ..

प्रभुर्विष्णुसमो मान्यस्तज्जाया जननीसमा |
मान्यास्तद्बान्धवा भृत्यैरिहामुत्र सुखेप्सुभिः || १४३ ||
prabhurviṣṇusamo mānyastajjāyā jananīsamā .
mānyāstadbāndhavā bhṛtyairihāmutra sukhepsubhiḥ .. 143 ..

भर्त्रुर्मित्राणि मित्राणि जानीयात्तदरीनरीन् |
सभीतिः सर्वदा तिष्ठेत् प्रभोराज्ञां प्रतीक्षयन् || १४४ ||
bhartrurmitrāṇi mitrāṇi jānīyāttadarīnarīn .
sabhītiḥ sarvadā tiṣṭhet prabhorājñāṃ pratīkṣayan .. 144 ..

अपमानं गृहच्छिद्रं गुप्त्यर्थं कथितञ्च यत् |
भर्तुर्ग्लानिकरं यच्च गोपयेदतियत्नतः || १४५ ||
apamānaṃ gṛhacchidraṃ guptyarthaṃ kathitañca yat .
bharturglānikaraṃ yacca gopayedatiyatnataḥ .. 145 ..

अलोभः स्यात् स्वामिधने सदा स्वामिहिते रतः |
तत्सन्निधावसद्भाषं क्रीडां हास्यं परित्यजेत् || १४६ ||
alobhaḥ syāt svāmidhane sadā svāmihite rataḥ .
tatsannidhāvasadbhāṣaṃ krīḍāṃ hāsyaṃ parityajet .. 146 ..

न पापमनसा पश्येदपि तद्गृहकिङ्करीः |
विविक्तशययां हास्यञ्च ताभिः सह विवर्जयेत् || १४७ ||
na pāpamanasā paśyedapi tadgṛhakiṅkarīḥ .
viviktaśayyāṃ hāsyañca tābhiḥ saha vivarjayet .. 147 ..

प्रभोः शययासनं यानं वसनं भाजनानि च |
उपानद्भूषणं शस्त्रं नात्मार्थं विनियोजयेत् || १४८ ||
prabhoḥ śayyāsanaṃ yānaṃ vasanaṃ bhājanāni ca .
upānadbhūṣaṇaṃ śastraṃ nātmārthaṃ viniyojayet .. 148 ..

क्षमां कृतापराधश्चेत् प्रार्थयेद्यत्नतः प्रभोः |
प्रागल्भ्यं प्रौढवादञ्च साम्याचारं विवर्जयेत् || १४९ ||
kṣamāṃ kṛtāparādhaścet prārthayedyatnataḥ prabhoḥ .
prāgalbhyaṃ prauḍhavādañca sāmyācāraṃ vivarjayet .. 149 ..

सर्वे वर्णाः स्वस्ववर्णैर्ब्राह्मोद्वाहं तथाऽशनम् |
कुर्वीरन् भैरवीचक्रात्तत्त्वचक्रादृते शिवे || १५० ||
sarve varṇāḥ svasvavarṇairbrāhmodvāhaṃ tathā’śanam .
kurvīran bhairavīcakrāttattvacakrādṛte śive .. 150 ..

В обязанности брахмана входят обучение и проведение жертвоприношений. Но если он не в состоянии исполнять эти обязанности, можно зарабатывать на жизнь деятельностью, предписанной кшатрию или вайшье (110).
Деятельность, достойная раджаньи (кшатрия) — это война и управление. Но если он не способен к этому, ему можно зарабатывать себе на жизнь трудом вайшьи или шудры (111).
Если вайшья не может торговать, для него не предосудительно исполнять работу, предназначенную для шудры. Что же касается шудры, о Парамешани, ему следует зарабатывать на жизнь услужением (112).
О Дэви! Люди касты саманья могут зарабатывать на жизнь любой профессией, кроме тех, которые дозволены только брахманам (113).
Брахман, не знающий ненависти и привязанности, владеющий собой, правдивый, обуздавший свои чувства, свободный от зависти и коварства, должен исполнять свое предназначение (114).
Ему следует одинаково благожелательно относиться ко всем людям и наставлять своих благонравных учеников, как если бы они были его сыновьями (115).
Ему следует избегать всякой лжи, злословия, дурных привычек, высокомерия, дружбы с низкими людьми, стремления к низменным целям и оскорбительных выражений (116).
Не вступай в войну, если можно сохранить мир. Нет ничего лучше почетного мира. О Варанана! Если раджанья вступает в битву, он должен или умереть, или победить (117).
Человеку царской касты не следует отбирать богатство у подданных или облагать их чрезмерными налогами. Его долг — хранить верность своим обещаниям и защищать своих подданных как собственных детей (118).
По вопросам правления, ведения войны, заключения договоров и в других государственных делах царю следует советоваться с министрами (119).
Вести войну надлежит в соответствии с дхармой. Награждать и наказывать следует справедливо и в соответствии с шастрами. Должно прилагать все усилия, чтобы заключать самые лучшие договора (120).
Желаемая цель достигается с помощью военной хитрости (упая). При ведении войны и заключении договоров используются одни и те же методы. Военная хитрость приводит к победе, миру и процветанию (121).
Следует избегать общения с низкими людьми и быть милостивым к ученым людям. Царю необходимы спокойствие, способность разумно действовать в трудные времена, хорошие манеры и умение разумно расходовать свои средства (122).
Он должен знать все об обороне своих крепостей и в совершенстве владеть оружием. Он должен всегда знать настроения в своей армии и постоянно обучать воинов военной тактике (123).
О Дэви! В бою не следует убивать раненых, сдавшихся или обратившихся в бегство, пленных, жен и детей (124).
Все приобретенное благодаря победе или заключению договора должно распределяться между воинами с учетом их заслуг (125).
Царю надлежит знать нрав и храбрость каждого из своих воинов, и в его интересах не передавать большую армию под командование одного военачальника (126).
Не следует доверять кому бы то ни было, вручать бразды правления одному человеку, обращаться с нижестоящими, как с равными или друзьями (127).
Царю надлежит много знать, но не быть болтливым, обладать огромными знаниями и все же стремиться узнать больше, держаться с достоинством, но без высокомерия. Он должен награждать и наказывать разумно (128).
Царю надлежит следить за своими подданными, родственниками и слугами самому или через шпионов (129).
Мудрый правитель никого не возвышает и не принижает под влиянием страсти или из высокомерия. Он защищает своих воинов, командующих, министров, жену, детей и слуг. Провинившийся должен понести заслуженное наказание (131).
Царь должен как отец заботиться о душевнобольных, калеках, детях и сиротах (Мрита-бандхава — те, чьи защитники умерли), старых и немощных (132).
Знай, что предназначение вайшьи — обрабатывать землю и вести торговлю. Сельское хозяйство и торговля — это то, что поддерживает человеческое тело (133).
Поэтому, о Дэви, занимаясь земледелием и торговлей, следует «семи силами стремиться избегать небрежности, дурных привычек, лени, неправды и обмана (134).
О Шива! Сделка считается
состоявшейся, когда продавец и покупатель договорились о товаре и цене на него и дали взаимные обещания (135).
О Возлюбленная! Продажа или передача в дар собственности душевнобольным, человеком в бессознательном состоянии (то есть пьяным), стариком, пленным или ослабленным болезнью считается недействительной (136).
При покупке товара, не предъявленного покупателю, покупатель выслушивает описание товара. Если оказывается, что товар не соответствует описанию, сделка расторгается (137).
Продажа слона, верблюда или лошади сопровождается описанием животного. При обнаружении несоответствия описанию сделка считается недействительной (138).
При покупке слонов, верблюдов и лошадей сделка расторгается, если в срок до одного года со дня покупки у купленных животных выявляется скрытый недостаток (139).
О Дэви кулов! Человеческое тело — это вместилище дхармы, артхи, камы и мокши. Поэтому оно никогда не должно покупаться и продаваться, и, в силу Моего повеления, его продажа считается недействительной (140).
О Возлюбленная! При займе ячменя, пшеницы или риса, в конце года следует уплатить кредитору на четверть больше, чем было взято, а при займе металлов — на одну восьмую больше (141).
В денежных сделках, земледелии, торговле и во всех других делах следует всегда выполнять свои обязательства. Так установлено шастрами (142).
Слуге надлежит быть умелым, опрятным, внимательным, аккуратным и бдительным и владеть своими чувствами (143).
Если он желает быть счастливым в этом и в другом мире, ему следует относиться к своему господину, как к самому Вишну, а к жене господина — как к собственной матери, уважительно вести себя по отношению к родственникам и друзьям господина (144).
Ему следует считать друзей своего господина своими друзьями, а его врагов — своими врагами и повсюду почтительно сопровождать своего господина, ожидая его приказаний (145).
Ему следует сохранять в тайне недостатки своего господина, семейные разногласия, секреты и все, что порочит его господина (146).
Ему не следует стремиться к богатству господина, а следует всегда заботиться о его благе. В присутствии господина не следует использовать бранные слова, смеяться или играть (147).
Ему никогда не следует смотреть на служанок своего господина с вожделением, лежать рядом с ними или играть с ними наедине (148).
Он не должен пользоваться постелью, сиденьем, повозками, одеждой, посудой, обувью, драгоценностями или оружием своего господина (149).
Провинившись, следует просить у господина прошения. Не следует вести себя развязно, нагло или стремиться общаться со своим господином, как с равным (150).

*** комментарий ***

Изложив обязанности представителей различных ашрамов, Господь Шива приступает к изложению обязанностей четырех варн. Последовательно излагаются обязанности брахманов, кшатриев, вайший и шудр. Каким прекрасным было бы общества, если бы все следовали данным здесь предписаниям! Но особое наше внимание должны привлечь слова относящиеся к варне саманья. Почему? Потому, что мы сами принадлежим к этой варне. Все, кто не принадлежит по рождению к одной из четырех перечисленных варн, принадлежит к варне саманья. Веды и упанишады обращаются прежде всего к трем высшим варнам. Пураны и итихасы (эпос) обращаются и к шудрам. Но те, кто родился от смешанных браков и также те, кто родился в семьях иностранцев и людей иных вероисповеданий, оказывались ранее за бортом ведического общества.

Что же мы слышим теперь? Что мы читаем в Тантрах? Господь Шива и Божественная Мать обращается ко всем людям без исключения! «Люди касты саманья могут зарабатывать на жизнь любой профессией, кроме тех, которые дозволены только брахманам» ( Стих 113). Шива Махадэва и Мать Кали — Божественные родители для всех людей без исключения, независимо от их происхождения. Нам всем, где бы и в какой бы семье мы не родились, открыты все пути и в мирской и духовной жизни. Божественная любовь изливается на всех нас. Вопрос только в нашей готовность принять ее.

Не будем же медлить с тем, чтобы обрести прибежище у ног Господа Шивы — нашего вечного отца и Бхагавати Кали – нашей вечной Матери!

БРАК И ЕГО ВИДЫ
(Маханирвана 8: 151-152)

उभयत्र महेशानि शैवोद्वाहः प्रकीर्तितः |
तथाऽदाने च पाने च वर्णभेदो न विद्यते || १५१ ||
ubhayatra maheśāni śaivodvāhaḥ prakīrtitaḥ .
tathā’dāne ca pāne ca varṇabhedo na vidyate .. 151 ..

श्रीदेव्युवाच |

śrīdevyuvāca .

किमिदं भैरवीचक्रं तत्त्वचक्रञ्च कीदृशम् |
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कृपया वक्तुमर्हसि || १५२ ||
kimidaṃ bhairavīcakraṃ tattvacakrañca kīdṛśam .
tatsarvaṃ śrotumicchāmi kṛpayā vaktumarhasi .. 152 ..

Следует вступать в брак типа Брахма и принимать пищу с членами своей касты. Исключение составляют только Бхайрави-чакра и Таттва-чакра (151).

О Владычица! Во время этих двух чакр предписано вступать в брак типа шайва (В других тантрах сказано, что при браке типа шайва разрешается брать в жены женщину своей или более низкой касты), а в отношении пищи и питья никаких ограничений нет (152).

*** комментарий ***

Брак в Индии – это священный ритуал. Это важнейшая самскара. Без брака человек не может получить реализацию в «Дхарме» или правильном поведении; «Артху» или финансовое благополучие; «Каму» или сексуальное наслаждение и «Мокшу» или окончательное спасение.

Основная цель брака — продолжение жизни на Земле, это единственное средство, с помощью которого можно, родив детей, заплатить долг перед родителями. Брак считается необходимым не только для сексуального удовлетворения, но, что более важно, для рождения потомства, для реализации высоких человеческих ценностей самоконтроля и самопожертвования.

