МАХАНИРВАНА-ТАНТРА. УЛЛАСА ДЕСЯТАЯ

с комментариями Каулачарьи Абхинаванатха Агхор Пира

दशमोल्लासःdaśamollāsaḥ

ШРАДДХА
(Маханирвана 10: 1-69)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА … (улласа десятая), изображение №2

श्रीदेव्युवाच |
śrīdevyuvāca .

कुशण्डिकाविधिर्नाथ संस्काराश्च दश श्रुताः |
वृद्धिश्राद्धविधिं देव कृपया मे प्रकाशय || १ ||
kuśaṇḍikāvidhirnātha saṃskārāśca daśa śrutāḥ .
vṛddhiśrāddhavidhiṃ deva kṛpayā me prakāśaya .. 1 ..

कस्मिन् कस्मिंश्च संस्कारे प्रतिष्ठासु च कास्वपि |
कुशण्डिकाविधानञ्च वृद्धिश्राद्धञ्च शङ्कर || २ ||
kasmin kasmiṃśca saṃskāre pratiṣṭhāsu ca kāsvapi .
kuśaṇḍikāvidhānañca vṛddhiśrāddhañca śaṅkara .. 2 ..

कर्तव्यं वा न कर्तव्यं तन्ममाचक्ष्व तत्वतः |
मत्प्रीतये महेशान जीवानां मङ्गलाय च || ३ ||
kartavyaṃ vā na kartavyaṃ tanmamācakṣva tatvataḥ .
matprītaye maheśāna jīvānāṃ maṅgalāya ca .. 3 ..

श्रीसदाशिव उवाच |
śrīsadāśiva uvāca .

जीवसेकाद्विवाहान्तदशसंस्कारकर्मसु |
यत्र यद्विहितं भद्रे सविशेषं प्रकीर्तितम् || ४ ||
jīvasekādvivāhāntadaśasaṃskārakarmasu .
yatra yadvihitaṃ bhadre saviśeṣaṃ prakīrtitam .. 4 ..

तदेव कार्यं मनुजैस्तत्वज्ञैर्हितमिच्छुभिः |
अन्यत्र यद्विधातव्यं तच्छृणुष्व वरानने || ५ ||
tadeva kāryaṃ manujaistatvajñairhitamicchubhiḥ .
anyatra yadvidhātavyaṃ tacchṛṇuṣva varānane .. 5 ..

वापीकूपतडागानां देवप्रतिकृतेस्तथा |
गृहारामव्रतादीनां प्रतिष्ठाकर्मसु प्रिये || ६ ||
vāpīkūpataḍāgānāṃ devapratikṛtestathā .
gṛhārāmavratādīnāṃ pratiṣṭhākarmasu priye .. 6 ..

सर्वत्र पञ्चदेवानां मातॄणामपि पूजनम् |
वसोर्धारा च कर्तव्या वृद्धिश्राद्धकुशण्डिके || ७ ||
sarvatra pañcadevānāṃ mātṝṇāmapi pūjanam .
vasordhārā ca kartavyā vṛddhiśrāddhakuśaṇḍike .. 7 ..

स्त्रीणां विधेयकृत्येषु वृद्धिश्राद्धं न विद्यते |
देवतापितृतृप्त्यर्थं भोज्यमेकं समुत्सृजेत् || ८ ||
strīṇāṃ vidheyakṛtyeṣu vṛddhiśrāddhaṃ na vidyate .
devatāpitṛtṛptyarthaṃ bhojyamekaṃ samutsṛjet .. 8 ..

देवमात्रार्चनं तत्र वसुधारा कुशण्डिका |
भक्त्या स्त्रिया विधातव्या ऋत्विजा कमलानने || ९ ||
devamātrārcanaṃ tatra vasudhārā kuśaṇḍikā .
bhaktyā striyā vidhātavyā ṛtvijā kamalānane .. 9 ..

पुत्रश्च पौत्रो दौहित्रो ज्ञातयो भगिनीसुतः |
जामातर्त्विग्दैवपित्रे शस्ताः प्रतिनिधौ शिवे || १० ||
putraśca pautro dauhitro jñātayo bhaginīsutaḥ .
jāmātartvigdaivapitre śastāḥ pratinidhau śive .. 10 ..

वृद्धिश्राद्धं प्रवक्ष्यामि तत्त्वतः शृणु कालिके || ११ ||
vṛddhiśrāddhaṃ pravakṣyāmi tattvataḥ śṛṇu kālike .. 11 ..

कृत्वा नित्योदितं कर्म मानवः सुसमाहितः |
गङ्गां यज्ञेश्वरं विष्णुं वास्त्वीशं भूपतिं यजेत् || १२ ||
kṛtvā nityoditaṃ karma mānavaḥ susamāhitaḥ .
gaṅgāṃ yajñeśvaraṃ viṣṇuṃ vāstvīśaṃ bhūpatiṃ yajet .. 12 ..

ततो दर्भमयान् विप्रान् कल्पयेत् प्रणवं स्मरन् |
पञ्चभिर्नवभिर्वाऽपि सप्तभिस्त्रिभिरेव वा || १३ ||
tato darbhamayān viprān kalpayet praṇavaṃ smaran .
pañcabhirnavabhirvā’pi saptabhistribhireva vā .. 13 ..

निर्गर्भैश्च कुशैः साग्रैर्दक्षिणावर्तयोगतः |
सार्द्धद्वयावर्तनेन ऊर्द्ध्वाग्रैरचयेद् द्विजान् || १४ ||
nirgarbhaiśca kuśaiḥ sāgrairdakṣiṇāvartayogataḥ .
sārddhadvayāvartanena ūrddhvāgrairacayed dvijān .. 14 ..

वृद्धिश्राद्धे पार्वणादौ षड्विप्राः परिकीर्तिताः |
एकोद्दिष्टे तु कथित एक एव द्विजः शिवे || १५ ||
vṛddhiśrāddhe pārvaṇādau ṣaḍviprāḥ parikīrtitāḥ .
ekoddiṣṭe tu kathita eka eva dvijaḥ śive .. 15 ..

ततो विप्रान् कुशमयानेकस्मिन्नेव भाजने |
कौबेराभिमुखान् कृत्वा स्नापयेदमुना सुधीः || १६ ||
tato viprān kuśamayānekasminneva bhājane .
kauberābhimukhān kṛtvā snāpayedamunā sudhīḥ .. 16 ..

ह्री/ शन्नो देवीरभीष्टये शन्नो भवन्तु पीतये |
शंयोरभिस्रवन्तु नः || १७ ||
hrī/ śanno devīrabhīṣṭaye śanno bhavantu pītaye .
śaṃyorabhisravantu naḥ .. 17 ..

ततस्तु गन्धपुष्पाभ्यां पूजयेत् कुशभूसुरान् || १८ ||
tatastu gandhapuṣpābhyāṃ pūjayet kuśabhūsurān .. 18 ..

पश्चिमे दक्षिणे चैव युग्मयुग्मक्रमात् सुधीः |
षट्पात्राणि सदर्भाणि स्थापयेत्तुलसीतिलैः || १९ ||
paścime dakṣiṇe caiva yugmayugmakramāt sudhīḥ .
ṣaṭpātrāṇi sadarbhāṇi sthāpayettulasītilaiḥ .. 19 ..

पात्रद्वये पश्चिमायां याम्ये पात्रचतुष्टये |
पूर्वास्यावुत्तरमुखान् षड्विप्रानुपवेशयेत् || २० ||
pātradvaye paścimāyāṃ yāmye pātracatuṣṭaye .
pūrvāsyāvuttaramukhān ṣaḍviprānupaveśayet .. 20 ..

दैवपक्षं पश्चिमायां दक्षिणे वामयाम्ययोः |
पितुर्मातामहस्यापि पक्षौ द्वौ विद्धि पार्वति || २१ ||
daivapakṣaṃ paścimāyāṃ dakṣiṇe vāmayāmyayoḥ .
piturmātāmahasyāpi pakṣau dvau viddhi pārvati .. 21 ..

नान्दीमुखाश्च पितरो नान्दीमुख्यश्च मातरः |
मातामहादयोऽप्येवं मातामह्यादयोऽपि च |
श्राद्धे नाम्न्याभ्युदयिके समुल्लेख्या वरानने || २२ ||
nāndīmukhāśca pitaro nāndīmukhyaśca mātaraḥ .
mātāmahādayo’pyevaṃ mātāmahyādayo’pi ca .
śrāddhe nāmnyābhyudayike samullekhyā varānane .. 22 ..

दक्षावर्तेनोत्तरास्यो दैवं कर्म समाचरेत् |
वामावर्तेन दक्षारयः पितृकर्माणि साधयेत् || २३ ||
dakṣāvartenottarāsyo daivaṃ karma samācaret .
vāmāvartena dakṣārayaḥ pitṛkarmāṇi sādhayet .. 23 ..

सर्वं कर्म प्रकुर्वीत दैवादिक्रमतः शिवे |
लङ्घनान्मातृमातॄणां श्राद्धं तद्विफलं भवेत् || २४ ||
sarvaṃ karma prakurvīta daivādikramataḥ śive .
laṅghanānmātṛmātṝṇāṃ śrāddhaṃ tadviphalaṃ bhavet .. 24 ..