Следовательно, брак в индуизме — не просто взаимный договор между двумя людьми или удобные отношения, а нравственный долг, союз, в котором души, чьи судьбы соединены предыдущими кармами, дают обязательство жить вместе, делиться друг с другом своей жизнью и исполнять свои обязанности, чтобы поддерживать Божественный порядок (рита). В качестве таких душ, семейная пара несет ответственность перед человеческим обществом, Богами, другими живыми существами и своими предками. Короче говоря, в индуизме брак — это социальное и семейное обязательство провести жизнь, сосредоточенную на Боге, в которой духовная реализация, а не стремление к мирским благам, является основной движущей силой. Супруги должны быть светочами ведической традиции, а их дом — оплотом Дхармы.

В ведической Дхарма-шастре описываются восемь видов брака.

  1. «Пайшача». Коварное изнасилование девушки, когда она спит или находится в бессознательном состоянии, называется «пайшача», это самый осуждаемый тип брака, и он представляет собой преступление.

2. «Ракшаса». Насильственное похищение девушки вопреки ее желаниям и вопреки желаниям ее родственников называется «ракшаса». В этом типе брака нет естественного влечения между мужчиной и женщиной.

3. «Гандхарва». Его современное название «гражданский брак». Когда мужчина и женщина сексуально притягиваются друг к другу и вступают в брак без сакральных ритуалов, это называется «гандхарва».

4. «Асура». Женитьба на девушке после выплаты денег ее отцу или родственникам называется «асура» Это эквивалентно продаже девушки и, следовательно, подлежит осуждению.

5. «Праджапатья». Это брак ради исполнения религиозного и социального долга. Мужчина вступает в такой брак с целью в определенный срок родить и воспитать детей, дабы исполнить долг перед «Праджапати» или Господом Творения.

6. «Арша». Если отец невесты после получения одного или двух «пожертвований коровы» от мужчины, позволяет ему жениться на своей дочери, это называется «Арша». Пожертвования коров принимаются за яджню.

7. «Дайва». В этом типе отец девушки жертвует девочку жрецу-пурохите, который исполнил для него яджню. Девушку называют «Дакшина». 6-й и 7-й типы брака имеет лишь историческое значение.

8. «Брахма». Это самая популярная форма, в которой отец невесты женит свою дочь с религиозными церемониями и не принимая ничего от жениха. «Дарение дочери, одетой и украшенной, человеку, наставленному в Ведах, которого ее отец добровольно приглашает и уважительно принимает, — это брачный обряд, называемый Брахма».

Господь Шива в рассматриваемых нами стихах МНТ указывает, что из этих восьми видов брака следует отдать предпочтение Брахма-вивахе. В то же время, допустимо при совершении каулической чакра-пуджи заключать Шайва-виваху.

Шайвавиваха – это особый временный брак. Он заключается на время чакра-пуджи и завершается с ее окончанием. МНТ требует, чтобы все участники Бхайрави-чакры вступали в майтхуну только со своими супругами. Поэтому, неженатые и незамужние каулы для того, чтобы участвовать в Бхайрави-чакре заключают этот брак.

БХАЙРАВИ-ЧАКРА
(Маханирвана 8: 153-203)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА …улласа восьмая, часть 2…, изображение №2

श्रीसदाशिव उवाच |
śrīsadāśiva uvāca .

कुलपूजाविधौ देवि चक्रानुष्ठानमीरितम् |
विशेषपूजासमये तत्कार्यं साधकोत्तमैः || १५३ ||
kulapūjāvidhau devi cakrānuṣṭhānamīritam .
viśeṣapūjāsamaye tatkāryaṃ sādhakottamaiḥ .. 153 ..

भैरवीचक्रविषये न तादृङ्नियमः प्रिये |
यथासमयमासाद्य कुर्याच्चक्रमिदं शुभम् || १५४ ||
bhairavīcakraviṣaye na tādṛṅniyamaḥ priye .
yathāsamayamāsādya kuryāccakramidaṃ śubham .. 154 ..

विधानमस्य वक्ष्यामि साधकानां शुभावहम् |
आराधिता येन देवी तूर्णं यच्छति वाञ्छितम् || १५५ ||
vidhānamasya vakṣyāmi sādhakānāṃ śubhāvaham .
ārādhitā yena devī tūrṇaṃ yacchati vāñchitam .. 155 ..

कुलाचार्यो रम्यभूमावास्तीर्याऽसनमुत्तमम् |
कामाद्येनास्त्रबीजेन संशोध्योपविशेत्ततः || १५६ ||
kulācāryo ramyabhūmāvāstīryā’sanamuttamam .
kāmādyenāstrabījena saṃśodhyopaviśettataḥ .. 156 ..

सिन्दूरेण कुसीदेन केवलेन जलेन वा |
त्रिकोणञ्चतुरस्रञ्च मण्डलं रचयेत् सुधीः || १५७ ||
sindūreṇa kusīdena kevalena jalena vā .
trikoṇañcaturasrañca maṇḍalaṃ racayet sudhīḥ .. 157 ..

विचित्रघटमानीय दध्यक्षतविमृक्षितम् |
फलपल्लवसंयुक्तं सिन्दूरतिलकान्वितम् || १५८ ||
vicitraghaṭamānīya dadhyakṣatavimṛkṣitam .
phalapallavasaṃyuktaṃ sindūratilakānvitam .. 158 ..

सुवासितजलैः पूर्णं मण्डले तत्र साधकः |
प्रणवेन तु संस्थाप्य धूपदीपौ प्रदर्शयेत् || १५९ ||
suvāsitajalaiḥ pūrṇaṃ maṇḍale tatra sādhakaḥ .
praṇavena tu saṃsthāpya dhūpadīpau pradarśayet .. 159 ..

सम्पूज्य गन्धपुष्पाभ्यां चिन्तयेदिष्टदेवताम् |
संक्षेपपूजाविधिना तत्र पूजां समाचरेत् || १६० ||
sampūjya gandhapuṣpābhyāṃ cintayediṣṭadevatām .
saṃkṣepapūjāvidhinā tatra pūjāṃ samācaret .. 160 ..

विशेषमत्र वक्ष्यामि शृणुष्वाऽमरवन्दिते |
गुर्वादिनवपात्राणां नात्र स्थापनमिष्यते || १६१ ||
viśeṣamatra vakṣyāmi śṛṇuṣvā’maravandite .
gurvādinavapātrāṇāṃ nātra sthāpanamiṣyate .. 161 ..

यथेष्टं तत्त्वमादाय संस्थाप्य पुरतो व्रती |
प्रोक्षयेदस्त्रमन्त्रेण दिव्यदृष्ट्याऽवलोकयेत् || १६२ ||
yatheṣṭaṃ tattvamādāya saṃsthāpya purato vratī .
prokṣayedastramantreṇa divyadṛṣṭyā’valokayet .. 162 ..

अलियन्त्रे गन्धपुष्पं दत्त्वा तत्र विचिन्तयेत् |
आनन्दभैरवीं देवीं आनन्दभैरवं तथा || १६३ ||
aliyantre gandhapuṣpaṃ dattvā tatra vicintayet .
ānandabhairavīṃ devīṃ ānandabhairavaṃ tathā .. 163 ..

नवयौवनसम्पन्नां तरुणारुणविग्रहाम् |
चारुहासामृताभाषोल्लसद्वदनपङ्कजाम् || १६४ ||
navayauvanasampannāṃ taruṇāruṇavigrahām .
cāruhāsāmṛtābhāṣollasadvadanapaṅkajām .. 164 ..

नृत्यगीतकृतामोदां नानाभरणभूषिताम् |
विचित्रवसनां ध्यायेत् वराभयकराम्बुजाम् || १६५ ||
nṛtyagītakṛtāmodāṃ nānābharaṇabhūṣitām .
vicitravasanāṃ dhyāyet varābhayakarāmbujām .. 165 ..

इत्यानन्दमयीं ध्यात्वा स्मरेदानन्दभैरवम् || १६६ ||
ityānandamayīṃ dhyātvā smaredānandabhairavam .. 166 ..

कर्पूरपूरधवलं कमलायताक्षम्
दिव्याम्बराभरणभूषितदेहकान्तिम् |
वामेन पाणिकमलेन सुधाढ्यपात्रम्द
क्षेण शुद्धिगुटिकां दधतं स्मरामि || १६७ ||
karpūrapūradhavalaṃ kamalāyatākṣam
divyāmbarābharaṇabhūṣitadehakāntim .
vāmena pāṇikamalena sudhāḍhyapātram
dakṣeṇa śuddhiguṭikāṃ dadhataṃ smarāmi .. 167 ..

ध्यात्वैवमुभयोस्तत्र सामरस्यं विचिन्तयन् |
प्रणवादिनमोऽन्तेन नाममन्त्रेण देशिकः |
संपूज्य गन्धपुष्पाभ्यां शोधयेत् कारणं ततः || १६८ ||
dhyātvaivamubhayostatra sāmarasyaṃ vicintayan .
praṇavādinamo’ntena nāmamantreṇa deśikaḥ .
saṃpūjya gandhapuṣpābhyāṃ śodhayet kāraṇaṃ tataḥ .. 168 ..

पाशादित्रिकबीजेन स्वाहान्तेन कुलार्चकः |
अष्टोत्तरशतावृत्त्या जपन् हेतुं विशोधयेत् || १६९ ||
pāśāditrikabījena svāhāntena kulārcakaḥ .
aṣṭottaraśatāvṛttyā japan hetuṃ viśodhayet .. 169 ..

गृहकाम्यैकचित्तानां गृहिणां प्रबले कलौ |
आद्यतत्त्वप्रतिनिधौ विधेयं मधुरत्रयम् || १७० ||
gṛhakāmyaikacittānāṃ gṛhiṇāṃ prabale kalau .
ādyatattvapratinidhau vidheyaṃ madhuratrayam .. 170 ..

दुग्धं सिता माक्षिकञ्च विज्ञेयं मधुरत्रयम् |
अलिरूपमिदं मत्त्वा देवतायै निवेदयेत् || १७१ ||
dugdhaṃ sitā mākṣikañca vijñeyaṃ madhuratrayam .
alirūpamidaṃ mattvā devatāyai nivedayet .. 171 ..

स्वभावात् कलिजन्मानः कामविभ्रान्तचेतसः |
तद्रूपेण न जानन्ति शक्तिं सामान्यबुद्धयः || १७२ ||
svabhāvāt kalijanmānaḥ kāmavibhrāntacetasaḥ .
tadrūpeṇa na jānanti śaktiṃ sāmānyabuddhayaḥ .. 172 ..

अतस्तेषां प्रतिनिधौ शेषतत्त्वस्य पार्वति |
ध्यानं देव्याः पदाम्भोजे स्वेष्टमन्त्रजपस्तथा || १७३ ||
atasteṣāṃ pratinidhau śeṣatattvasya pārvati .
dhyānaṃ devyāḥ padāmbhoje sveṣṭamantrajapastathā .. 173 ..

ततस्तु प्राप्ततत्त्वानि पललादीनि यानि च |
प्रत्येकं शतधाऽनेन मनुना चाभिमन्त्रयेत् || १७४ ||
tatastu prāptatattvāni palalādīni yāni ca .
pratyekaṃ śatadhā’nena manunā cābhimantrayet .. 174 ..

सर्वं ब्रह्ममयं ध्यात्वा निमील्य नयनद्वयम् |
निवेद्य पूर्ववत् काल्यै पानभोजनमाचरेत् || १७५ ||
sarvaṃ brahmamayaṃ dhyātvā nimīlya nayanadvayam .
nivedya pūrvavat kālyai pānabhojanamācaret .. 175 ..

इदन्तु भैरवीचक्रं सर्वतन्त्रेषु गोपितम् |
तवाग्रे कथितं भद्रे सारात्सारं परात्परम् || १७६ ||
idantu bhairavīcakraṃ sarvatantreṣu gopitam .
tavāgre kathitaṃ bhadre sārātsāraṃ parātparam .. 176 ..

विवाहो भैरवीचक्रे तत्त्वचक्रेऽपि पार्वति |
सर्वथा साधकेन्द्रेण कर्तव्यः शैववर्त्मना || १७७ ||
vivāho bhairavīcakre tattvacakre’pi pārvati .
sarvathā sādhakendreṇa kartavyaḥ śaivavartmanā .. 177 ..

विना परिणयं वीरः शक्तिसेवां समाचरन् |
परस्त्रीगामिनां पापं प्राप्नुयान्नात्र संशयः || १७८ ||
vinā pariṇayaṃ vīraḥ śaktisevāṃ samācaran .
parastrīgāmināṃ pāpaṃ prāpnuyānnātra saṃśayaḥ .. 178 ..

सम्प्राप्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णाः द्विजोत्तमाः |
निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् || १७९ ||
samprāpte bhairavīcakre sarve varṇāḥ dvijottamāḥ .
nivṛtte bhairavīcakre sarve varṇāḥ pṛthak pṛthak .. 179 ..

नात्र जातिविचारोऽस्ति नोच्छिष्टादिविवेचनम् |
चक्रमध्यगता वीरा मम रूपा नराख्यया || १८० ||
nātra jātivicāro’sti nocchiṣṭādivivecanam .
cakramadhyagatā vīrā mama rūpā narākhyayā .. 180 ..

न देशकालनियमो न वा पात्रविचारणम् |
येन केनाऽहृतं द्रव्यं चक्रेऽस्मिन् विनियोजयेत् || १८१ ||
na deśakālaniyamo na vā pātravicāraṇam .
yena kenā’hṛtaṃ dravyaṃ cakre’smin viniyojayet .. 181 ..

दूरदेशात् समानीतं पक्वं वाऽपक्वमेव वा |
वीरेण पशुना वापि चक्रमध्यगतं शुचि || १८२ ||
dūradeśāt samānītaṃ pakvaṃ vā’pakvameva vā .
vīreṇa paśunā vāpi cakramadhyagataṃ śuci .. 182 ..

चक्रारम्भे महेशानि विघ्नाः सर्वे भयाकुलाः |
बिभीतास्ते पलायन्ते वीराणां ब्रह्मतेजसा || १८३ ||
cakrārambhe maheśāni vighnāḥ sarve bhayākulāḥ .
bibhītāste palāyante vīrāṇāṃ brahmatejasā .. 183 ..

पिशाचा गुह्यका यक्षा वेतालाः क्रूरजातयः |
श्रुत्वात्र भैरवीचक्रं दूरं गच्छन्ति साध्वसम् || १८४ ||
piśācā guhyakā yakṣā vetālāḥ krūrajātayaḥ .
śrutvātra bhairavīcakraṃ dūraṃ gacchanti sādhvasam .. 184 ..

तत्र तीर्थानि सर्वाणि महातीर्थादिकानि च |
सेन्द्रामरगणाः सर्वे तत्रागच्छन्ति सादरम् || १८५ ||
tatra tīrthāni sarvāṇi mahātīrthādikāni ca .
sendrāmaragaṇāḥ sarve tatrāgacchanti sādaram .. 185 ..

चक्रस्थानं महातीर्थं सर्वतीर्थाधिकं शिवे |
त्रिदशा यत्र वाञ्छन्ति तव नैवेद्यमुत्तमम् || १८६ ||
cakrasthānaṃ mahātīrthaṃ sarvatīrthādhikaṃ śive .
tridaśā yatra vāñchanti tava naivedyamuttamam .. 186 ..

म्लेच्छेन श्वपचेनापि किरातेनापि हूणुना |
आमं पक्वं यदानीतं वीरहस्तार्पितं शुचि || १८७ ||
mlecchena śvapacenāpi kirātenāpi hūṇunā .
āmaṃ pakvaṃ yadānītaṃ vīrahastārpitaṃ śuci .. 187 ..

दृष्ट्वा तु भैरवीचक्रं मम रूपांश्च साधकान् |
मुच्यन्ते पशुपाशेभ्यः कलिकल्मषदूषिताः || १८८ ||
dṛṣṭvā tu bhairavīcakraṃ mama rūpāṃśca sādhakān .
mucyante paśupāśebhyaḥ kalikalmaṣadūṣitāḥ .. 188 ..

प्रबले कलिकाले तु न कुर्याच्चक्रगोपनम् |
सर्वत्र सर्वदा वीरः साधयेत् कुलसाधनम् || १८९ ||
prabale kalikāle tu na kuryāccakragopanam .
sarvatra sarvadā vīraḥ sādhayet kulasādhanam .. 189 ..

चक्रमध्ये वृथालापं चाञ्चल्यं बहुभाषणम् |
निष्ठीवनमधोवायुं वर्णभेदं विवर्जयेत् || १९० ||
cakramadhye vṛthālāpaṃ cāñcalyaṃ bahubhāṣaṇam .
niṣṭhīvanamadhovāyuṃ varṇabhedaṃ vivarjayet .. 190 ..

क्रूरान् खलान् पशून् पापान् नास्तिकान् कुलदूषकान् |
निन्दकान् कुलशास्त्राणां चक्राद्दूरतरं त्यजेत् || १९१ ||
krūrān khalān paśūn pāpān nāstikān kuladūṣakān .
nindakān kulaśāstrāṇāṃ cakrāddūrataraṃ tyajet .. 191 ..

स्नेहाद्भयादानुरक्त्या पशुंश्चक्रे प्रवेशयन् |
कुलधर्मात् परिभ्रष्टो वीरोऽपि नरकं व्रजेत् || १९२ ||
snehādbhayādānuraktyā paśuṃścakre praveśayan .
kuladharmāt paribhraṣṭo vīro’pi narakaṃ vrajet .. 192 ..

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राः सामान्यजातयः |
कुलधर्माश्रिता ये वै पूज्यास्ते देववत् सदा || १९३ ||
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāḥ sāmānyajātayaḥ .
kuladharmāśritā ye vai pūjyāste devavat sadā .. 193 ..

वर्णाभिमानाच्चक्रे तु वर्णभेदं करोति यः |
स याति घोरनिरयमपि वेदान्तपारगः || १९४ ||
varṇābhimānāccakre tu varṇabhedaṃ karoti yaḥ .
sa yāti ghoranirayamapi vedāntapāragaḥ .. 194 ..

चक्रान्तर्गतकौलानां साधूनां शुद्धचेतसाम् |
साक्षाच्छिवस्वरूपाणां पापशङ्का भवेत् कुतः || १९५ ||
cakrāntargatakaulānāṃ sādhūnāṃ śuddhacetasām .
sākṣācchivasvarūpāṇāṃ pāpaśaṅkā bhavet kutaḥ .. 195 ..

यावद्वसन्ति चक्रेषु विप्राद्याः शैवमार्गिणः |
तावत्तु शाम्भवाचारांश्चरेयुः शिवशासनात् || १९६ ||
yāvadvasanti cakreṣu viprādyāḥ śaivamārgiṇaḥ .
tāvattu śāmbhavācārāṃścareyuḥ śivaśāsanāt .. 196 ..

चक्राद्विनिःसृताः सर्वे स्वस्ववर्णाश्रमोदितम् |
लोकयात्राप्रसिद्ध्यर्थं कुर्युः कर्म पृथक् पृथक् || १९७ ||
cakrādviniḥsṛtāḥ sarve svasvavarṇāśramoditam .
lokayātrāprasiddhyarthaṃ kuryuḥ karma pṛthak pṛthak .. 197 ..

पुरश्चर्याशतेनापि शवमुण्डचितासनात् |
चक्रमध्ये सकृत् जप्त्वा तत् फलं लभते सुधीः || १९८ ||
puraścaryāśatenāpi śavamuṇḍacitāsanāt .
cakramadhye sakṛt japtvā tat phalaṃ labhate sudhīḥ .. 198 ..

भैरवीचक्रमाहात्म्यं को वा वक्तुं क्षमो भवेत् |
सकृदेतत् प्रकुर्वाणः सर्वैः पापैः प्रमुच्यते || १९९ ||
bhairavīcakramāhātmyaṃ ko vā vaktuṃ kṣamo bhavet .
sakṛdetat prakurvāṇaḥ sarvaiḥ pāpaiḥ pramucyate .. 199 ..

षण्मासं भूमिपालः स्यात् वर्षं मृत्युञ्जयः स्वयम् |
नित्यं समाचरन् मर्त्यो ब्रह्मनिर्वाणमाप्नुयात् || २०० ||
ṣaṇmāsaṃ bhūmipālaḥ syāt varṣaṃ mṛtyuñjayaḥ svayam .
nityaṃ samācaran martyo brahmanirvāṇamāpnuyāt .. 200 ..

बहुना किमिहोक्तेन सत्यं जानीहि कालिके |
इहामुत्र सुखावाप्त्यै कुलमार्गो हि नापरः || २०१ ||
bahunā kimihoktena satyaṃ jānīhi kālike .
ihāmutra sukhāvāptyai kulamārgo hi nāparaḥ .. 201 ..

कलेः प्राबल्यसमये सर्वधर्मविवर्जिते |
गोपनात् कुलधर्मस्य कौलोऽपि नारकी भवेत् || २०२ ||
kaleḥ prābalyasamaye sarvadharmavivarjite .
gopanāt kuladharmasya kaulo’pi nārakī bhavet .. 202 ..

कथितं भैरवीचक्रं भोगमोक्षैकसाधनम् |
तत्त्वचक्रं कुलेशानि साम्प्रतं वच्मि तत् शृणु || २०३ ||
kathitaṃ bhairavīcakraṃ bhogamokṣaikasādhanam .
tattvacakraṃ kuleśāni sāmprataṃ vacmi tat śṛṇu .. 203 ..

Шри Дэви сказала:
Что такое бхайрави-чакра и что такое таттва-чакра? Соблаговоли рассказать о них (153).

Шри Садашива сказал:
О Дэви! Говоря о кулапудже, я рассказал о том, как безупречные садхаки проводят чакру во время особой пуджи (154).

О Возлюбленная! Для бхайрави-чакры не существует правил. Эта благотворная чакра может проводиться в любое время (155).

Сейчас я расскажу об обрядах, входящих в эту чакру, которая приносит пользу садхакам и благодаря которой Дэви быстро отвечает на молитвы своих приверженцев (156).

Кулачарии следует расстелить в красивом месте наилучшую подстилку, очистить ее кама-биджей и астра-биджей и сесть на нее (157).

После этого мудрый рисует вермильоном, красной сандаловой пастой или просто водой квадрат, а в нем — треугольник (158).

Затем он берет расписанный кувшин, намазывает его творогом и высушенным на солнце рисом, наносит на него знак красной краской и кладет сверху ветку или листья и плод (159).

Садхака наполняет сосуд ароматной водой, произнося при этом пранаву, затем ставит его на мандалу и зажигает перед ним огни и благовония (160).

После этого следует почтить сосуд подношением двух благоухающих цветов. Далее следует размышлять об ишта-дэвате, представляя, что он находится в сосуде. Ритуал совершается в сокращенной форме (161).

А теперь выслушай, о Почитаемая бессмертными, что я скажу Тебе об особенностях этой пуджи. При ее проведении нет нужды ставить чаши для гуру и прочих (162).

Садхаке следует по желанию выбрать элементы пуджи и поместить их перед собой. После этого нужно очистить их астра-мантрой и направить на них пристальный взгляд (163).

После этого садхака помещает в кувшин с вином благовония и цветы и размышляет о находящихся в нем Ананда-Бхайраве и Ананда-Бхайрави (164).

Созерцай блаженную Дэви в образе цветущей юной девушки с телом, розовеющим, как первый отблеск восходящего солнца. Ее лицо, прекрасное, как распустившийся лотос, озаряет нежная улыбка. Украшенная драгоценностями, в прекрасном разноцветном одеянии, танцующая и поющая, она держит в руке лотос и жестами посылает счастье и разгоняет страхи (165-166).

После этого размышления о блаженной Дэви садхака переходит к созерцанию блаженного Бхайравы (167).

Я созерцаю белого, словно камфара, Дэву, его огромные глаза прекрасны, как лотосы, его сияющее тело покрыто небесными украшениями и драгоценностями, в левой руке он держит чашу с нектаром, а в правой — шар шуддхи (168).

Завершив сосредоточение разума на них обоих, садхака представляет их соединяющимися в сосуде с вином и поклоняется им. Он освящает вино благовониями, цветами и мантрой, которая начинается пранавой и заканчивается словом намах, между ними ставятся имена божеств (169).

Куласадхака освящает вино, повторяя над ним сто восемь раз Пашади-трика-биджу (170).

В разгар кали-юги домохозяину, чей ум полностью занят хозяйственными заботами, следует заменять первый элемент пуджи (вино) тремя сладостями (171).

Три сладости — это молоко, сахар и мед. Они представляются воплощением вина и в таком качестве преподносятся божеству (172).

Те, кто рожден в кали-югу, от природы имеют слабый интеллект, и их ум отвлекается вожделением. Это не позволяет им видеть в шакти воплощение божества (173).

Поэтому, о Парвати, этим людям следует заменять последний элемент пуджи созерцанием лотосовых стоп Дэви и мысленным повторением их ишта-мантры (174).

Имеющиеся элементы пуджи следует освятить, сто раз повторяя над каждым из них ту же самую мантру (175).

Пусть садхака закроет глаза и созерцает эти элементы, представляя их наполненными Брахманом, затем предложит их Кали, после чего их можно есть и пить (176).