कौबेराभिमुखोऽनुज्ञावाक्यं दैवे प्रकल्पयेत् |
याम्यास्यः कल्पयेद्वाक्यं पित्र्ये मातामहेऽपि च |
तत्रादौ दैवपक्षे तु वाक्यं शृणु शुचिस्मिते || २५ ||
kauberābhimukho’nujñāvākyaṃ daive prakalpayet .
yāmyāsyaḥ kalpayedvākyaṃ pitrye mātāmahe’pi ca .
tatrādau daivapakṣe tu vākyaṃ śṛṇu śucismite .. 25 ..

कालादीनि निमित्तानि समुल्लिख्य ततः परम् |
तत्तत्कर्माभ्युदयार्थमुक्त्वा साधकसत्तमः || २६ ||
kālādīni nimittāni samullikhya tataḥ param .
tattatkarmābhyudayārthamuktvā sādhakasattamaḥ .. 26 ..

पित्रादीनां त्रयाणां तु मात्रादीनां तथैव च |
मातामहानां च मातामह्यादीनामपि प्रिये || २७ ||
pitrādīnāṃ trayāṇāṃ tu mātrādīnāṃ tathaiva ca .
mātāmahānāṃ ca mātāmahyādīnāmapi priye .. 27 ..

ष.ष्ठ्यन्तं कीर्तयेन्नाम गोत्रोच्चारणपूर्वकम् |
विश्वेषाञ्चैव देवानां श्राद्धं पदमुदीरयेत् || २८ ||
ṣa.ṣṭhyantaṃ kīrtayennāma gotroccāraṇapūrvakam .
viśveṣāñcaiva devānāṃ śrāddhaṃ padamudīrayet .. 28 ..

कुशनिर्मितयोः पश्चात् विप्रयोरहमित्यपि |
करिष्ये परमेशानीत्यनुज्ञावाक्यमीरितम् || २९ ||
kuśanirmitayoḥ paścāt viprayorahamityapi .
kariṣye parameśānītyanujñāvākyamīritam .. 29 ..

विश्वान् देवान् परित्यज्य पितृपक्षे तु पार्वति |
तथा मातामहस्यापि पक्षेऽनुज्ञा प्रकीर्तिता || ३० ||
viśvān devān parityajya pitṛpakṣe tu pārvati .
tathā mātāmahasyāpi pakṣe’nujñā prakīrtitā .. 30 ..

ततो जपेद्ब्रह्मविद्यां गायत्रीं दशधा शिवे || ३१ ||
tato japedbrahmavidyāṃ gāyatrīṃ daśadhā śive .. 31 ..

देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च |
नमोऽस्तु पुष्ट्यै स्वाहायै नित्यमेव भवन्त्विति || ३२ ||
devatābhyaḥ pitṛbhyaśca mahāyogibhya eva ca .
namo’stu puṣṭyai svāhāyai nityameva bhavantviti .. 32 ..

पठित्वैनं त्रिधा हस्ते जलमादाय सत्तमः |
व/ हू/ फडिति मन्त्रेण श्राद्धद्रव्याणि शोधयेत् || ३३ ||
paṭhitvainaṃ tridhā haste jalamādāya sattamaḥ .
va/ hū/ phaḍiti mantreṇa śrāddhadravyāṇi śodhayet .. 33 ..

आग्नेययां पात्रमेकन्तु संस्थाप्य कुलनायिके |
रक्षोघ्नममृतं प्रोच्य यज्ञरक्षां कुरुष्व मे |
इत्युक्त्वा भाजने तस्मिंस्तुलसीदलसंयुतम् || ३४ ||
āgneyyāṃ pātramekantu saṃsthāpya kulanāyike .
rakṣoghnamamṛtaṃ procya yajñarakṣāṃ kuruṣva me .
ityuktvā bhājane tasmiṃstulasīdalasaṃyutam .. 34 ..

निधाय सलिलं देवि देवादिक्रमतः सुधीः |
विप्रेभ्यो जलगण्डूषं दत्वा दद्यात् कुशासनम् || ३५ ||
nidhāya salilaṃ devi devādikramataḥ sudhīḥ .
viprebhyo jalagaṇḍūṣaṃ datvā dadyāt kuśāsanam .. 35 ..

तत आवाहयेद्विद्वान् विश्वान् देवान् पितॄंस्तथा |
मातॄर्मातामहांश्चापि तथा मातामहीः शिवे || ३६ ||
tata āvāhayedvidvān viśvān devān pitṝṃstathā .
mātṝrmātāmahāṃścāpi tathā mātāmahīḥ śive .. 36 ..

आवाह्य पूजयेदादौ विश्वान् देवांस्ततो यजेत् |
पितृत्रयं तथा मातृत्रयं मातामहत्रयम् || ३७ ||
āvāhya pūjayedādau viśvān devāṃstato yajet .
pitṛtrayaṃ tathā mātṛtrayaṃ mātāmahatrayam .. 37 ..

मातामहीत्रयं चापि पाद्यार्घ्याचमनादिभिः |
धूपैर्दीपैश्च वासोभिः पूजयित्वा वरानने |
पात्राणां पातनप्रश्नं कुर्याद्दैवक्रमात् शिवे || ३८ ||
mātāmahītrayaṃ cāpi pādyārghyācamanādibhiḥ .
dhūpairdīpaiśca vāsobhiḥ pūjayitvā varānane .
pātrāṇāṃ pātanapraśnaṃ kuryāddaivakramāt śive .. 38 ..

मण्डलं रचयेदेकं मायया चतुरस्रकम् |
द्वे द्वे च मण्डले कुर्यात् तद्वत्पक्षद्वयोरपि || ३९ ||
maṇḍalaṃ racayedekaṃ māyayā caturasrakam .
dve dve ca maṇḍale kuryāt tadvatpakṣadvayorapi .. 39 ..

वारुणप्रोक्षितेष्वेषु पात्राण्यासाद्य साधकः |
तेन क्षालितपात्रेषु सर्वोपकरणैः सह |
पानार्थपाथसान्नानि क्रमेण परिवेशयेत् || ४० ||
vāruṇaprokṣiteṣveṣu pātrāṇyāsādya sādhakaḥ .
tena kṣālitapātreṣu sarvopakaraṇaiḥ saha .
pānārthapāthasānnāni krameṇa pariveśayet .. 40 ..

ततो मधुयवान् दत्वा ह्रा/ ह्रू/ फडिति मन्त्रकैः |
संप्रोक्ष्यान्नानि सर्वाणि विश्वान् देवांस्तथा पितॄन् || ४१ ||
tato madhuyavān datvā hrā/ hrū/ phaḍiti mantrakaiḥ .
saṃprokṣyānnāni sarvāṇi viśvān devāṃstathā pitṝn .. 41 ..

मातॄर्मातामहान् मातामहीरुल्लिख्य तत्त्ववित् |
निवेद्य देवीं गायत्रीं देवताभ्यस्त्रिधा पठेत् || ४२ ||
mātṝrmātāmahān mātāmahīrullikhya tattvavit .
nivedya devīṃ gāyatrīṃ devatābhyastridhā paṭhet .. 42 ..

शेषान्नपिण्डयोः प्रश्नौ कुर्यादाद्ये ततः परम् || ४३ ||
śeṣānnapiṇḍayoḥ praśnau kuryādādye tataḥ param .. 43 ..

दत्तशेषैरक्षताद्यैर्मालूरफलसन्निभान् |
द्विजात् प्राप्तोत्तरः पिण्डान् रचयेद्द्वादश प्रिये || ४४ ||
dattaśeṣairakṣatādyairmālūraphalasannibhān .
dvijāt prāptottaraḥ piṇḍān racayeddvādaśa priye .. 44 ..

अन्यं तु कल्पयेदेकं पिण्डं तत्सममम्बिके |
आस्तरेन्नैरृते दर्भान् मण्डले यवसंयुतान् || ४५ ||
anyaṃ tu kalpayedekaṃ piṇḍaṃ tatsamamambike .
āstarennairṛte darbhān maṇḍale yavasaṃyutān .. 45 ..

ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः |
अग्निदग्धाश्च ये केऽपि व्यालव्याघ्रहताश्च ये || ४६ ||
ye me kule luptapiṇḍāḥ putradāravivarjitāḥ .
agnidagdhāśca ye ke’pi vyālavyāghrahatāśca ye .. 46 ..

ये बान्धवाबान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः |
मद्दत्तपिण्डतोयाभ्यां ते यान्तु तृप्तिमक्षयाम् || ४७ ||
ye bāndhavābāndhavā vā ye’nyajanmani bāndhavāḥ .
maddattapiṇḍatoyābhyāṃ te yāntu tṛptimakṣayām .. 47 ..

दत्त्वा पिण्डमपिण्डेभ्यो मन्त्राभ्यां सुरवन्दिते |
प्रक्षाल्य हस्तावाचान्तः सावित्रीं प्रजपंस्ततः |
देवताभ्यस्त्रिधा जप्त्वा मण्डलानि प्रकल्पयेत् || ४८ ||
dattvā piṇḍamapiṇḍebhyo mantrābhyāṃ suravandite .
prakṣālya hastāvācāntaḥ sāvitrīṃ prajapaṃstataḥ .
devatābhyastridhā japtvā maṇḍalāni prakalpayet .. 48 ..

उच्छिष्टपात्रपुरतः पूर्वोक्तविधिना बुधः |
द्वे द्वे च मण्डले देवि रचयेत् पितृतः क्रमात् || ४९ ||
ucchiṣṭapātrapurataḥ pūrvoktavidhinā budhaḥ .
dve dve ca maṇḍale devi racayet pitṛtaḥ kramāt .. 49 ..