О Бхадра! Так проходит Бхайрави-чакра. Она не описана в других тантрах, но я рассказал Тебе о ней. Это основа основ, и она лучше самого наилучшего (177).

О Парвати! Во время Бхайрави-чакры и таттва-чакры совершенный садхака соединяется со своей шакти в соответствии с правилами, установленными Шивой (178).

Если вира во время пуджи вступает в связь с шакти, которая не является его женой, он, несомненно, повинен в грехе связи с чужой женой (179).

При создании Бхайрави-чакры все ее участники подобны лучшим из дваждырожденных, но по окончании чакры они снова занимают то положение, которое предписано их кастой (180).

Во время чакры нет ни кастовых различий, ни нечистой пиши. Все виры, участвующие в чакре, — Мое воплощение. В этом нет никаких сомнений (181).

При создании чакры не существует правил, касающихся времени, места или патра-вичараны. Необходимые принадлежности могут использоваться всяким, кто их принесет (182).

Принесенная издалека пища, приготовленная или сырая, доставленная вирой или пашу, становится чистой, как только она оказывается внутри чакры (183).

Во время чакры все опасности обращаются в бегство, трепеща перед исходящим от героев сиянием Брахмы (184).

Свирепые пишачи, гухьяки, якши и веталы бегут в страхе, едва прослышав, что где-то проходит Бхайрави-чакра (185).

В чакру почтительно вступают все тиртхи (Святые места), маха-тиртхи (Великие святые места), Индра и все бессмертные (186).

О Шива! Место, где формируется чакра, — великое и священное место, более священное, чем все другие места, вместе взятые. Даже Тридцать (Тридаша — тридцать три божества: двенадцать Адитьев, восемь Васу, одиннадцать Рудр и двое Ашвинов) жаждут прекрасных приношений (Найведья), которые преподносятся Тебе во время этой чакры (187).

Какова бы ни была пища, готовая или сырая, и кто бы ни принес ее — млеччха, чандала, кирата (Неприкасаемый охотник) или хуна (гунн), она очищается, как только оказывается в руке виры (188).

При виде чакры и ее участников, являющихся Моими воплощениями, люди, пораженные пороками кали-юги, освобождаются от оков жизни (189).

Когда же кали-юга в самом разгаре, не следует проводить чакру тайно. Виры должны практиковать обряды кулы и совершать кулапуджу повсюду и во всякое время (190).

Во время чакры не следует обращать внимания на кастовые различия, вести пустые разговоры, проявлять излишнюю веселость, говорить слишком много, сплевывать и тяжело дышать (191).

К участию в чакре не должны допускаться жестокие, злые, пашу, грешники, атеисты и клевещущие на священные тексты кулачары (192).

Вира, который под влиянием симпатии, страха или привязанности допускает пашу к участию в чакре, нарушает свой долг по отношению к куле и отправляется в ад (193).

Всякого, кто нашел прибежище в куладхарме — будь то брахман, кшатрий, вайшья, шудра или са-манья, следует всегда почитать как божество (194).

Тот, кто во время чакры из-за гордыни обращает внимание на кастовые различия, будет низвергнут в страшный ад, даже если он дошел до самого конца веданты (195).

Разве может каула, добродетельный и чистый сердцем, являющийся явным воплощением самого Шивы, бояться греха во время чакры (196)?

Пока випры и другие последователи Шивы участвуют в чакре, они должны следовать указаниям Шивы и выполнять предписанные Им ритуалы (197).

Вне чакры каждому следует заниматься своим делом, в зависимости от касты и стадии жизни, и исполнять обязанности мирянина (198).

Одна джапа, сделанная искренним садхакой во время чакры, приносит такой же результат, что и сто пурашчаран, шавасана, мундасана и читасана (199).

Кто способен описать величие Бхайрави-чакры? Проведенная хотя бы однажды, она освобождает от всех грехов (200).

Кто участвует в чакре на протяжении шести месяцев, тот становится царем, кто участвует в чакре на протяжении года, тот побеждает смерть, кто совершает такую практику ежедневно, тот достигает нирваны (201).

О Калика! К чему какие-то еще слова? Знай определенно, что куладхарма — единственное учение, позволяющее достичь счастья в этом и в другом мире (202).

В разгар кали-юги, когда религия полностью забыта, даже каула заслуживает пребывания в аду, если он скрывает куладхарму (203).

*** комментарий ***

Мать Кали и Господь Шива объединены в едином Космическом теле и в одном Абсолютном сознании, но, когда Они разделяются в процессе творения, Их охватывает страсть. Кали бросает вызов Шиве в экстатическом танце тандава (танец созидания и растворения). Она побеждает, оставляя Шиву истощенным.

Их сексуальность также является выражением битвы, в которой Кали всегда занимает доминирующее положение (випарита). Шива позволяет Кали кружиться на своем лингаме до тех пор, пока не будет достигнут экстаз. Их разделение на два отдельных тела также порождает шестьдесят четыре тантры, основанные на их диалогах, которые являются обычной формой этих текстов — в одних учит Шакти, в других — Шива.

Бхайрави-пуджа – мистериальное воспроизведение союза Шивы и Шакти. На пути Каулы нет ограничений в отношении касты, потому что каждая женщина на этом пути — Богиня, так же как каждый мужчина — Шива. В пространстве Бхайрави-пуджи, Шива и Кали свободно соединяются. Тело йогини становится полным набором священных мест, и садхака, который погружается в него, одновременно входит во все священные места. Преданному для поклонения Кали не нужен внешний храм. Собственное тело садхаки и его возлюбленной становится священным пространством.

ТАТТВА-ЧАКРА
(Маханирвана 8: 204-220)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА …улласа восьмая, часть 2…, изображение №3

तत्त्वचक्रं चक्रराजं दिव्यचक्रं तदुच्यते |
नात्राधिकारः सर्वेषां ब्रह्मज्ञान् साधकान् विना || २०४ ||
tattvacakraṃ cakrarājaṃ divyacakraṃ taducyate .
nātrādhikāraḥ sarveṣāṃ brahmajñān sādhakān vinā .. 204 ..

परब्रह्मोपासका ये ब्रह्मज्ञा ब्रह्मतत्पराः |
शुद्धान्तःकरणाः शान्ताः सर्वप्राणिहिते रताः || २०५ ||
parabrahmopāsakā ye brahmajñā brahmatatparāḥ .
śuddhāntaḥkaraṇāḥ śāntāḥ sarvaprāṇihite ratāḥ .. 205 ..

निर्विकारा निर्विकल्पा दयाशीला दृढव्रताः |
सत्यसङ्कल्पका ब्राह्मास्त एवात्राऽधिकारिणः || २०६ ||
nirvikārā nirvikalpā dayāśīlā dṛḍhavratāḥ .
satyasaṅkalpakā brāhmāsta evātrā’dhikāriṇaḥ .. 206 ..

ब्रह्मभावेन तत्त्वज्ञे ये पश्यन्ति चराचरम् |
तेषां तत्त्वविदां पुंसां तत्त्वचक्रेऽधिकारिता || २०७ ||
brahmabhāvena tattvajñe ye paśyanti carācaram .
teṣāṃ tattvavidāṃ puṃsāṃ tattvacakre’dhikāritā .. 207 ..

सर्वं ब्रह्ममयं भावश्चक्रेऽस्मिंस्तत्त्वसंज्ञके |
येषामुत्पद्यते देवि त एव तत्त्वचक्रिणः || २०८ ||
sarvaṃ brahmamayaṃ bhāvaścakre’smiṃstattvasaṃjñake .
yeṣāmutpadyate devi ta eva tattvacakriṇaḥ .. 208 ..

न घटस्थापनाऽत्रास्ति न बाहुल्येन पूजनम् |
सर्वत्र ब्रह्मभावेन साधयेत् तत्त्वसाधनम् || २०९ ||
na ghaṭasthāpanā’trāsti na bāhulyena pūjanam .
sarvatra brahmabhāvena sādhayet tattvasādhanam .. 209 ..

ब्रह्ममन्त्री ब्रह्मनिष्ठो भवेच्चक्रेश्वरः प्रिये |
ब्रह्मज्ञैः साधकैः सार्द्धं तत्त्वचक्रं समारभेत् || २१० ||
brahmamantrī brahmaniṣṭho bhaveccakreśvaraḥ priye .
brahmajñaiḥ sādhakaiḥ sārddhaṃ tattvacakraṃ samārabhet .. 210 ..

रम्ये सुनिर्मले देशे साधकानां सुखावहे |
विचित्रासनमानीय कल्पयेद्विमलासनम् || २११ ||
ramye sunirmale deśe sādhakānāṃ sukhāvahe .
vicitrāsanamānīya kalpayedvimalāsanam .. 211 ..

तत्रोपविश्य चक्रेशः सहितो ब्रह्मसाधकैः |
आसादयेत्तु तत्त्वानि स्थापयेदग्रतः शिवे || २१२ ||
tatropaviśya cakreśaḥ sahito brahmasādhakaiḥ .
āsādayettu tattvāni sthāpayedagrataḥ śive .. 212 ..

तारादिप्राणबीजान्तं शतावृत्त्या जपन् मनुम् |
सर्वतत्त्वेषु चक्रेश इमं मन्त्रमुदीरयेत् || २१३ ||
tārādiprāṇabījāntaṃ śatāvṛttyā japan manum .
sarvatattveṣu cakreśa imaṃ mantramudīrayet .. 213 ..

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् |
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना || २१४ ||
brahmārpaṇaṃ brahmahavirbrahmāgnau brahmaṇā hutam .
brahmaiva tena gantavyaṃ brahmakarmasamādhinā .. 214 ..

सप्तधा वा त्रिधा जप्त्वा तानि सर्वाणि शोधयेत् || २१५ ||
saptadhā vā tridhā japtvā tāni sarvāṇi śodhayet .. 215 ..

ततो ब्राह्मेण मनुना समर्प्य परमात्मने |
ब्रह्मज्ञैः साधकैः सार्द्धं विदध्यात् पानभोजनम् || २१६ ||
tato brāhmeṇa manunā samarpya paramātmane .
brahmajñaiḥ sādhakaiḥ sārddhaṃ vidadhyāt pānabhojanam .. 216 ..

ब्रह्मचक्रे महेशानि वर्णभेदं विवर्जयेत् |
न देशकालनियमो न पात्रनियमस्तथा || २१७ ||
brahmacakre maheśāni varṇabhedaṃ vivarjayet .
na deśakālaniyamo na pātraniyamastathā .. 217 ..

ये कुर्वन्ति नरा मूढा दिव्यचक्रे प्रमादतः |
कुलभेदं वर्णभेदं ते गच्छन्त्यधमां गतिम् || २१८ ||
ye kurvanti narā mūḍhā divyacakre pramādataḥ .
kulabhedaṃ varṇabhedaṃ te gacchantyadhamāṃ gatim .. 218 ..

अतः सर्वप्रयत्नेन ब्रह्मज्ञैः साधकोत्तमैः |
तत्त्वचक्रमनुष्ठेयं धर्मकामार्थमुक्तये || २१९ ||
ataḥ sarvaprayatnena brahmajñaiḥ sādhakottamaiḥ .
tattvacakramanuṣṭheyaṃ dharmakāmārthamuktaye .. 219 ..

श्रीदेव्युवाच |
śrīdevyuvāca .

गृहस्थानामशेषेण धर्मानकथयत् प्रभो |
संन्यासविहितात् धर्मान् कृपया वक्तुमर्हसि || २२० ||
gṛhasthānāmaśeṣeṇa dharmānakathayat prabho .
saṃnyāsavihitāt dharmān kṛpayā vaktumarhasi .. 220 ..

Я рассказал о Бхайрави-чакре — единственном способе достижения наслаждения и окончательного освобождения. А теперь, о Владычица каулов, я расскажу Тебе о таттва-чакре. Выслушай же то, что я открою Тебе (204).

Таттва-чакра — царь всех чакр. Одно из ее названий — Божественная чакра (Дивья-чакра). Она проводится только для тех, кто обрел знание Брахмана (205).

В этой чакре могут участвовать лишь те служители Брахмана, которые обрели знание Брахмана, всей душой преданы Брахману, чисты сердцем, спокойны, преданны благу всего сущего, не подвержены влиянию внешнего, относятся ко всем вещам одинаково, милосердны, верны своим и осознали Брахмана (206-207).

О Знающая высшую сущность! Только тот, кто, обладая знанием Истины, воспринимает все сущее, движущееся и неподвижное как единое с Брахманом, может быть допущен к участию в этой чакре (208).

О Дэви! Только тот, кто воспринимает все, что есть в таттва-чакре как
Брахмана, может в ней участвовать (209).

Для этой чакры не нужно ставить кувшин с вином или проводить длинный ритуал. Ее можно проводить везде, для этого необходима только преданность Брахману (210).

О Прекраснейшая! Возглавлять должен практикующий Брахма-мантру и преданный Брахману, для чакры ему следует собрать других верующих, познавших Брахмана (211).

Для сидения следует расстелить в красивом и чистом месте, которое нравится участникам, прекрасные ковры (212).

После этого, о Шива, руководитель чакры садится с другими почитателями Брахмана и помешает перед собой элементы пуджи (213).

Ему следует мысленно сто раз произнести мантру, начинающуюся с Тары (Ом) и оканчивающуюся пранава-биджей (Хамса0, а затем произнести над элементами мантру (214):

Принесение жертвы — это Брахман. Само приношение — это Брахман. Огонь — это Брахман. Тот, кто приносит жертву, — это Брахман. Тот, кто участвует в поклонении Брахману, достигает единства с Брахманом (215).

Все элементы должны быть очищены семикратным или троекратным мысленным повторением этой мантры (216).

Затем следует с Брахма-мантрой предложить пищу и питье Высшей Душе и вкусить их вместе с другими верующими, познавшими Брахмана (217).

О Махешани! В Брахма-чакре (то же, что и таттва-чакра) нет кастовых различий и нет правил в отношении времени, места или чаши. Невежда, который по небрежности проводит различия между участниками чакры по социальному положению или кастовой принадлежности, падает вниз (218-219).

Итак, совершенным садхакам, обладающим знанием о том, что Высший Брахман пронизывает все сущее, следует с полным вниманием совершить обряды таттва-чакры, чтобы обрести дхарму, артху, каму и мокшу (220).

*** комментарий***

В Маханирване даются две упасаны: почитание Брахмана и почитание Адья-Кали. Брахма-упасана – джнянистская, а Кали-упасана – бхактическая. Соответственно, описываются две чакра-пуджи.:Бхайрави-чакра, которая совершается для поклонение Кали и Таттва-чакра, которая совершается для постижение Брахмана. Веданта говорит о Брахмане, а тантры говорят Матери Кали. Фактически, они говорят об одной Высшей Реальности. Брахман — это Адья-Кали в покое и Адья-Кали – это Брахман в движении.

АВАДХУТА
(Маханирвана 8: 221-247)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА …улласа восьмая, часть 2…, изображение №4

अवधूताश्रमो देवि कलौ संन्यास उच्यते |
विधिना येन कर्तव्यस्तत् सर्वं शृणु साम्प्रतम् || २२१ ||
avadhūtāśramo devi kalau saṃnyāsa ucyate .
vidhinā yena kartavyastat sarvaṃ śṛṇu sāmpratam .. 221 ..

ब्रह्मज्ञाने समुत्पन्ने विरते सर्वकर्मणि |
अध्यात्मविद्यानिपुणः संन्यासाश्रममाश्रयेत् || २२२ ||
brahmajñāne samutpanne virate sarvakarmaṇi .
adhyātmavidyānipuṇaḥ saṃnyāsāśramamāśrayet .. 222 ..

विहाय वृद्धौ पितरौ शिशुं भार्यां पतिव्रताम् |
त्यक्त्वाऽसमर्थान् बन्धूंश्च प्रव्रजन्नारकी भवेत् || २२३ ||
vihāya vṛddhau pitarau śiśuṃ bhāryāṃ pativratām .
tyaktvā’samarthān bandhūṃśca pravrajannārakī bhavet .. 223 ..

विहाय वृद्धौ पितरौ शिशुं भार्यां पतिव्रताम् |
त्यक्त्वाऽसमर्थान् बन्धूंश्च प्रव्रजन्नारकी भवेत् || २२३ ||
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraḥ sāmānya eva ca .
kulāvadhūtasaṃskāre pañcānāmadhikāritā .. 224 ..

सम्पाद्य गृहकर्माणि परितोष्याऽपरानपि |
निर्ममो निलयाद्गच्छेन्निष्कामो विजितेन्द्रियः || २२५ ||
sampādya gṛhakarmāṇi paritoṣyā’parānapi .
nirmamo nilayādgacchenniṣkāmo vijitendriyaḥ .. 225 ..

आहूय स्वजनान् बन्धून् ग्रामस्थान् प्रतिवासिनः |
प्रीत्याऽनुमतिमन्विच्छेत् गृहाज्जिगमिषुर्जनः || २२६ ||
āhūya svajanān bandhūn grāmasthān prativāsinaḥ .
prītyā’numatimanvicchet gṛhājjigamiṣurjanaḥ .. 226 ..

तेषामनुज्ञामादाय प्रणम्य परदेवताम् |
ग्रामं प्रदक्षिणीकृत्य निरपेक्षो गृहादियात् || २२७ ||
teṣāmanujñāmādāya praṇamya paradevatām .
grāmaṃ pradakṣiṇīkṛtya nirapekṣo gṛhādiyāt .. 227 ..

मुक्तः संसारपाशेभ्यः परमानन्दनिर्वृतः |
कुलावधूतं ब्रह्मज्ञं गत्वा संप्रार्थयेदिदम् || २२८ ||
muktaḥ saṃsārapāśebhyaḥ paramānandanirvṛtaḥ .
kulāvadhūtaṃ brahmajñaṃ gatvā saṃprārthayedidam .. 228 ..

गृहाश्रमे परब्रह्मन् ममैतद्विगतं वयः |
प्रसादं कुरु मे नाथ संन्यासग्रहणं प्रति || २२९ ||
gṛhāśrame parabrahman mamaitadvigataṃ vayaḥ .
prasādaṃ kuru me nātha saṃnyāsagrahaṇaṃ prati .. 229 ..

निवृत्तगृहकर्माणं विचार्य विधिवद्गुरुः |
शान्तं विवेकिनं वीक्ष्य द्वितीयाश्रममादिशेत् || २३० ||
nivṛttagṛhakarmāṇaṃ vicārya vidhivadguruḥ .
śāntaṃ vivekinaṃ vīkṣya dvitīyāśramamādiśet .. 230 ..

ततः शिष्यः कृतस्नानो यतात्मा विहिताह्निकः |
ऋणत्रयविमुक्त्यर्थं देवर्षीनर्चयेत् पितॄन् || २३१ ||
tataḥ śiṣyaḥ kṛtasnāno yatātmā vihitāhnikaḥ .
ṛṇatrayavimuktyarthaṃ devarṣīnarcayet pitṝn .. 231 ..

देवा ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्रश्च स्वगणैः सह |
ऋषयः सनकाद्याश्च देवब्रह्मर्षयस्तथा || २३२ ||
devā brahmā ca viṣṇuśca rudraśca svagaṇaiḥ saha .
ṛṣayaḥ sanakādyāśca devabrahmarṣayastathā .. 232 ..

अत्र ये पितरः पूज्या वक्ष्यामि शृणु तानपि || २३३ ||
atra ye pitaraḥ pūjyā vakṣyāmi śṛṇu tānapi .. 233 ..

पिता पितामहश्चैव प्रपितामह एव च |
माता पितामही देवि तथैव प्रपितामही |
मातामहादयोऽप्येवं मातामह्यादयोऽपि च || २३४ ||
pitā pitāmahaścaiva prapitāmaha eva ca .
mātā pitāmahī devi tathaiva prapitāmahī .
mātāmahādayo’pyevaṃ mātāmahyādayo’pi ca .. 234 ..

प्राच्यामृषीन् यजेद्देवान् दक्षिणस्यां पितॄन् यजेत् |
मातामहान् प्रतीच्याञ्च पूजयेन्न्यासकर्मणि || २३५ ||
prācyāmṛṣīn yajeddevān dakṣiṇasyāṃ pitṝn yajet .
mātāmahān pratīcyāñca pūjayennyāsakarmaṇi .. 235 ..

पूर्वादिक्रमतो दद्यादासनानां द्वयं द्वयम् |
देवादीन् क्रमतस्तत्राऽवाह्य पूजां समाचरेत् || २३६ ||
pūrvādikramato dadyādāsanānāṃ dvayaṃ dvayam .
devādīn kramatastatrā’vāhya pūjāṃ samācaret .. 236 ..

समर्च्य विधिवत्तेभ्यः पिण्डान् दद्यात् पृथक् पृथक् |
पिण्डप्रदानविधिना दत्त्वा पिण्डं यथाक्रमम् |
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रार्थयेत् पितृदेवताः || २३७ ||
samarcya vidhivattebhyaḥ piṇḍān dadyāt pṛthak pṛthak .
piṇḍapradānavidhinā dattvā piṇḍaṃ yathākramam .
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā prārthayet pitṛdevatāḥ .. 237 ..

तृप्यध्वं पितरो देवा देपर्षिमातृका गणाः |
गुणातीतपदे यूयमनृणीकुरुताऽचिरात् || २३८ ||
tṛpyadhvaṃ pitaro devā deparṣimātṛkā gaṇāḥ .
guṇātītapade yūyamanṛṇīkurutā’cirāt .. 238 ..

इत्यानृण्यमर्थयित्वा प्रणम्य च पुनः पुनः |
ऋणत्रयविनिर्मुक्त आत्मश्राद्धं प्रकल्पयेत् || २३९ ||
ityānṛṇyamarthayitvā praṇamya ca punaḥ punaḥ .
ṛṇatrayavinirmukta ātmaśrāddhaṃ prakalpayet .. 239 ..

पिता ह्यात्मैव सर्वेषां तत्पिता प्रपितामहः |
आत्मन्यात्मार्पणार्थाय कुर्यादात्मक्रियां सुधीः || २४० ||
pitā hyātmaiva sarveṣāṃ tatpitā prapitāmahaḥ .
ātmanyātmārpaṇārthāya kuryādātmakriyāṃ sudhīḥ .. 240 ..

उत्तराभिमुखो भूत्वा पूर्ववत् कल्पितासने |
आवाह्याऽत्मपितॄन् देवि दद्यात् पिण्डं समर्चयन् || २४१ ||
uttarābhimukho bhūtvā pūrvavat kalpitāsane .
āvāhyā’tmapitṝn devi dadyāt piṇḍaṃ samarcayan .. 241 ..

प्रागग्रान् दक्षिणाग्रांश्च पश्चिमाग्रान् यथाक्रमात् |
पिण्डार्थमास्तरेद्दर्भानुदगग्रान् स्वकर्मणि || २४२ ||
prāgagrān dakṣiṇāgrāṃśca paścimāgrān yathākramāt .
piṇḍārthamāstareddarbhānudagagrān svakarmaṇi .. 242 ..

समाप्य श्राद्धकर्माणि गुरुदर्शितवर्त्मना |
युयुक्षुश्चित्तशुद्ध्यर्थमिमं मन्त्रं शतं जपेत् || २४३ ||
samāpya śrāddhakarmāṇi gurudarśitavartmanā .
yuyukṣuścittaśuddhyarthamimaṃ mantraṃ śataṃ japet .. 243 ..

ह्री/ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनम् |
ऊर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् || २४४ ||
hrī/ tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivarddhanam .
ūrvārukamiva bandhanān mṛtyormukṣīya mā’mṛtāt .. 244 ..

उपासनानुसारेण वेद्यां मण्डलपूर्वकम् |
संस्थाप्य कलशं तत्र गुरुः पूजां समारभेत् || २४५ ||
upāsanānusāreṇa vedyāṃ maṇḍalapūrvakam .
saṃsthāpya kalaśaṃ tatra guruḥ pūjāṃ samārabhet .. 245 ..

ततस्तु परमं ब्रह्म ध्यात्वा शाम्भववर्त्मना |
विधाय पूजां ब्रह्मज्ञो वह्निस्थापनमाचरेत् || २४६ ||
tatastu paramaṃ brahma dhyātvā śāmbhavavartmanā .
vidhāya pūjāṃ brahmajño vahnisthāpanamācaret .. 246 ..

प्रागुक्तसंस्कृते वह्नौ स्वकल्पोक्ताहुतिं गुरुः |
दत्त्वा शिष्यं समाहूय साकल्यं हावयेत्तु तम् || २४७ ||
prāguktasaṃskṛte vahnau svakalpoktāhutiṃ guruḥ .
dattvā śiṣyaṃ samāhūya sākalyaṃ hāvayettu tam .. 247 ..

Шри Дэви сказала:
О Владыка! Ты полностью изложил обязанности домохозяина. Не соблаговолишь ли Ты теперь рассказать и об обязанностях санньясина (221).

Шри Садашива сказал:
О Дэви! В кали-югу стадия жизни авадхуты называется санньяса. Послушай же рассказ о том, что необходимо делать в этот период жизни (222).

Когда посвященный в духовную мудрость обретает знание Брахмана и перестает заботиться о мирском, ему следует искать прибежища в жизни санньясина (223).