पूर्वमन्त्रेण संप्रोक्ष्य कुशांस्तेष्वास्तरेत् कृती |
अभ्युक्ष्य वायुना दर्भान् पितृदर्भक्रमात् शिवे |
ऊर्द्ध्वे मूले च मध्ये च त्रींस्त्रीन् पिण्डान्निवेदयेत् || ५० ||
pūrvamantreṇa saṃprokṣya kuśāṃsteṣvāstaret kṛtī .
abhyukṣya vāyunā darbhān pitṛdarbhakramāt śive .
ūrddhve mūle ca madhye ca trīṃstrīn piṇḍānnivedayet .. 50 ..

आमन्त्रणेन प्रत्येकं नामोच्चार्य महेश्वरि |
स्वधया वितरेत् पिण्डं यवमाध्वीकसंयुतम् || ५१ ||
āmantraṇena pratyekaṃ nāmoccārya maheśvari .
svadhayā vitaret piṇḍaṃ yavamādhvīkasaṃyutam .. 51 ..

पिण्डान्ते पिण्डशेषञ्च विकीर्य लेपभाजिनः |
प्रीणयेत् करलेपेन नैकोद्दिष्टेष्वयं विधिः || ५२ ||
piṇḍānte piṇḍaśeṣañca vikīrya lepabhājinaḥ .
prīṇayet karalepena naikoddiṣṭeṣvayaṃ vidhiḥ .. 52 ..

देवतापितृतृप्त्यर्थं सावित्रीं दशधा जपेत् |
देवताभ्यस्त्रिधा जप्त्वा पिण्डान् सम्पूजयेत्ततः || ५३ ||
devatāpitṛtṛptyarthaṃ sāvitrīṃ daśadhā japet .
devatābhyastridhā japtvā piṇḍān sampūjayettataḥ .. 53 ..

प्रज्वाल्य धूपं दीपं च निमील्य नयनद्वयम् |
दिव्यदेहधरान् पितॄनश्नतः कव्यमध्वरे |
विभाव्य प्रणमेद्धीमानिमं मन्त्रमुदीरयन् || ५४ ||
prajvālya dhūpaṃ dīpaṃ ca nimīlya nayanadvayam .
divyadehadharān pitṝnaśnataḥ kavyamadhvare .
vibhāvya praṇameddhīmānimaṃ mantramudīrayan .. 54 ..

पिता मे परमो धर्मः पिता मे परमं तपः |
स्वर्गः पिता मे तत्तृप्तौ तृप्तमस्त्यखिलं जगत् || ५५ ||
pitā me paramo dharmaḥ pitā me paramaṃ tapaḥ .
svargaḥ pitā me tattṛptau tṛptamastyakhilaṃ jagat .. 55 ..

ततो निर्माल्यमादाय प्रार्थयेदाशिषः पितॄन् || ५६ ||
tato nirmālyamādāya prārthayedāśiṣaḥ pitṝn .. 56 ..

आशिषो मे प्रदीयन्तां पितरः करुणामयाः |
वेदाः सन्ततयो नित्यं वर्द्धन्तां बान्धवा मम || ५७ ||
āśiṣo me pradīyantāṃ pitaraḥ karuṇāmayāḥ .
vedāḥ santatayo nityaṃ varddhantāṃ bāndhavā mama .. 57 ..

पातारो मे विवर्द्धन्तां बहून्यन्नानि सन्तु मे |
याचितारः सदा सन्तु मा च याचामि कञ्चन || ५८ ||
pātāro me vivarddhantāṃ bahūnyannāni santu me .
yācitāraḥ sadā santu mā ca yācāmi kañcana .. 58 ..

दैवादितो द्विजान् पिण्डान् विसृजेत्तदनन्तरम् |
तथैव दक्षिणां कुर्यात् पक्षेषु त्रिषु तत्त्ववित् || ५९ ||
daivādito dvijān piṇḍān visṛjettadanantaram .
tathaiva dakṣiṇāṃ kuryāt pakṣeṣu triṣu tattvavit .. 59 ..

गायत्रीं दशधा जप्त्वा देवताभ्योऽपि पञ्चधा |
दृष्ट्वा वह्निं रविं विप्रमिदं पृच्छेत् कृताञ्जलिः || ६० ||
gāyatrīṃ daśadhā japtvā devatābhyo’pi pañcadhā .
dṛṣṭvā vahniṃ raviṃ vipramidaṃ pṛcchet kṛtāñjaliḥ .. 60 ..

इदं श्राद्धं समुच्चार्य साङ्गं जातमुदीरयेत् |
द्विजो वदेत् सम्यगेव साङ्गं जातं विधानतः || ६१ ||
idaṃ śrāddhaṃ samuccārya sāṅgaṃ jātamudīrayet .
dvijo vadet samyageva sāṅgaṃ jātaṃ vidhānataḥ . 61 ..

अङ्गवैगुण्यशान्त्यर्थं प्रणवं दशधा जपन् |
अच्छिद्राभिविधानेन कुर्यात् कर्मसमापनम् |
पात्रीयान्नानि पिण्डांश्च ब्राह्मणाय निवेदयेत् || ६२ ||
aṅgavaiguṇyaśāntyarthaṃ praṇavaṃ daśadhā japan .
acchidrābhividhānena kuryāt karmasamāpanam .
pātrīyānnāni piṇḍāṃśca brāhmaṇāya nivedayet .. 62 ..

विप्राभावे गवाजेभ्यः सलिले वा विनिःक्षिपेत् |
वृद्धिश्राद्धमिदं प्रोक्तं नित्यसंस्कारकर्मणि || ६३ ||
viprābhāve gavājebhyaḥ salile vā viniḥkṣipet .
vṛddhiśrāddhamidaṃ proktaṃ nityasaṃskārakarmaṇi .. 63 ..

श्राद्धे पर्वणि कर्तव्ये पार्वणत्वेन कीर्तयेत् || ६४ ||
śrāddhe parvaṇi kartavye pārvaṇatvena kīrtayet .. 64 ..

देवतादिप्रतिष्ठासु तीर्थयात्राप्रवेशयोः |
पार्वणेन विधानेन श्राद्धमेतदुदीरयेत् || ६५ ||
devatādipratiṣṭhāsu tīrthayātrāpraveśayoḥ .
pārvaṇena vidhānena śrāddhametadudīrayet .. 65 ..

नैतेषु श्राद्धकृत्येषु पितॄन्नान्दीमुखान् वदेत् |
नमोऽन्तपुष्ट्यायित्यत्र स्वधायै पदमुच्चरेत् || ६६ ||
naiteṣu śrāddhakṛtyeṣu pitṝnnāndīmukhān vadet .
namo’ntapuṣṭyāyityatra svadhāyai padamuccaret .. 66 ..

पित्रादित्रयमध्ये तु यो जीवति वरानने |
तस्योर्द्ध्वतनमुल्लिख्य श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः || ६७ ||
pitrāditrayamadhye tu yo jīvati varānane .
tasyorddhvatanamullikhya śrāddhaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ .. 67 ..

जनकादिषु जीवत्सु त्रिषु श्राद्धं विवर्जयेत् |
तेषु प्रीतेषु देवेशि श्राद्धयज्ञफलं लभेत् || ६८ ||
janakādiṣu jīvatsu triṣu śrāddhaṃ vivarjayet .
teṣu prīteṣu deveśi śrāddhayajñaphalaṃ labhet .. 68 ..

जीवत्पितरि कल्याणि नान्यश्राद्धाधिकारिता |
मातुः श्राद्धं विना पत्न्यास्तथा नान्दीमुखं विना || ६९ ||
jīvatpitari kalyāṇi nānyaśrāddhādhikāritā .
mātuḥ śrāddhaṃ vinā patnyāstathā nāndīmukhaṃ vinā .. 69 ..

Шри Дэви сказала:

О Владыка! Я узнала от Тебя о правилах кушандики и десяти санскарах. А теперь, о Дэва, открой мне правила Вриддхи-шраддхи (1).

О Шанкара! Расскажи подробно на радость мне и для блага всех существ, какие санскары и пратиштхи включают кушандику и вриддхи-шраддху, а какие нет. Поведай об этом, о Махешана (2-3).

Шри Садашива сказал:

О Нежная! Я уже рассказал Тебе подробно об исполнении десяти санскар, начиная с джива-секи и заканчивая бракосочетанием (4), а также обо всем, что следует делать мудрецу, желающему процветания. О Прекраснейшая! Сейчас я расскажу о прочих обрядах. Выслушай же меня (5).

О Возлюбленная! При посвящении водоемов, колодцев, прудов, изображений богов, домов и садов и принятии обетов следует поклоняться пяти дэвам (Брахме и др.) и божественным метрикам, следует совершать васу-дхару, вриддхи-шраддху и кушандику (6-7).

Обряды, которые проводятся только женщинами, не включают вриддхи-шраддху, ее заменяет подношение кушаний (бходжья)божествам и предкам (8).

О Ты, чье лицо подобно лотосу! В таких церемониях поклонение дэвам, васудхара и кушандика должны преданно исполняться женщиной при помощи брахманов (9). Если человек не в состоянии провести обряд сам, лучше всего это могут сделать вместо него сын, сын сына, сын дочери, родственники по мужской линии, сын сестры, зять или брахман (10).

О Калика! Сейчас я подробно расскажу о вриддхи-шраддхе. Внимай же мне (11).

Исполнив свои ежедневные обязанности, следует преданно поклоняться Ганге, Повелителю жертвоприношений (Вишну-Яджнешвара) Вишну, божеству жилища (Ваствиша, или Васту-дэвата) и царю (12).

Мысленно произнося пранаву, следует сделать из травы дарбха девять, семь, пять или трех брахманов (13).