Однако, если ради того чтобы стать странствующим нищим, кто-то бросает престарелую мать или отца, малолетних детей и верную жену или тех, кто беспомощен и зависит от него, такой человек низвергается в ад (224).

Все касты: брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры и саманьи имеют равные права участвовать в очистительных обрядах кулавадхуты (Кулавадхута-санскара — очистительные обряды, сопровождающие переход к образу жизни авадхуты) (225).

Исполнив все обязанности домохозяина и удовлетворив нужды всех зависящих от него, человеку следует покинуть свой лом отрешенным, свободным от желаний и победившим свои органы чувств (226).

Тому, кто собирается оставить свой дом, следует предварительно созвать своих родных и друзей, соседей и прочих жителей своей деревни и с любовью испросить у них разрешения (227).

Получив его и почтив своего ишта-дэвату, ему следует обойти вокруг своей деревни, а затем без всякой привязанности отправиться прочь от дома (228).

Освободившись от пут жизни домохозяина и преисполнившись безграничной радости, ему следует приблизиться к кулавадхуте, обладающему божественным знанием, и обратиться к нему с мольбой (229):

— О Высший Брахман! Вся моя жизнь до этого момента прошла в исполнении обязанностей домохозяина. О Господь! Будь милосерден ко мне, начинающему жизнь аскета (230).

Гуру следует удостовериться, что ученик до конца исполнил свой долг домохозяина, и, найдя ученика смиренным и проницательным, ввести его во вторую стадию жизни (231).

После этого ученику следует, хорошо контролируя свой ум, совершить омовения и произнести ежедневные молитвы, а затем поклоняться дэвам, риши и питри, чтобы освободиться от тройственного долга (232).

Под дэвами подразумеваются Брахма, Вишну и Рудра с их последователями, под риши — Санака и другие, а также дэвариши и брахмариши (233).

А теперь я назову предков, которым следует поклоняться (234).
Это отец, дед со стороны отца, прадед со стороны отца, мать, дед со стороны матери и другие по восходящей линии, бабушка со стороны матери и другие по восходящей линии (235).

Посвятив себя аскетической жизни, следует поклоняться дэвам и риши на востоке, предкам по отцовской линии — на юге и предкам по материнской линии — на западе (236).

Разложив с каждой из этих сторон, начиная с востока, по два сиденья, следует призвать туда дэвов и прочих и поклониться им (237).

Поклонившись им по всем правилам, следует предложить каждому из них пинды в соответствии с предписаниями. После этого ученик складывает руки и обращается к дэвам и предкам (238):

О Отцы! О Матери! О Дэвы! О Риши! Да пребудет с вами мир. Даруйте мне освобождение при вступлении на путь отказа от сомнений (239).
Вознеся молитву об освобождении от всех сомнений, он снова и снова кланяется, и, освободившись от сомнений, он должен провести обряд собственных похорон (240).

Отец, дед и прадед являются единой душой, поэтому жертвуя индивидуальной душой в пользу Высшей, мудрый должен провести собственные похороны (241).

О, Божественная! Сидя лицом к северу и приветствуя сидящие на приготовленных для них местах призванные им души прародителей, он должен поднести им похоронные хлебцы (242).

При этом он должен махнуть пучком травы куши на восток, юг, запад и на север (243).

Приветствовав прародителей, и под руководством Гуру, управляющего обрядом похорон, ищущий освобождения должен для очищения сердца сто раз прочесть следующую мантру (244):

Хрим, позволь преклониться перед благословенным возвышающим Троеоким. Да освобожусь я от смерти, как освобождается от своего стебля урварука (245).

Затем его духовный наставник должен начертать на алтаре фигуру, символизирующую божество, которому посвящен ритуал. На алтарь ставится священный сосуд и начинается обряд поклонения (246).

После этого обладающий божественным знанием Гуру должен сосредоточить помыслы на Высшей Душе, как предписал Шамбху, и с почестями возжечь на алтаре огонь (247).

*** комментарий***

Согласно Маханирвана-тантре, в Кали-югу существуют лишь два ашрама, две жизненные стадии — это грихастха (домохозяин) и авадхута. В предыдущих стихах этой главы были подробно изложены обязанности домохозяина. Теперь Господь Шива излагает правила, относящиеся к ашараму авадхутов. Тантрический авадхута – аналог ведийского санньяси. Авадхута (букв. выброшенный, отверженный) — тот, кто полностью порвал с миром.

Веды учат тому, что, когда в человеке возникает чувство непривязанности, он может и должен принять аскетический путь санньясы. Может показаться, что этому противоречат слова МНТ о том, что авадхутой можно стать лишь «исполнив все обязанности домохозяина и удовлетворив нужды всех зависящих от него». Однако, противоречия здесь нет. Слова Вед относятся лишь к тому, кто почувствовал полное бесстрастие (вайрагью), отсутствие всяких мирских желаний и отвращение к мирским удовольствиям. Такая вайрагья была у Господа Будды, Шри Чайтаньи, Шри Шанкарачарьи и других великих людей. Обычный же человек, прежде чем стать на путь отречения, должен полностью исполнить свой тройственный долг.

Тройственный долг — долг перед дэвами, риши и питри за защиту, обучение и рождение. Существует также четвертый долг (манушья) — перед людьми за их помощь в жизни.

Долг перед Дэвами исполняется совершением яджни,
Долг перед Риши – брахмачарьей (для не находящихся в браке) и соблюдением супружеской верности для женатых/замужних.
Долг перед предками — рождением детей.
Долг перед людьми — исполнением обязанностей своего ашрама (жизненной стадии).

Последнее исполнение долга домохозяина перед вступлением в ашрам авадхуты – совершение яджни, которая будет описана в следующих стихах МНТ.

ПОСВЯЩЕНИЕ АВАДХУТЫ
(Маханирвана 8: 237-268)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА …улласа восьмая, часть 2…, изображение №5

समर्च्य विधिवत्तेभ्यः पिण्डान् दद्यात् पृथक् पृथक् |
पिण्डप्रदानविधिना दत्त्वा पिण्डं यथाक्रमम् |
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रार्थयेत् पितृदेवताः || २३७ ||
samarcya vidhivattebhyaḥ piṇḍān dadyāt pṛthak pṛthak .
piṇḍapradānavidhinā dattvā piṇḍaṃ yathākramam .
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā prārthayet pitṛdevatāḥ .. 237 ..

तृप्यध्वं पितरो देवा देपर्षिमातृका गणाः |
गुणातीतपदे यूयमनृणीकुरुताऽचिरात् || २३८ ||
tṛpyadhvaṃ pitaro devā deparṣimātṛkā gaṇāḥ .
guṇātītapade yūyamanṛṇīkurutā’cirāt .. 238 ..

इत्यानृण्यमर्थयित्वा प्रणम्य च पुनः पुनः |
ऋणत्रयविनिर्मुक्त आत्मश्राद्धं प्रकल्पयेत् || २३९ ||
ityānṛṇyamarthayitvā praṇamya ca punaḥ punaḥ .
ṛṇatrayavinirmukta ātmaśrāddhaṃ prakalpayet .. 239 ..

पिता ह्यात्मैव सर्वेषां तत्पिता प्रपितामहः |
आत्मन्यात्मार्पणार्थाय कुर्यादात्मक्रियां सुधीः || २४० ||
pitā hyātmaiva sarveṣāṃ tatpitā prapitāmahaḥ .
ātmanyātmārpaṇārthāya kuryādātmakriyāṃ sudhīḥ .. 240 ..

उत्तराभिमुखो भूत्वा पूर्ववत् कल्पितासने |
आवाह्याऽत्मपितॄन् देवि दद्यात् पिण्डं समर्चयन् || २४१ ||
uttarābhimukho bhūtvā pūrvavat kalpitāsane .
āvāhyā’tmapitṝn devi dadyāt piṇḍaṃ samarcayan .. 241 ..

प्रागग्रान् दक्षिणाग्रांश्च पश्चिमाग्रान् यथाक्रमात् |
पिण्डार्थमास्तरेद्दर्भानुदगग्रान् स्वकर्मणि || २४२ ||
prāgagrān dakṣiṇāgrāṃśca paścimāgrān yathākramāt .
piṇḍārthamāstareddarbhānudagagrān svakarmaṇi .. 242 ..

समाप्य श्राद्धकर्माणि गुरुदर्शितवर्त्मना |
युयुक्षुश्चित्तशुद्ध्यर्थमिमं मन्त्रं शतं जपेत् || २४३ ||
samāpya śrāddhakarmāṇi gurudarśitavartmanā .
yuyukṣuścittaśuddhyarthamimaṃ mantraṃ śataṃ japet .. 243 ..

ह्री/ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनम् |
ऊर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् || २४४ ||
hrī/ tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivarddhanam .
ūrvārukamiva bandhanān mṛtyormukṣīya mā’mṛtāt .. 244 ..

उपासनानुसारेण वेद्यां मण्डलपूर्वकम् |
संस्थाप्य कलशं तत्र गुरुः पूजां समारभेत् || २४५ ||
upāsanānusāreṇa vedyāṃ maṇḍalapūrvakam .
saṃsthāpya kalaśaṃ tatra guruḥ pūjāṃ samārabhet .. 245 ..

ततस्तु परमं ब्रह्म ध्यात्वा शाम्भववर्त्मना |
विधाय पूजां ब्रह्मज्ञो वह्निस्थापनमाचरेत् || २४६ ||
tatastu paramaṃ brahma dhyātvā śāmbhavavartmanā .
vidhāya pūjāṃ brahmajño vahnisthāpanamācaret .. 246 ..

प्रागुक्तसंस्कृते वह्नौ स्वकल्पोक्ताहुतिं गुरुः |
दत्त्वा शिष्यं समाहूय साकल्यं हावयेत्तु तम् || २४७ ||
prāguktasaṃskṛte vahnau svakalpoktāhutiṃ guruḥ .
dattvā śiṣyaṃ samāhūya sākalyaṃ hāvayettu tam .. 247 ..

आदौ व्याहृतिभिर्हुत्वा प्राणहोमं प्रकल्पयेत् |
प्राणापानौ समानश्चोदानव्यानौ च वायवः || २४८ ||
ādau vyāhṛtibhirhutvā prāṇahomaṃ prakalpayet .
prāṇāpānau samānaścodānavyānau ca vāyavaḥ .. 248 ..

तत्त्वहोमं ततः कुर्याद्देहात्माध्यासमुक्तये |
पृथिवी सलिलं वह्निर्वायुराकाशमेव च || २४९ ||
tattvahomaṃ tataḥ kuryāddehātmādhyāsamuktaye .
pṛthivī salilaṃ vahnirvāyurākāśameva ca .. 249 ..

गन्धो रसश्च रूपश्च स्पर्शः शब्दो यथाक्रमात् |
ततो वाक्पाणिपादाश्च पायूपस्थौ ततः परम् || २५० ||
gandho rasaśca rūpaśca sparśaḥ śabdo yathākramāt .
tato vākpāṇipādāśca pāyūpasthau tataḥ param .. 250 ..

श्रोत्रं त्वङ्नयनं जिह्वा घ्राणं बुद्धीन्द्रियाणि च |
मनो बुद्धिश्च चित्तञ्चाहङ्कारो देहजाः क्रियाः || २५१ ||
śrotraṃ tvaṅnayanaṃ jihvā ghrāṇaṃ buddhīndriyāṇi ca .
mano buddhiśca cittañcāhaṅkāro dehajāḥ kriyāḥ .. 251 ..

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि यानि च || २५२ ||
sarvāṇīndriyakarmāṇi prāṇakarmāṇi yāni ca .. 252 ..

एतानि मे पदान्ते च शुद्ध्यन्तां पदमुच्चरेत् |
ह्री/ ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासमित्यपि || २५३ ||
etāni me padānte ca śuddhyantāṃ padamuccaret .
hrī/ jyotirahaṃ virajā vipāpmā bhūyāsamityapi .. 253 ..

चतुर्विंशतितत्त्वानि कर्माणि दैहिकानि च |
हुत्वाऽग्नौ निष्क्रियो देहं मृतवच्चिन्तयेत्ततः || २५४ ||
caturviṃśatitattvāni karmāṇi daihikāni ca .
hutvā’gnau niṣkriyo dehaṃ mṛtavaccintayettataḥ .. 254 ..

विभाव्य मृतवत् कायं रहितं सर्वकर्मणा |
स्मरंस्तत् परमं ब्रह्म यज्ञसूत्रं समुद्धरेत् || २५५ ||
vibhāvya mṛtavat kāyaṃ rahitaṃ sarvakarmaṇā .
smaraṃstat paramaṃ brahma yajñasūtraṃ samuddharet .. 255 ..