Брахманы делаются из стеблей травы, не имеющих узлов. Для этого концы травинок сгибаются слева направо два с половиной раза (14).

Для вриддхи-шраддхи и парвана-шраддхи нужно шесть брахманов, но, о Шива, для экоддишта-шраддхи (шраддха, которая проводится только для одного человека и только один раз; первая шраддха) нужен только один (15).

Мудрецу следует поместить всех брахманов, сделанных из травы куша, в одну емкость, лицом на север и омыть их с мантрой:

Пусть божество воды, подобное майя-бидже, будет милостиво и поможет нам достичь желаемого. Пусть оно будет благосклонным в том, что мы пьем. Пусть оно всегда дает нам благо (смысл заключается в отождествлении божества воды и дэви Майи) (17).

Затем следует почтить брахманов, сделанных из травы куша, благовониями и цветами (18).

После этого мудрец ставит парами на западе и на юге шесть сосудов с травой куша, кунжутом и туласи (растение туласи посвящено Вишну) (19).

На два сосуда, которые стоят на западной стороне, следует посадить лицом на восток двух брахманов, а на четыре сосуда, стоящие на южной стороне — четырех брахманов лицом на север (20).

В тех двух, что сидят на западе, следует представить божеств, в двух, сидящих на юге слева, — предков со стороны отца, а в двух, сидящих на юге справа, — предков со стороны матери. Знай это, о Парвати! (21)

Во время абхьюдаика-шраддхи (другое ее название — нандимукха-шраддха) следует называть по именам отцов нандимукха и матерей нандимукхи, а также предков со стороны матери по мужской и женской линиям. Перед этим следует повернуться вправо и встать лицом на север, а после совершения необходимых обрядов поклонения богам следует повернуться влево и встать лицом на юг, а затем совершить действия, которые предписано совершать при поднесении пинд (22-23).

О Шива! Во время абхьюдаика-шраддхи все обряды должны проводиться по порядку, начиная с обрядов, посвященных дэвам. Если допустить ошибки при совершении шраддхи, цель не будет достигнута (24).

К дэвам следует обращаться, стоя лицом на север, а к предкам со стороны отца и матери — стоя лицом на юг. А теперь, о улыбающаяся чистой улыбкой, я перейду к словам молитвы, с которой следует обращаться к дэвам (25).

Назвав месяц, пакшу, титхи (лунный день) и причину проведения обряда, безупречный садхака говорит: «Пусть обряд принесет благие плоды». После этого произносятся имена и готры трех отцов (отец, дед и прадед) и трех матерей (мать, бабушка и прабабушка), трех дедов по материнской линии (предки мужского пола по материнской линии) и трех бабушек (предки женского пола по материнской линии) по материнской линии в родительном падеже. Далее следует сказать: «Я совершаю шраддху Вишва-дэвам, которые представлены изображениями двух брахманов из травы куша». Таковы, о Дэви, слова молитвы (26-29).

О Парвати! Если Ануджна-вакья предназначена для предков по отцу или по матери, следует обратиться к предкам по отцу или по матери (если кто-то из предков еще жив, следует поднести ему (или ей) пищу, питье и т.п.) с теми же словами, внеся необходимые изменения и опустив слова о вишва-дэвах. После этого, о Шива, следует 10 раз произнести Брахмавидья-гаятри (31).

Далее произносится такая мантра:

Я приветствую божества, отцов (то есть отцов и матерей), великих йогов. Я приветствую Пушти и Сваха. Пусть такие радостные события повторяются снова и снова.

Повторив эту мантру трижды, совершенный садхака берет в руку воду, чтобы омыть принадлежности шраддхи с мантрой:

Вам, хум, пхат (32-33).

О Владычица кулов! После этого следует поставить сосуд в угол Агни (Северо-запад) и произнести мантру:

О вода! Ты — нектар, убивающий ракшасов, защити это мое жертвоприношение.

В сосуд наливают воду и кладут листья туласи и ячменные зерна. Мудрец подносит пригоршни воды дэвам, а затем випрам и предлагает им сиденья из травы куша (34-35).

О Шива! После этого ученому мужу следует призвать Вишва-дэвов, отцов, матерей, дедов со стороны матери и бабушек со стороны матери (36).

Призвав их, следует сначала почтить вишва-дэвов, затем трех отцов, трех матерей, трех дедов со стороны матери и трех бабушек со стороны матери, предлагая им падью, аргхью, ачаманью (воду для ритуальных действий), благовония, огонь и одежды. Затем, о Прекрасная, следует попросить разрешения расстелить листья (пинды кладутся на банановые листья) в первом месте дэвов (37-38).

После этого нужно, повторяя майя-биджу, нарисовать четырехстороннюю мандалу. Затем следует точно так же нарисовать по две фигуры для отцовской стороны и материнской стороны (39).

Окропив их водой с варуна-биджей, надлежит поверх мандал разложить листья. Эти листья следует окропить с варуна-биджей, после чего в надлежащем порядке (то есть, начиная с дэвов) раздаются питьевая вода, пища и рис (40).

Принеся в жертву мед и зерна ячменя и окропив приношение водой с мантрой Храм хрим пхат, обладатель знания Истины посвящает пищу вишва-дэвам, отцам, матерям, дедам и бабушкам по материнской линии, десять раз повторяет гаятри и три раза — мантру «Я приветствую божества», как было описано выше.

После этого, о Адья, ему следует выслушать указания (проводящего ритуал брахмана) о том, как распорядиться остатками пищи и пинд (41-43).

Выслушав распоряжения брахмана, о Возлюбленная, следует сделать двенадцать пинд размером с плод баеля из остатков акшаты и т.п. (44). К ним нужно добавить еще одну пинду такого же размера, а затем, о Амбика (Мать, одно из имен Дэви), расстелить немного трапы куша и насыпать ячменя на мандале в углу Найриты (Юго-запад) (45).

Пусть те члены моего рода, у которых нет ннкого, кто мог бы поднести нм пннды, у кого нет в живых ни сына, ни жены, кто сгорел или был убит тиграми или иными хищными зверями, те мои родственники, у которых нет других родственников, и все, кто был моими родственниками в прошлых жизнях, получат вечное наслаждение от пинд и воды, которые я подношу им (46-47).

О Почитаемая богами! Поднеся с этой мантрой пинды родственникам, не имеющим никого, кто мог бы поднести им пинды, следует вымыть руки, прочитать про себя гаятри и произнести мантру «Я приветствую божества…» три раза, а затем начертить квадрат (48).

О Дэви! Мудрец рисует пары таких квадратов перед сосудами с остатками приношений (для своих предков), начиная с предков со стороны отца (49).

О Шива! Следует окропить квадраты водой с уже названной мантрой (Варуна-биджа ВАМ), расстелить поверх траву куша, окропить их с ваю-биджей (49), начиная с травы куша, которая расстелена на квадрате, предназначенном для предков по отцовской линии, и предложить три пинды — одну вверху, другую внизу, третью посередине — в каждом из квадратов (Мандалы рисуют водой. Первая предназначена для предков мужского пола со стороны отца, вторая — для предков женского пола со стороны отца, третья — для предков мужского пола со стороны матери и четвертая — для предков женского пола со стороны матери) (50).

О Махешвари! Когда призывают предков, следует называть их по имени, предлагать пинды с медом и ячменем, а в конце произносить Свадха (51).

Предложив пинды (как было описано выше), следует умилостивить предков лепа-бходжи (Предки лепа-бходжи — предки в четвертом, пятом и шестом поколениях. Предкам и седьмом поколении и старше пинды не подносятся), предлагая им то, что осталось на руке. Эти остатки разбрасывают во все стороны с мантрой:

Ом, да возрадуются предки лепа-бходжи.

В экоддишта-шраддхе приношение предкам лепа-бходжи не делается (52).

Теперь следует умилостивить дэвов и предков. Для этого десять раз читают про себя гаятри-мантру, три раза мантру «Я приветствую божеств», которая была дана ранее, и поклоняются пиндам (53).

Мудрец зажигает ароматические палочки и светильники, с закрытыми глазами представляет предков в их небесном облике, вкушающих предназначенные им пинды, а затем кланяется им с мантрой:

Мой отец (здесь имеются в виду все предки) — моя высшая дхарма. Мой отец — мой высший тапас. Мой отец — мои небеса. Если мой отец доволен, вся Вселенная довольна (55).

Взяв немного цветов из того, что осталось, следует попросить благословения предков с мантрой (56):

Благословите меня, о милостивые предки. Пусть мои знания, потомство и род всегда преумножаются. Пусть мои благодетели процветают. Пусть у меня всегда будет в изобилии пища. Пусть всегда многие просят у меня, и пусть мне никогда не придется просить ни у кого (57-58).

После этого следует убрать дэвов и брахманов, сделанных из травы куша, а также пинды, начиная с дэвов. Затем мудрецу надлежит поднести подарки всем трем (то есть дэвам, предкам со стороны отца и предкам со стороны матери) (59).

После этого следует десять раз повторить гаятри, пять раз мантру «Я приветствую божества», посмотреть на огонь и на солнце, после чего, сложив ладони, задать випре вопрос (60):

— Доведена ли шраддха до конца (то есть, выполнена ли шраддха безупречно)?

Брахман должен ответить:

— Она была доведена до конца согласно предписаниям (61).

Чтобы устранить последствия ошибок или упущений, следует десять раз мысленно произнести пранаву и завершить церемонию мантрой: «Пусть обряд шраддхи будет безупречным».