ऐ/ क्ली/ हू/ इति मन्त्रेण स्कन्धादुत्तार्य तत्त्ववित् |
यज्ञसूत्रं करे कृत्वा पठित्वा व्याहृतित्रयम् |
वह्निजायां समुच्चार्य घृताक्तमनले क्षिपेत् || २५६ ||
ai/ klī/ hū/ iti mantreṇa skandhāduttārya tattvavit .
yajñasūtraṃ kare kṛtvā paṭhitvā vyāhṛtitrayam .
vahnijāyāṃ samuccārya ghṛtāktamanale kṣipet .. 256 ..

हुत्वैवमुपवीतञ्च कामबीजं समुच्चरन् |
छित्वा शिखां करे कृत्वा घृतमध्ये नियोजयेत् || २५७ ||
hutvaivamupavītañca kāmabījaṃ samuccaran .
chitvā śikhāṃ kare kṛtvā ghṛtamadhye niyojayet .. 257 ..

ब्रह्मपुत्रि शिखे त्वं हि बालरूपा तपस्विनी |
दीयते पावके स्थानं गच्छ देवि नमोऽस्तु ते || २५८ ||
brahmaputri śikhe tvaṃ hi bālarūpā tapasvinī .
dīyate pāvake sthānaṃ gaccha devi namo’stu te .. 258 ..

कामं मायां कूर्चमन्त्रं वह्निजायामुदीरयन् |
तस्मिन् सुसंस्कृते वह्नौ शिखाहोमं समाचरेत् || २५९ ||
kāmaṃ māyāṃ kūrcamantraṃ vahnijāyāmudīrayan .
tasmin susaṃskṛte vahnau śikhāhomaṃ samācaret .. 259 ..

शिखामाश्रित्य पितरो देवा देवर्षयस्तथा |
सर्वाण्याश्रमकर्माणि निवसन्ति शिखोपरि || २६० ||
śikhāmāśritya pitaro devā devarṣayastathā .
sarvāṇyāśramakarmāṇi nivasanti śikhopari .. 260 ..

अतः सन्तर्प्य ताः सर्वा देवर्षिपितृदेवताः |
शिखासूत्रपरित्यागाद्देही ब्रह्ममयो भवेत् || २६१ ||
ataḥ santarpya tāḥ sarvā devarṣipitṛdevatāḥ .
śikhāsūtraparityāgāddehī brahmamayo bhavet .. 261 ..

यज्ञसूत्रशिखात्यागात् संन्यासः स्यात् द्विजन्मनाम् |
शूद्राणामितरेषाञ्च शिखां हुत्वैव संस्क्रिया || २६२ ||
yajñasūtraśikhātyāgāt saṃnyāsaḥ syāt dvijanmanām .
śūdrāṇāmitareṣāñca śikhāṃ hutvaiva saṃskriyā .. 262 ..

ततो मुक्तशिखासूत्रः प्रणमेत् दण्डवद् गुरुम् |
गुरुरुत्थाप्य तं शिष्यं दक्षकर्णे वदेदिदम् || २६३ ||
tato muktaśikhāsūtraḥ praṇamet daṇḍavad gurum .
gururutthāpya taṃ śiṣyaṃ dakṣakarṇe vadedidam .. 263 ..

तत्त्वमसि महाप्राज्ञ हंसः सोऽहं विभावय |
निर्ममो निरहङ्कारः स्वभावेन सुखं चर || २६४ ||
tattvamasi mahāprājña haṃsaḥ so’haṃ vibhāvaya .
nirmamo nirahaṅkāraḥ svabhāvena sukhaṃ cara .. 264 ..

ततो घटञ्च वह्निञ्च विसृज्य ब्रह्मतत्त्ववित् |
आत्मस्वरूपं तं मत्वा प्रणमेच्छिरसा गुरुः || २६५ ||
tato ghaṭañca vahniñca visṛjya brahmatattvavit .
ātmasvarūpaṃ taṃ matvā praṇamecchirasā guruḥ .. 265 ..

नमस्तुभ्यं नमो मह्यं तुभ्यं मह्यं नमो नमः |
त्वमेव तत् तत्त्वमेव विश्वरूप नमोऽस्तु ते || २६६ ||
namastubhyaṃ namo mahyaṃ tubhyaṃ mahyaṃ namo namaḥ .
tvameva tat tattvameva viśvarūpa namo’stu te .. 266 ..

ब्रह्ममन्त्रोपासकानां तत्त्वज्ञानां जितात्मनाम् |
स्वमन्त्रेण शिखाच्छेदात् संन्यासग्रहणं भवेत् || २६७ ||
brahmamantropāsakānāṃ tattvajñānāṃ jitātmanām .
svamantreṇa śikhācchedāt saṃnyāsagrahaṇaṃ bhavet .. 267 ..

ब्रह्मज्ञानविशुद्धानां किं यज्ञैः श्राद्धपूजनैः |
स्वेच्छाचारपराणां तु प्रत्यवायो न विद्यते || २६८ ||
brahmajñānaviśuddhānāṃ kiṃ yajñaiḥ śrāddhapūjanaiḥ .
svecchācāraparāṇāṃ tu pratyavāyo na vidyate .. 268 ..

Разложив с каждой из этих сторон, начиная с востока, по два сиденья, следует призвать туда дэвов и прочих и поклониться им (237).

Поклонившись им по всем правилам, следует предложить каждому из них пинды в соответствии с предписаниями. После этого ученик складывает руки и обращается к дэвам и предкам (238):

О Отцы! О Матери! О Дэвы! О Риши! Да пребудет с вами мир. Даруйте мне освобождение при вступлении на путь отказа от сомнений (239).

Вознеся молитву об освобождении от всех сомнений, он снова и снова кланяется, и, освободившись от сомнений, он должен провести обряд собственных похорон (240).

Отец, дед и прадед являются единой душой, поэтому жертвуя индивидуальной душой в пользу Высшей, мудрый должен провести собственные похороны (241).

О, Божественная! Сидя лицом к северу и приветствуя сидящие на приготовленных для них местах призванные им души прародителей, он должен поднести им похоронные хлебцы (242).

При этом он должен махнуть пучком травы куши на восток, юг, запад и на север (243).

Приветствовав прародителей, и под руководством Гуру, управляющего обрядом похорон, ищущий освобождения должен для очищения сердца сто раз прочесть следующую мантру (244):

Хрим, позволь преклониться перед благословенным возвышающим Троеоким. Да освобожусь я от смерти, как освобождается от своего стебля урварука (245).

Затем его духовный наставник должен начертать на алтаре фигуру, символизирующую божество, которому посвящен ритуал. На алтарь ставится священный сосуд и начинается обряд поклонения (246).

После этого обладающий божественным знанием Гуру должен сосредоточить помыслы на Высшей Душе, как предписал Шамбху, и с почестями возжечь на алтаре огонь (247).

Далее он, согласно санкальпе, должен предать освященную жертву огню, и затем наставить ученика в совершении полной хомы. Он должен провести этот обряд вначале с вьяхрити, затем с жизненными дыханиями: праной, апаной, саманой, уданой и вьяной (249).

Для разрушения ложного представления о том, что тело, независимо от того, плотное оно или тонкое, является Атмой, должна быть проведена таттва-хома и сказано следующее:

Земля, вода, огонь, эфир….
Обоняние, вкус, зрение, осязание, слух.
Речь, руки, стопы, анус и воспроизводящие органы….
Уши, кожа, глаза, язык, нос.
Манас, буддхи, ахамкара и читта….
Все органы жизни и чувств (250-253).

Затем он произносит: «Да будут они чисты», и добавляет: «Да пребуду я, подобно вселенскому Чайтанье, единым с хрим. Воспарю Светом Вышним над раджогуной и освобожусь от грязи невежества» (254).

Ученик отправляет в огонь в качестве приношения двадцать четыре таттвы и функции тела, после чего он, свободный от любых действий, должен считать свое тело умершим (255).

Считая свое тело умершим и утратившим все свои способности, обратив все помыслы к Высшему Брахману, он снимает с себя священный шнур (256).

Снимая священный шнур с плеча, обладатель божественного знания произносит мантру:

Аим Клим Хамса.

Держа его в руке, ученик произносит три вьяхрити со словом сваха на конце, затем смазывает шнур гхи и бросает в огонь (257).

Принеся в жертву огню священный шнур, он произносит кама-биджу, отрезает прядь волос на макушке и опускает ее в гхи (258):

О шикха! Дочь Брахмана! Ты — тапасвини (Женский род от тапасвин — тот, кто совершает аскетические подвиги), принявшая форму волос. Я отдаю тебя тому, кто очищает. Иди, о дэви! Я поклоняюсь тебе (259).

После этого следует, произнося кама-биджу, майя-биджу, курча-биджу и астра-биджу со словом сваха на конце, совершить хому с жертвоприношением этой пряди волос (Шикха-хома), которая бросается в священный огонь (260).

Шикха — место обитания и опора для питри, дэвов и дэвариши, а также всех поступков, совершенных на всех этапах жизни (261).

Поэтому человек, который, совершая жертвоприношение, отказывается от шикхи и священного шнура, соединяется с Брахманом (262).

Для дваждырожденного санньяса начинается с отречения от шикхи и священного шнура, а для шудры и саманьи — с отречения от шикхи, поскольку шудры и саманьи не носят священный шнур. (263).

После жертвоприношения шикхи и священного шнура ученик выражает почтение гуру, распростершись перед ним на земле. Гуру поднимает ученика и говорит ему в правое ухо: «О мудрый! Ты есть То (Тат твам аси — махавакья (великое изречение) упанишад). Думай, что я — это Он (Хамса), а Он — это я (Со ‘хам). Свободный от привязанностей (буквально, «лишенный чувства собственности») и чувства “Я”, иди куда хочешь, повинуясь своей природе» (264-265).

После этого гуру, преисполненный знания Божественной Сущности, убирает кувшин и огонь, кланяется ученику, признавая в нем самого себя (266), и говорит: «О Ты, чьим проявлением является вся Вселенная! Я кланяюсь Тебе и себе. Ты — это То, и То — это ты. Я снова кланяюсь Тебе» (267).

Практикующие брахма-мантру, которые обладают божественным знанием и обуздали себя, вступают на путь санньясы, отрезая шикху со своей собственной мантрой (Имеется в виду Брахма-мантра) (268).

*** комментарий***

При посвящении авадхута жертвует священному огню все составляющие своего психофизического организма. Это посвящение сходно с практикой Чод. Формы садханы Чод различаются в зависимости от линии преемственности, но их неизменная сущность — это подношение своего тела в качестве пищи во благо ганачакре: демонам и другим сущностям, которым этот вид подношения может быть полезен. Этот же мотив мы находим у Даттатрейи Авадхуты – Божественного основателя Агхоры и Учителя Матсьендранатха.

Господь Даттатрея, в своей агхорической форме тесно связанный с местами кремации, явился Агхорачарье Бабе Кина Раму на вершине горы Гирнар в Гуджарате. Господь Даттатрея предложил молодому аскету свою плоть в виде прасада, даровав ему силу ясновидения и установив с ним отношения Гуру и ученика.

Адигуру Даттатрейя изложил учение об освобожденной душе в Авадхута-Гите, проникнутой недвойственным взглядом на мир.

«Того, кто наполнил вселенную, Того, Кто есть Сущность меня, как мне приветствовать Его!»

«Я есть Он, в этом нет ни малейшего сомнения».

«Ни мысль, ни слово, ни действие не создают для меня рабства. Я вне чувств, я сознание и блаженство».

«Таким образом, я чистый Шива, лишенный всяких сомнений.
О любимый друг, как мне поклониться самому себе?»

ЖИЗНЬ АВАДХУТЫ
(Маханирвана 8: 269 – 290)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА …улласа восьмая, часть 2…, изображение №6

ततो निर्द्वन्द्वरूपोऽसौ निष्कामस्थिरमानसः |
विहरेत् स्वेच्छया शिष्यः साक्षाद् ब्रह्ममयो भुवि || २६९ ||
tato nirdvandvarūpo’sau niṣkāmasthiramānasaḥ .
viharet svecchayā śiṣyaḥ sākṣād brahmamayo bhuvi .. 269 ..

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सद्रूपेण विभावयन् |
विस्मरन्नामरूपाणि ध्यायन्नात्मानमात्मनि || २७० |
ābrahmastambaparyantaṃ sadrūpeṇa vibhāvayan .
vismarannāmarūpāṇi dhyāyannātmānamātmani .. 270 ..