После этого пища и питье, находящиеся в сосудах, предлагаются брахману, который проводил обряд (62).

При отсутствии випры эту пищу и воду отдают коровам и козлам или бросают в воду. Это и есть вриддхи-шраддха, сопровождающая все обязательные санскары (63).

Шраддха, проводимая по случаю парваны, называется парвана-шраддха (64).

При проведении обрядов, связанных с посвящением символов или изображений божеств, отправлением в паломничества или возвращением из них, шраддха проводится по правилам парвана-шраддхи (65).

Во время парвана-шраддхи на следует предварять обращение к предкам словом «нандимукха, а слова «Приветствую Пушти» заменяются на «Приветствую Свадха» (66).

О Прекрасная! Если кто-то из трех предков еще жив, мудрецу следует делать подношение другому предку — следующему по старшинству (67).

Если отец, дед и прадед живы, тогда, о Царица дэвов, проводить шраддху нет необходимости. Если они довольны, то цель, ради которой совершаются погребальный обряд и жертвоприношения (шраддха и яджна. Если все три предка живы, вместо подношения пинд для них устраивается угощение), достигнута (68).

Если отец жив, человек может провести шраддху матери, жены и нандимукхи, но у него нет права проводить шраддху для кого-либо еще (69).

*** комментарий ***

Земная жизнь проходит в бхулоке. Это наш физический план, который мы можем воспринимать нашими физическими органами чувств. Далее идет бхуварлока, и здесь выделяются два подплана: питрилока (мир предков) и преталока (мир духов). В какой то степени это есть аналог астрального плана в западной мистической терминологии. И хотя это все бхуварлока, положение души в питрилоке и преталоке существенно различается.

Затем следует небесный план и обратный, перевернутый к нему, адский план – сварлока и наракалока. Если мы вкратце охарактеризуем путь души после смерти, то увидим, что с момента дущи она движется через мир духов, предков, далее после суда у Ямараджа она попадает либо на небо, либо в ад, где находится некоторое время, а потом снова воплощается на земле.

Скорость прохождения этапов, время нахождения этапов, и нахождение в тех или иных планах (ад или рай) зависит от кармы самой души и от милости дэвов (в нашей шиваитской традиции от Господа Шивы и Матери Кали). Наша текущая земная жизнь зависит от накопленной кармы предыдущей жизни. Остаются самскары, кармические отпечатки прошлой жизни, они и формируют душу в широком смысле (душу с тонкими телами). Тело человека, его ум формируются в соответствии с его накопленными самскарами. Именно этим объясняется, что человек еще ничего не сделал, а может родиться с тяжелым наследственным заболеванием, слабоумным, инвалидом, может умереть в младенчестве или погибнуть в результате аборта. Его накопленная карма приводит сразу к таким печальным последствиям, а те страдания, которые он претерпевает – это искупление тех злых поступков, которые он совершал в прошлой жизни.

Путешествие по этим промежуточным планам (мир духов, предков, небеса и ад) помогают отработать часть кармы, которая была накоплена за земную жизнь, чтобы в следующую жизнь он получил лучшие ум, тело, семью.

В Санатана Дхарме, как и в других религиях (кроме христианского протестантизма), между душами живых и мертвых нет непреодолимой пропасти, стены. Живые и мертвые существуют вместе в этой Вселенной, хотя и на разных её планах, и могут общаться друг с другом и помогать друг другу. Один из важных способов такой помощи – совершение шраддхи, поминального ритуала. Считается, что по отцу шраддху может совершать только старший сын. Но Гаруда-пурана говорит, что её могут совершать люди с разной степенью родства, даже просто друзья. Это допустимо в тех случаях, когда нет возможности, чтобы шраддху совершил старший сын. В наших условиях часто такой возможности и нет. Итак, родственники и главный среди них (карта) совершают шраддху. Так они помогают душе продвигаться от преталоки (мира духов) к питрилоке (миру предков), а затем в сварлоку, т. е. небесный мир.

Здесь мы рассматриваем позитивную картину, когда благодаря милости свыше и совершаемым родственниками обрядам душа попадает в рай. У живых есть обязанности по отношению к умершим матерям, отцам, бабушкам, дедушкам, прадедушкам и более дальним родственникам. Но в основном к трем ближайшим поколениям предков. Живые помогают мертвым пройти этот путь от смерти до нового рождения легко и в наиболее благоприятном варианте.

Мёртвые тоже помогают живым, благословение предков очень важно. Совершая шраддху, мы не только помогаем предкам совершать их нелегкое путешествие в тонких мирах, но испрашиваем их благословение, чтобы они помогли нам в нашей земной жизни. Но, когда обряды не совершаются, этот процесс нарушается, и это неблагоприятно для тех и других.

С одной стороны, может быть крайне затруднено прохождение душой соответствующих этапов, и с другой стороны, это очень неблагоприятно для живущих – не получать благословения от своих предков. В частности, астрологически начинают действовать так называемые родовые проклятия – доши, связанные с кармическим грузом, унаследованным от предков.

Если человек не совершает обряды, то на него начинает действовать карма, накопленная предками. И наоборот, регулярное совершение шраддхи, тарпаны помогает избавиться от всех видов родовых проклятий. В гороскопе мы часто можем видеть проклятия, связанные с отцом, матерью и другими родственниками, шраддха помогает аннулировать все эти неблагоприятные влияния.

Парвана — определенные дни лунного месяца, например амавасья (новолуние), пурнима (полнолуние), аштами (восьмой день). Шраддха, проводимая в эти дни – это Парвана шраддха. Особое значение имеет проведение шраддхи в день новолуния, называемый махалая, перед Дурга-пуджей, Сначала, в течение месяца предкам предлагаются вода и кунжутные семена (тарпана), а в последний день проводится шраддха

По случаю радостных и ответственных событий, таких как свадьба, рождение ребенка проводится особая шраддха – Нандимукхи шраддха в ходе которой испрашивается благословение предков именно на это данное событие.

ПРЕТА ШРАДДХА
(Маханирвана 10: 70-94)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА … (улласа десятая), изображение №3

एकोद्दिष्टे तु कौलेशि विश्वदेवान्न पूजयेत् |
एकमेव समुद्दिश्याऽनुज्ञावाक्यं प्रकल्पयेत् || ७० ||
ekoddiṣṭe tu kauleśi viśvadevānna pūjayet .
ekameva samuddiśyā’nujñāvākyaṃ prakalpayet .. 70 ..

दक्षिणाभिमुखो दद्यादन्नं पिण्डं च मानवः |
यवस्थाने तिला देयाः सर्वमन्यच्च पूर्ववत् || ७१ ||
dakṣiṇābhimukho dadyādannaṃ piṇḍaṃ ca mānavaḥ .
yavasthāne tilā deyāḥ sarvamanyacca pūrvavat .. 71 ..

प्रेतश्राद्धे विशेषोऽयं गङ्गाद्यर्चां विवर्जयेत् |
मृतं समुल्लिखेत् प्रेतं वाक्ये दानेऽन्नपिण्डयोः || ७२ ||
pretaśrāddhe viśeṣo’yaṃ gaṅgādyarcāṃ vivarjayet .
mṛtaṃ samullikhet pretaṃ vākye dāne’nnapiṇḍayoḥ .. 72 ..

एकमुद्दिश्य यत् श्राद्धमेकोद्दिष्टं तदुच्यते |
प्रेतस्यान्ने च पिण्डे च मत्स्यं मांसं नियोजयेत् || ७३ ||
ekamuddiśya yat śrāddhamekoddiṣṭaṃ taducyate .
pretasyānne ca piṇḍe ca matsyaṃ māṃsaṃ niyojayet .. 73 ..

अशौचान्तात् द्वितीयेऽह्नि श्राद्धं यत् कुरुते नरः |
प्रेतश्राद्धं विजानीहि तदेव कुलनायिके || ७४ ||
aśaucāntāt dvitīye’hni śrāddhaṃ yat kurute naraḥ .
pretaśrāddhaṃ vijānīhi tadeva kulanāyike .. 74 ..

गर्भस्रावाज्जातमृतादन्यत्र मृतजातयोः |
कुलाचारानुसारेण मानवोऽशौचमाचरेत् || ७५ ||
garbhasrāvājjātamṛtādanyatra mṛtajātayoḥ .
kulācārānusāreṇa mānavo’śaucamācaret .. 75 ..

द्विजातीनां दशाहेन द्वादशाहेन पक्षतः |
शूद्रसामान्ययोर्देवि मासेनाशौचकल्पना || ७६ ||
dvijātīnāṃ daśāhena dvādaśāhena pakṣataḥ .
śūdrasāmānyayordevi māsenāśaucakalpanā .. 76 ..

असपिण्डमृतज्ञातौ त्रिरात्राशौचमिष्यते |
शृण्वतोऽपि गताशौचे सपिण्डस्य मृतिं शिवे || ७७ ||
asapiṇḍamṛtajñātau trirātrāśaucamiṣyate .
śṛṇvato’pi gatāśauce sapiṇḍasya mṛtiṃ śive .. 77 ..

अशुचिर्नाधिकारी स्याद्दैवे स्याद्दैवे पित्र्ये च कर्मणि |
ऋते कुलार्चनादाद्ये तथा प्रारब्धकर्मणः || ७८ ||
aśucirnādhikārī syāddaive syāddaive pitrye ca karmaṇi .
ṛte kulārcanādādye tathā prārabdhakarmaṇaḥ .. 78 ..