अनिकेतः क्षमावृत्तो निःशङ्कः सङ्गवर्जितः |
निर्ममो निरहङ्कारः संन्यासी विहरेत् क्षितौ || २७१ ||
aniketaḥ kṣamāvṛtto niḥśaṅkaḥ saṅgavarjitaḥ .
nirmamo nirahaṅkāraḥ saṃnyāsī viharet kṣitau .. 271 ..

मुक्तो विधिनिषेधेभ्यो निर्योगक्षेम आत्मवित् |
सुखदुःखसमो धीरो जितात्मा विगतस्पृहः || २७२ ||
mukto vidhiniṣedhebhyo niryogakṣema ātmavit .
sukhaduḥkhasamo dhīro jitātmā vigataspṛhaḥ .. 272 ..

स्थिरात्मा प्राप्तदुःखोऽपि सुखे प्राप्तेऽपि निष्पृहः |
सदानन्दः शुचिः शान्तो निरपेक्षो निराकुलः || २७३ ||
sthirātmā prāptaduḥkho’pi sukhe prāpte’pi niṣpṛhaḥ .
sadānandaḥ śuciḥ śānto nirapekṣo nirākulaḥ .. 273 ..

नोद्वेजकः स्याज्जीवानां सदा प्राणिहिते रतः |
विगतामर्षभीर्दान्तो निःसङ्कल्पो निरुद्यमः || २७४ ||
nodvejakaḥ syājjīvānāṃ sadā prāṇihite rataḥ .
vigatāmarṣabhīrdānto niḥsaṅkalpo nirudyamaḥ .. 274 ..

शोकद्वेषविमुक्तः स्यात् शत्रौ मित्रे समो भवेत् |
शीतवातातपसहः समो मानापमानयोः || २७५ ||
śokadveṣavimuktaḥ syāt śatrau mitre samo bhavet .
śītavātātapasahaḥ samo mānāpamānayoḥ .. 275 ..

समः शुभाशुभे तुष्टो यदृच्छाप्राप्तवस्तुना |
निस्त्रैगुण्यो निर्विकल्पो निर्लोभः स्यादसञ्चयी || २७६ ||
samaḥ śubhāśubhe tuṣṭo yadṛcchāprāptavastunā .
nistraiguṇyo nirvikalpo nirlobhaḥ syādasañcayī .. 276 ..

यथा सत्यमुपाश्रित्य मृषा विश्वं प्रतिष्ठति |
आत्माश्रितस्तथा देहो जानन्नेवं सुखी भवेत् || २७७ ||
yathā satyamupāśritya mṛṣā viśvaṃ pratiṣṭhati .
ātmāśritastathā deho jānannevaṃ sukhī bhavet .. 277 ..

इन्द्रियाण्येव कुर्वन्ति स्वं स्वं कर्म पृथक् पृथक् |
आत्मा साक्षी विनिर्लिप्तो ज्ञात्वैवं मोक्षभाग् भवेत् || २७८ ||
indriyāṇyeva kurvanti svaṃ svaṃ karma pṛthak pṛthak .
ātmā sākṣī vinirlipto jñātvaivaṃ mokṣabhāg bhavet .. 278 ..

धातुप्रतिग्रहं निन्दामनृतं क्रीडनं स्त्रिया |
रेतस्त्यागमसूयाञ्च संन्यासी परिवर्जयेत् || २७९ ||
dhātupratigrahaṃ nindāmanṛtaṃ krīḍanaṃ striyā .
retastyāgamasūyāñca saṃnyāsī parivarjayet .. 279 ..

सर्वत्र समदृष्टिः स्यात् कीटे देवे तथा नरे |
सर्वं ब्रह्मेति जानीयात् परिव्राट् सर्वकर्मसु || २८० ||
sarvatra samadṛṣṭiḥ syāt kīṭe deve tathā nare .
sarvaṃ brahmeti jānīyāt parivrāṭ sarvakarmasu .. 280 ..

विप्रान्नं श्वपचान्नं वा यस्मात्तस्मात् समागतम् |
देशं कालं तथा पात्रमश्नीयादविचारयन् || २८१ ||
viprānnaṃ śvapacānnaṃ vā yasmāttasmāt samāgatam .
deśaṃ kālaṃ tathā pātramaśnīyādavicārayan .. 281 ..

अध्यात्मशास्त्राध्ययनैः सदा तत्त्वविचारणैः |
अवधूतो नयेत् कालं स्वेच्छाचारपरायणः || २८२ ||
adhyātmaśāstrādhyayanaiḥ sadā tattvavicāraṇaiḥ .
avadhūto nayet kālaṃ svecchācāraparāyaṇaḥ .. 282 ..

संन्यासिनां मृतं कायं दाहयेन्न कदाचन |
सम्पूज्य गन्धपुष्पाद्यैर्निखनेद्वाप्सु मज्जयेत् || २८३ ||
saṃnyāsināṃ mṛtaṃ kāyaṃ dāhayenna kadācana .
sampūjya gandhapuṣpādyairnikhanedvāpsu majjayet .. 283 ..

अप्राप्तयोगमर्त्यानां सदा कामाभिलाषिणाम् |
स्वभावाज्जायते देवि प्रवृत्तिः कर्मसङ्कुले || २८४ ||
aprāptayogamartyānāṃ sadā kāmābhilāṣiṇām .
svabhāvājjāyate devi pravṛttiḥ karmasaṅkule .. 284 ..

तत्रापि ते सानुरक्ता ध्यानार्चाजपसाधने |
श्रेयस्तदेव जानन्तु यत्रैव दृढनिश्चयाः || २८५ ||
tatrāpi te sānuraktā dhyānārcājapasādhane .
śreyastadeva jānantu yatraiva dṛḍhaniścayāḥ .. 285 ..

अतः कर्मविधानानि प्रोक्तानि चित्तशुद्धये |
नामरूपं बहुविधं तदर्थं कल्पितं मया || २८६ ||
ataḥ karmavidhānāni proktāni cittaśuddhaye .
nāmarūpaṃ bahuvidhaṃ tadarthaṃ kalpitaṃ mayā .. 286 ..

ब्रह्मज्ञानादृते देवि कर्मसंन्यसनं विना |
कुर्वन् कल्पशतं कर्म न भवेन्मुक्तिभाग् जनः || २८७ ||
brahmajñānādṛte devi karmasaṃnyasanaṃ vinā .
kurvan kalpaśataṃ karma na bhavenmuktibhāg janaḥ .. 287 ..

कुलावधूतस्तत्त्वज्ञो जीवन्मुक्तो नराकृतिः |
साक्षान्नारायणं मत्वा गृहस्थस्तं प्रपूजयेत् || २८८ ||
kulāvadhūtastattvajño jīvanmukto narākṛtiḥ .
sākṣānnārāyaṇaṃ matvā gṛhasthastaṃ prapūjayet .. 288 ..

यतेर्दर्शनमात्रेण विमुक्तः सर्वपातकात् |
तीर्थव्रततपोदानसर्वयज्ञफलं लभेत् || २८९ ||
yaterdarśanamātreṇa vimuktaḥ sarvapātakāt .
tīrthavratatapodānasarvayajñaphalaṃ labhet .. 289 ..

Если человек очищен божественным знанием, зачем ему яджны, шраддха или пуджана? Они делают все, что захотят, и никогда не совершают греха (269).

Ученик, олицетворяющий отсутствие противоречий (то есть, стоящий вне счастья и несчастья и т.п.), свободный от желаний, со спокойным умом, может бродить по земле, как ему вздумается, он — видимое воплощение Брахмана (270).

Во всем — от Брахмы до травинки — он будет видеть проявление Сущего (Сат, то есть Брахман) и, забыв свое имя и облик, он будет погружен в созерцание Высшей Души в себе (271).

Бездомный, милосердный, бесстрашный, ни к чему не привязанный, ничего не называющий своим, не знающий эгоизма, аскет будет странствовать по земле (272).

Для него не существует никаких запретов. Ему не нужно прилагать усилия, чтобы приобрести то, чего у него нет или уберечь то, что имеется. Он познал себя. Он не подвержен влиянию радости и горя. Он спокоен, победил себя и свободен от любых желаний (273).

Его душа даже в беде остается невозмутимой, и даже богатство не пробуждает в ней желаний. Он всегда весел, чист, спокоен, отрешен и невозмутим. Он никогда не причинит вреда живому существу и всегда будет преданно заботиться о благе всего сущего. Он свободен от гнева и страха, подчинил свои чувства и не имеет желаний. Он не старается уберечь свое тело. Он ни к чему не стремится (274-275).

Он свободен от горя и обиды, одинаково относится к другу и к врагу, терпеливо переносит жару и холод, для него нет разницы между почестями и позором (276).

Он равно воспринимает удачу и несчастье и довольствуется тем, что может получить, не прилагая никаких усилий. Он выше трех гун, его ум ничем не обусловлен (Нирвикальпа. Согласно Бхарати, это означает «не име), ему чужда алчность, и он не копит (богатство) (277).

Он счастлив, ибо знает, что как существование иллюзорной Вселенной зависит от Истины, так и существование тела зависит от души (278).
Он достигает освобождения благодаря осознанию того, что душа абсолютно независима от органов чувств и выступает в роли свидетеля того, что делается (279).

Аскету следует воздерживаться от металла, клеветы, неправды, ревности, от любых игр с женщинами и от семяизвержения (280).

Он должен одинаково относиться к червям, людям и божествам. Санньясину следует знать, что во всех его действиях — Брахман (281).

При получении пищи ему не следует придавать значения месту, времени, людям, посуде и тому, получена пища из рук випры, чандалы или кого-либо другого (282).

Хотя аскет волен проводить время как ему захочется, ему следует изучать священные тексты, рассказывающие о душе и размышлять о природе Того (283).

Тело аскета никогда не следует кремировать. Ему следует поклоняться, поднося цветы и благовония, а затем похоронить или опустить в воду (284).

О Дэви! Если человек не достиг единения с Высшей Душой (Алрапта-йог — тот, кто еще не освоил йогу, то есть не получил Брахма-джняну) и постоянно стремится к наслаждениям, он естественным образом склоняется к пути действия (285).

Такие люди остаются привязанными к практике созерцания, ритуального поклонения и чтения мантр. Пусть те, чья вера тверда, знают, что это для них самое лучшее (286).

Это для них я поведал о различных обрядах очищения сердца и создал много имен и форм (287).

О Дэви! Без знания Брахмана и отказа от всех форм ритуального поклонения невозможно достичь освобождения, даже если совершить бесчисленное количество обрядов (поскольку для освобождения необходимо недвойственное знание, а ритуальное поклонение обязательно предполагает наличие двойственности) (288).

Домохозяину следует смотреть на обладающего божественным знанием кулавадхуту как на видимое воплощение Нараяны и поклоняться ему (289).

Один только взгляд на того, кто подчинил свои страсти, освобождает человека от всех грехов и приносит ему заслугу, равную той, что достигается паломничествами по святым местам, раздачей милостыни и исполнением всех обетов и жертвоприношений (290).

Конец восьмой улласы, которая называется «Дхарма и обычаи варн и ашрамов».

В издании Маханирвана-тантры Артура Авалона (GANESH & Co., (MADRAS) Ltd., MADRAS-1953) имеется расхождение в нумерации стихов между оригиналом на санскрите и английским переводом. Мы сохранили это расхождение.*** комментарий***

Брахманирвана-тантра добавляет к описанию, данному в МНТ, характеристику четырех типов авадхутов.

Брахмавадхуты: авадхуты от рождения, которые появляются в любом классе общества. Совершенно равнодушны к миру и мирским делам.

Шайвавадхуты: авадхуты, которые приняли отреченный образ жизни (санньяса), они часто ходят с растрепанными длинными волосами (джата), одеваются в стиле шиваитов и проводят почти все свое время в трансе (самадхи) или медитации.

Виравадхуты: люди, принадлежащие к виравадхутам, имеют облик садху. Они наносят на свое тело сандаловую пасту красного цвета и облачены в шафрановую одежду. Их волосы очень длинные и обычно развеваются на ветру. Они носят на шее четки из рудракши или веревки с костями. В руках виравадхута держит деревянную палку и, кроме того, всегда носит с собой ритуальный топор или дамару (маленький барабан).

Кулавадхуты: эти люди получили посвящение в каула-сампрадайе или от Учителей, которые пробудили свою Кундалини и способны объединить ее с Господом Шивой в Сахасрара-чакре, или от Учителей, которые способны поднять свое сознание до состояний Турия и Туриятита. Они адепты Кундалини Тантры. Этих людей очень сложно узнать, поскольку они не носят никаких знаков снаружи, которые отличают их от других. Особенность этих людей в том, что они одеваются и живут как обычные люди. Они могут проявить себя в образах короля, воина, семьянина или нищего. Таким образом, кулавадхута не демонстрирует никаких внешних признаков своего духовного статуса.

Прокрутить наверх