पञ्चवर्षाधिकान् मर्त्यान् दाहयेत् पितृकानने |
भर्त्रा सह कुलेशानि न दहेत् कुलकामिनीम् || ७९ ||
pañcavarṣādhikān martyān dāhayet pitṛkānane .
bhartrā saha kuleśāni na dahet kulakāminīm .. 79 ..

तव स्वरूपा रमणी जगत्याच्छन्नविग्रहा |
मोहाद्भर्तुश्चितारोहात् भवेन्नरकगामिनी || ८० ||
tava svarūpā ramaṇī jagatyācchannavigrahā .
mohādbhartuścitārohāt bhavennarakagāminī .. 80 ..

ब्रह्ममन्त्रोपासकांस्तु तेषामाज्ञानुसारतः |
प्रवाहयेद्वा निखनेद्दाहयेद्वापि कालिके || ८१ ||
brahmamantropāsakāṃstu teṣāmājñānusārataḥ .
pravāhayedvā nikhaneddāhayedvāpi kālike .. 81 ..

पुण्यक्षेत्रे च तीर्थे वा देव्याः पार्श्वे विशेषतः |
कुलीनानां समीपे वा मरणं शस्तमम्बिके || ८२ ||
puṇyakṣetre ca tīrthe vā devyāḥ pārśve viśeṣataḥ .
kulīnānāṃ samīpe vā maraṇaṃ śastamambike .. 82 ..

विभावयन् सत्यमेकं विस्मरन् जगतां त्रयम् |
परित्यजति यः प्राणान् स स्वरूपे प्रतिष्ठति || ८३ ||
vibhāvayan satyamekaṃ vismaran jagatāṃ trayam .
parityajati yaḥ prāṇān sa svarūpe pratiṣṭhati .. 83 ..

प्रेतभूमौ शवं नीत्वा स्नापयित्वा घृतोक्षितम् |
उत्तराभिमुखं कृत्वा शाययेत्तं चितोपरि || ८४ ||
pretabhūmau śavaṃ nītvā snāpayitvā ghṛtokṣitam .
uttarābhimukhaṃ kṛtvā śāyayettaṃ citopari .. 84 ..

सम्बोधनान्तं तद्गोत्रं प्रेताख्यानं समुच्चरन् |
दत्त्वा पिण्डं प्रेतमुखे दहेद्वह्निमनुं स्मरन् || ८५ ||
sambodhanāntaṃ tadgotraṃ pretākhyānaṃ samuccaran .
dattvā piṇḍaṃ pretamukhe dahedvahnimanuṃ smaran .. 85 ..

पिण्डन्तु रचयेत्तत्र सिद्धान्नैस्तण्डुलैश्च वा |
यवगोधूमचूर्णैर्वा धात्रीफलसमं प्रिये || ८६ ||
piṇḍantu racayettatra siddhānnaistaṇḍulaiśca vā .
yavagodhūmacūrṇairvā dhātrīphalasamaṃ priye .. 86 ..

स्थितेषु प्रेतपुत्रेषु ज्येष्ठे श्राद्धाधिकारिता |
तदभावेऽन्यपुत्रादौ ज्येष्ठानुक्रमतो भवेत् || ८७ ||
sthiteṣu pretaputreṣu jyeṣṭhe śrāddhādhikāritā .
tadabhāve’nyaputrādau jyeṣṭhānukramato bhavet .. 87 ..

अशौचान्तान्तदिवसे कृतस्नानो नरः शुचिः |
मृतप्रेतत्वमुक्त्यर्थमुत्सृजेत्तिलकाञ्चनम् || ८८ ||
aśaucāntāntadivase kṛtasnāno naraḥ śuciḥ .
mṛtapretatvamuktyarthamutsṛjettilakāñcanam .. 88 ..

गां भूमिं वसनं यानं पात्रं धातुविनिर्मितम् |
भोज्यं बहुविधं दद्यात् प्रेतस्वर्गाय सत्सुतः || ८९ ||
gāṃ bhūmiṃ vasanaṃ yānaṃ pātraṃ dhātuvinirmitam .
bhojyaṃ bahuvidhaṃ dadyāt pretasvargāya satsutaḥ .. 89 ..

गन्धं माल्यं फलं तोयं शययां प्रियकरीं तथा |
यद् यत् प्रेतप्रियं द्रव्यं तत् स्वर्गाय समुत्सृजेत् || ९० ||
gandhaṃ mālyaṃ phalaṃ toyaṃ śayyāṃ priyakarīṃ tathā .
yad yat pretapriyaṃ dravyaṃ tat svargāya samutsṛjet .. 90 ..

ततस्तु वृषभञ्चैकं त्रिशूलाङ्केन लाञ्छितम् |
स्वर्णेनालङ्कृतं कृत्वा त्यजेत् तत्स्वरवाप्तये || ९१ ||
tatastu vṛṣabhañcaikaṃ triśūlāṅkena lāñchitam .
svarṇenālaṅkṛtaṃ kṛtvā tyajet tatsvaravāptaye .. 91 ..

प्रेतश्राद्धोक्तविधिना श्राद्धं कृत्वाऽतिभक्तितः |
ब्रह्मज्ञान् ब्राह्मणान् कौलान् क्षुधितानपि भोजयेत् || ९२ ||
pretaśrāddhoktavidhinā śrāddhaṃ kṛtvā’tibhaktitaḥ .
brahmajñān brāhmaṇān kaulān kṣudhitānapi bhojayet .. 92 ..

दानेष्वशक्तो मनुजः कुर्वन् श्राद्धं स्वशक्तितः |
बुभुक्षितान् भोजयित्वा प्रेतत्वं मोचयेत् पितुः || ९३ ||
dāneṣvaśakto manujaḥ kurvan śrāddhaṃ svaśaktitaḥ .
bubhukṣitān bhojayitvā pretatvaṃ mocayet pituḥ .. 93 ..

आद्यैकोद्दिष्टमेतत्तु प्रेतत्वान्मुक्तिकारणम् |
वर्षे वर्षे मृततिथौ दद्यादन्नं गतासवे || ९४ ||
ādyaikoddiṣṭametattu pretatvānmuktikāraṇam .
varṣe varṣe mṛtatithau dadyādannaṃ gatāsave .. 94 ..

О Владычица каул! Во время экодишта-шраддхи поклоняться вишва-дэвам на следует. Молитва (ануджна-вакья) должна быть обращена только к одному предку (70).

Во время экодишта-шраддхи подносят вареный рис и пинды, обратясь лицом на юг. Остальная часть обряда проводится, как было объяснено ранее, только ячмень заменяется кунжутом (71).

Прета-шраддха отличается тем, что в ней опускается поклонение Ганге и другим, а в мантре, которая произносится во время поднесения риса и пинд покойному, его называют «прета» (прета — дух умершего, для которого еще не провели погребальные обряды). (72).

Шраддха, которая проводится для одного человека, называется экоддишта. Когда делается подношение прете, к пинде следует добавить рыбу и мясо (73).

О Владычица кулов! Знай, что шраддха, которая проводится в первый день после окончания периода нечистоты — это прета-шраддха (74).

В случае выкидыша, смерти ребенка сразу после рождения, а также в случае рождения или смерти ребенка продолжительность периода нечистоты устанавливается в соответствии с семейной традицией (75).

У дваждырожденных период нечистоты длится 10 дней (для брахманов), 12 дней (для кшатриев) и две недели (для вайшьев). Для шудр и саманья этот период длится месяц (76).

В случае смерти родственника по отцовской линии (джнати), который не является сапиндой (родственники, объединенные обрядом поднесения пинд), период нечистоты продолжается 3 дня. Если известие о смерти сапинды приходит по истечении предписанного срока, период нечистоты тоже продолжается три дня (77).

О Изначальная! В период нечистоты человек не должен совершать никаких обрядов, связанных с божествами или предками, за исключением кула-пуджи и тех обрядов, которые уже были начаты (78).

Умершие в возрасте старше пяти лет сжигаются в местах кремации, но, о Кулешани, не следует сжигать жену вместе с ее умершим мужем (79).

Всякая женщина — Твое воплощение. Ты скрыто присутствуешь в этом мире, принимая формы всех женшин. Та женщина, которая по невежеству восходит на погребальный костер своего мужа, отправляется в ад (80).

О Калика! Тела тех, кто поклоняется Брахману, хоронят в земле, бросают в воду или сжигают согласно их указаниям (81).

О Амбика! Счастлив тот, кто умирает в святом месте, месте паломничества, возле Дэви или возле кауликов (82).

Тот, кто в момент смерти сосредоточивает разум на единой Истине, забыв о трех мирах, достигает своего сущностного бытия Параматмы (согласно Бхарати). (83).

После смерти тело относят на место сожжения, омывают, смазывают гхи и кладут на погребальный костер лицом на север (84).

К покойному обращаются по имени, по названию готры и как к прете. К его устам подносится пинда, а затем надлежит зажечь костер, поднеся к устам покойного огонь. В это время следует мысленно произносить вахни-биджу (85).

О Возлюбленная! Пинды делаются из вареного или сырого риса, из дробленого ячменя или из пшеницы. Они должны быть размером с харитаки (еmblic myrobalam). (86).

Привилегия проведения шраддхи предоставляется старшему сыну преты, а если его нет — другим сыновьям в порядке старшинства (87).

На следующий день после окончания периода нечистоты родственникам умершего следует совершить омовение, очиститься и пожертвовать золото и кунжут для освобождения преты. (При этом
читается мантра: «ОМ. Сегодня (здесь называется месяц, пакша, титхи и т.д.) ради освобождения моего отца из готры (название), по имени (имярек), я жертвую золото и т.д. брахману по имени из готры)». (88).

Сын преты должен пожертвовать скот, землю, одежду, повозки, металлические сосуды и различную пищу, чтобы прета достиг небес (89).

Кроме того, следует пожертвовать благовония, гирлянды, фрукты, воду, красивую постель, и все, что нравилось прете, чтобы обеспечить ему доступ на небеса (90).

После этого надлежит заклеймить быка клеймом в виде трезубца, украсить его золотом и гирляндами и выпустить на волю, чтобы покойный достиг небес (91).

Затем следует, преисполнившись благочестия, провести шраддху согласно предписаниям для прета-шраддхи, накормить брахманов, каулов, которые обладают божественным знанием, и голодных (92).

Тот, кто не в состоянии поднести дары, должен во время шраддхи сделать все, что в его силах, и накормить голодных, чтобы таким образом освободить своего отца из состояния преты (93).

Прета-шраддха известна как адья или экоддишта-шраддха, она освобождает умершего от состояния преты. В дальнейшем следует ежегодно делать подношения пищи этому предку в день его кончины (подношение пинд в годовщину смерти называется ват-сарика-шраддха). (94).

*** комментарий ***

Прета-шраддха выполняется, чтобы помочь душе умершего выйти из состояния прета.

Вот смерть наступила, и отделяется душа. Душа покинула тело, тело разрушилось, но душа стала претом — она переходит в состояние некоего призрака, духа. Прет имеет очень маленькое тело размером с большой палец. 10 дней (в разных варнах может быть по-другому или если большой грешник) душа существует как прет. Это не очень приятный, но необходимый этап для прохождения. Обитает он в прета-локе – это низший подплан астрального плана Бхуварлока, а с другой стороны – это астральный двойник, дубликат Земли. Находясь на этом плане, по сути, прет находится на Земле.

С метафизической точки зрения, он находится в астральном плане, а с физической точки зрения – он еще находится на земле. Причем обычно около того места, где он был кремирован или похоронен. Шмашан – место, где обитают преты.

Насколько долго он может задержаться в этом состоянии? Если обряды не было проведены, то срок может оказаться длительным. Писания определяют, что срок жизни человека на земле в кали-югу составляет 120 лет, его надо отбыть. Если в качестве человека, обладающим физическим телом, не удалось его исчерпать (а так и происходит чаще всего — мало кто доживает до 120 лет) он должен добрать этот срок на Земле в виде прета. То есть, из 120 лет вычтем срок физической жизни и получим, сколько времени покойный должен прожить как прет в районе крематория или кладбища.

Он может заходить в свой дом, но чаще обитает рядом с местом своего погребения независимо от того, каким способом оно было совершено. Есть опасность, что прет может перейти в еще более неблагоприятное состояние – он может стать бхутом (духом) на неопределенный срок, в зависимости от тяжести кармы. Особые бухты – это те, кто при жизни были шиваитами, но допустили серьезное оскорбление Господа Шивы и Матери Кали или Гуру. Они становятся бхутами в свите Шивы. Бхуты – это демонические существа.

КАУЛИКА
(Маханирвана 10: 96-108)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА … (улласа десятая), изображение №4

बहुभिर्विधिभिः किं वा कर्मभिर्बहुभिश्च किम् |
सर्वसिद्धिमवाप्नोति मानवः कौलिकार्चनात् || ९५ ||
bahubhirvidhibhiḥ kiṃ vā karmabhirbahubhiśca kim .
sarvasiddhimavāpnoti mānavaḥ kaulikārcanāt .. 95 ..

विना होमाज्जपात् श्राद्धात् संस्कारेषु च कर्मसु |
सम्पूर्णकार्यसिद्धिः स्यादेकया कौलिकार्चया || ९६ ||
vinā homājjapāt śrāddhāt saṃskāreṣu ca karmasu .
sampūrṇakāryasiddhiḥ syādekayā kaulikārcayā .. 96 ..

शुक्लां चतुर्थीमारभ्य शुभकर्माणि साधयेत् |
असितां पञ्चमीं यावत् विधिरेष शिवोदितः || ९७ ||
śuklāṃ caturthīmārabhya śubhakarmāṇi sādhayet .
asitāṃ pañcamīṃ yāvat vidhireṣa śivoditaḥ .. 97 ..

अन्यत्रापि विरुद्धेऽह्नि गुर्वर्त्विक्कौलिकाज्ञया |
कर्माण्यपरिहार्याणि कर्मार्थी कर्तुमर्हति || ९८ ||
anyatrāpi viruddhe’hni gurvartvikkaulikājñayā .
karmāṇyaparihāryāṇi karmārthī kartumarhati .. 98 ..

गृहारम्भः प्रवेशश्च यात्रा रत्नादिधारणम् |
सम्पूज्याऽद्यां पञ्चतत्त्वैः कुर्यादेतानि कौलिकः || ९९ ||
gṛhārambhaḥ praveśaśca yātrā ratnādidhāraṇam .
sampūjyā’dyāṃ pañcatattvaiḥ kuryādetāni kaulikaḥ .. 99 ..

संक्षेपयात्रामथवा कुर्यात् साधकसत्तमः |
ध्यायन् देवीं स्मरन्मन्त्रं नत्वा गच्छेद् यथामति || १०० ||
saṃkṣepayātrāmathavā kuryāt sādhakasattamaḥ .
dhyāyan devīṃ smaranmantraṃ natvā gacched yathāmati .. 100 ..

सर्वासु देवतार्चसु शारदीयोत्सवादिषु |
तत्तत्कल्पोक्तविधिना ध्यानपूजां समाचरेत् || १०१ ||
sarvāsu devatārcasu śāradīyotsavādiṣu .
tattatkalpoktavidhinā dhyānapūjāṃ samācaret .. 101 ..

आद्यापूजोक्तविधिना बलिहोमं प्रयोजयेत् |
कौलार्चनं दक्षिणाञ्च कृत्वा कर्म समापयेत् || १०२ ||
sarvāsu devatārcasu śāradīyotsavādiṣu .
tattatkalpoktavidhinā dhyānapūjāṃ samācaret .. 101 ..

गङ्गां विष्णुं शिवं सूर्यं ब्रह्माणं परिपूज्य च |
उद्देश्यमर्चयेद्देवं सामान्यो विधिरीरितः || १०३ ||
gaṅgāṃ viṣṇuṃ śivaṃ sūryaṃ brahmāṇaṃ paripūjya ca .
uddeśyamarcayeddevaṃ sāmānyo vidhirīritaḥ .. 103 ..

कौलिकः परमं धर्मः कौलिकः परदेवता |
कौलिकः परमं तीर्थं तस्मात् कौलं सदार्चयेत् || १०४ ||
kaulikaḥ paramaṃ dharmaḥ kaulikaḥ paradevatā .
kaulikaḥ paramaṃ tīrthaṃ tasmāt kaulaṃ sadārcayet .. 104 ..

सार्द्धत्रिकोटितीर्थानि ब्रह्माद्याः सर्वदेवताः |
वसन्ति कौलिके देहे किन्न स्यात् कौलिकार्चनात् || १०५ ||
sārddhatrikoṭitīrthāni brahmādyāḥ sarvadevatāḥ .
vasanti kaulike dehe kinna syāt kaulikārcanāt .. 105 ..

पूर्णाभिषिक्तः सत्कौलो यस्मिन् देशे विराजते |
धन्यो मान्यः पुण्यतमः स देशः प्रार्थते सुरैः || १०६ ||
pūrṇābhiṣiktaḥ satkaulo yasmin deśe virājate .
dhanyo mānyaḥ puṇyatamaḥ sa deśaḥ prārthate suraiḥ .. 106 ..

कृतपूर्णाभिषेकस्य साधकस्य शिवात्मनः |
पुण्यपापविहीनस्य प्रभावं वेत्ति को भुवि || १०७ ||
kṛtapūrṇābhiṣekasya sādhakasya śivātmanaḥ .
puṇyapāpavihīnasya prabhāvaṃ vetti ko bhuvi .. 107 ..

केवलं नररूपेण तारयन्नखिलं जगत् |
शिक्षयन् लोकयात्राञ्च कौलो विहरति क्षितौ || १०८ ||
kevalaṃ nararūpeṇa tārayannakhilaṃ jagat .
śikṣayan lokayātrāñca kaulo viharati kṣitau .. 108 ..

Нет необходимости следовать многочисленным предписаниям или проводить многочисленные обряды. Для того чтобы достичь успеха во всем, достаточно почитать каулику. Если вместо предписанных хомы, джапы и шраддхи надлежащим образом почтить во время обряда хотя бы одного каулику, цель всех санскар будет полностью достигнута (96).

Согласно указаниям Шивы, все благотворные обряды должны проводиться в период с четвертого дня светлой половины лунного месяца по пятый день темной половины месяца (97).

Но если кто-то хочет совершить какой-нибудь обязательный обряд, он может сделать это даже в неблагоприятный день, при условии, что получены соответствующие указания гуру, ритвиджа {священнослужитель} или каулики (98).

Каулике следует приступать к строительству дома, первый раз входить в дом, отправляться в путешествие, надевать новые украшения и т.п. только после поклонения с пятью элементами Изначальной Калике (99).

Безупречный садхака может сократить ритуал. Так, он может после созерцания Дэви и мысленного произнесения мантры поклониться Дэви и отправляться куда ему угодно (100).

При поклонении всем дэватам, например, во время осеннего праздника {шарадьйотсава (дургапуджа)} и т.п., следует практиковать дхьяну и пуджу в соответствии с предписаниями шастр касательно такой практики (101).

Согласно предписаниям о поклонении Изначальной Калике, следует совершить жертвоприношение животного {бали} и хому. Обряд завершается поклонением кауликам и подношениями {дакшина} (102).

По общему правилу, в первую очередь поклоняются Ганге, Вишну, Шиве, Сурье и Брахме, а затем — божеству, ради которого проводится обряд (103).

Каулика — это лучшая дхарма, каулика — это лучшее божество, каулика — это лучшее паломничество, поэтому каулу всегда следует почитать (104).

Тридцать пять миллионов святых мест и все божества, начиная с самого Брахмы, обитают в теле каулы. Поэтому разве может существовать что-то такое, чего нельзя достичь поклонением ему? Благословенна и заслуживает уважения та земля, в которой обитает достойный каула, получивший полное посвящение. Такая земля — самая священная, и даже божества жаждут поселиться в ней (105-106).

Кто из обитателей этого мира способен понять величие полностью посвященного садхаки, который — сам Шива {Шинатма (Брахман)} и для которого больше не существует ничего святого или грешного? (107).

Такой каула, похожий на человека лишь внешне, странствует по земле для спасения всего мира и для наставления людей в том, как нужно жить (108).

*** комментарий ***

Вот как высокого ставит Маханирвана-тантра каулу! Но кто же такой каула? Если у нас есть тантрическое посвящение – мы каулы или нет?

Каулика или Каула – это тот, кто любит Мать Кали. Если Богиня дорога бхакте, то и бхакта становится дорог Богине. Она смотрит на него как на своего любимого ребенка. И в жизни и в смерти он находится на Ее руках.

Когда Богиня воплотилась на Земле как Шри Кришна, Она так сказала Его устами:

mayyeva mana ādhatsva mayi buddhiṃ niveśaya |
nivasiṣyasi mayyeva ata ūrdhvaṃ na saṃśayaḥ ||

«Погрузи в Меня своё сердце, в Меня углуби свой разум,
Так ты пребудешь во Мне, превзойдя самсару, в этом нет сомненья».

Бхагавад-гита, 12.8 (пер. Б.Л. Смирнова)

Но как мы можем узнать, действительно ли мы любим Дэви, или это нам только кажется?

Если мы любим Дэви, всякое общение с Ней и о Ней, будет питать нас, давать высшее наслаждение, и будем желать непрестанно ему предаваться. Когда мы кого-то любим, то все время о нем думаем, представляем его и радуемся каждой возможности общения с ним. Если бы мы любили Кали, то непрестанно размышляли бы о Ней, с сердечным наслаждением совершали пуджу, вставая до рассвета, чтобы поскорее встретиться с Возлюбленной; всякую свободную минуту занимали бы джапой Ее мантры, чтобы не упускать ни одной возможности общаться с Богиней.

Если мы действительно таковы, то мы и есть те каулики, о которых говорится в этих стихах Маханирвана-тантры. Если нет – значит у нас все это еще впереди.

ПУРНА-АБХИШЕКА
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ РИТУАЛЫ
(Маханирвана 10: 109-153)

МАХАНИРВАНА-ТАНТРА … (улласа десятая), изображение №5

श्रीदेव्युवाच |
śrīdevyuvāca

पूर्णाभिषिक्तकौलस्य माहात्म्यं कथितं प्रभो |
विधानमभिषेकस्य कृपया श्रावयस्व माम् || १०९ ||
pūrṇābhiṣiktakaulasya māhātmyaṃ kathitaṃ prabho .
vidhānamabhiṣekasya kṛpayā śrāvayasva mām .. 109 ..

श्रीसदाशिव उवाच |
śrīsadāśiva uvāca .

विधानमेतत् परमं गुप्तमासीद् युगत्रये |
गुप्तभावेन कुर्वन्तो नरा मोक्षं ययुः पुरा || ११० ||
vidhānametat paramaṃ guptamāsīd yugatraye .
guptabhāvena kurvanto narā mokṣaṃ yayuḥ purā .. 110 ..

प्रवले कलिकाले तु प्रकाशे कुलवर्त्मनः |
नक्तं वा दिवसे कुर्यात् सप्रकाशाभिषेचनम् || १११ ||
pravale kalikāle tu prakāśe kulavartmanaḥ .
naktaṃ vā divase kuryāt saprakāśābhiṣecanam .. 111 ..

नाऽभिषेकं विना कौलः केवलं मद्यसेवनात् |
पूर्णाभिषेकात् कौलः स्यात् चक्राधीशः कुलार्चकः || ११२ ||
nā’bhiṣekaṃ vinā kaulaḥ kevalaṃ madyasevanāt .
pūrṇābhiṣekāt kaulaḥ syāt cakrādhīśaḥ kulārcakaḥ .. 112 ..

तत्राभिषेकपूर्वेऽह्णि सर्वविघ्नोपशान्तये |
यथाशक्त्युपचारेण विघ्नेशं पूजयेद्गुरुः || ११३ ||
tatrābhiṣekapūrve’hṇi sarvavighnopaśāntaye .
yathāśaktyupacāreṇa vighneśaṃ pūjayedguruḥ .. 113 ..

गुरुश्चेन्नाधिकारी स्यात् शुभपूर्णाभिषेचने |
तदाऽभिषिक्तकौलेन संस्कारं साधयेत् प्रिये || ११४ ||
guruścennādhikārī syāt śubhapūrṇābhiṣecane .
tadā’bhiṣiktakaulena saṃskāraṃ sādhayet priye .. 114 ..

खान्तार्णं बिन्दुसंयुक्तं बीजमस्य प्रकीर्तितम् || ११५ ||
khāntārṇaṃ bindusaṃyuktaṃ bījamasya prakīrtitam .. 115 ..

गणकोऽस्य ऋषिश्छन्दो निवृत् विघ्नस्तु देवता |
कर्तव्यकर्मणो विघ्नशान्त्यर्थे विनियोगिता || ११६ ||
gaṇako’sya ṛṣiśchando nivṛt vighnastu devatā .
kartavyakarmaṇo vighnaśāntyarthe viniyogitā .. 116 ..

षड्दीर्घयुक्तमूलेन षडङ्गानि समाचरेत् |
प्राणायामं ततः कृत्वा ध्यायेद् गणपतिं शिवे || ११७ ||
ṣaḍdīrghayuktamūlena ṣaḍaṅgāni samācaret .
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā dhyāyed gaṇapatiṃ śive .. 117 ..

सिन्दूराभं त्रिनेत्रं पृथुतरजठरं
हस्तपद्मैर्दधानं |
खड्गं
पाशाङ्कुशेष्टान्युरुकरविलसद्वारुणीपूर्णकुम्भकम् |
बालेन्दूद्दीप्तमौलिं करिपतिवदनं बीजपूरार्द्रगण्डं
भोगीन्द्राबद्धभूषं भजत गणपतिं रक्तवस्त्राङ्गरागम् ||
११८ ||
sindūrābhaṃ trinetraṃ pṛthutarajaṭharaṃ
hastapadmairdadhānaṃ .
khaḍgaṃ
pāśāṅkuśeṣṭānyurukaravilasadvāruṇīpūrṇakumbhakam .
bālendūddīptamauliṃ karipativadanaṃ bījapūrārdragaṇḍaṃ
bhogīndrābaddhabhūṣaṃ bhajata gaṇapatiṃ raktavastrāṅgarāgam ..
118 ..

ध्यात्वैवं मानसैरिष्ट्वा पीठशक्तीः प्रपूजयेत् |
तीव्रा च ज्वालिनी नन्दा भोगदा कामरूपिणी || ११९ ||
dhyātvaivaṃ mānasairiṣṭvā pīṭhaśaktīḥ prapūjayet .
tīvrā ca jvālinī nandā bhogadā kāmarūpiṇī .. 119 ..

उग्रा तेजस्वती सत्या मध्ये विघ्नविनाशिनी |
पूर्वादितोऽर्चयित्वैताः पूजयेत् कमलासनम् || १२० ||
ugrā tejasvatī satyā madhye vighnavināśinī .
pūrvādito’rcayitvaitāḥ pūjayet kamalāsanam .. 120 ..

पुनर्ध्यात्वा गणेशानं पञ्चतत्त्वोपचारकैः |
अभ्यर्च्य तच्चतुर्दिक्षु गणेशं गणनायकम् || १२१ ||
punardhyātvā gaṇeśānaṃ pañcatattvopacārakaiḥ .
abhyarcya taccaturdikṣu gaṇeśaṃ gaṇanāyakam .. 121 ..

गणनाथं गणक्रीडं यजेत् कौलिकसत्तमः |
एकदन्तं रक्ततुण्डं लम्बोदरगजाननौ || १२२ ||
gaṇanāthaṃ gaṇakrīḍaṃ yajet kaulikasattamaḥ .
ekadantaṃ raktatuṇḍaṃ lambodaragajānanau ..122 ..

महोदरञ्च विकटं धूम्राभं विघ्ननाशनम् || १२३ ||
mahodarañca vikaṭaṃ dhūmrābhaṃ vighnanāśanam .. 123 ..

ततो ब्राह्मीमुखाः शक्तीर्दिक्पालांश्च प्रपूजयन् |
तेषामस्त्राणि सम्पूज्य विघ्नराजं विसर्जयेत् || १२४ ||
tato brāhmīmukhāḥ śaktīrdikpālāṃśca prapūjayan .
teṣāmastrāṇi sampūjya vighnarājaṃ visarjayet .. 124 ..

एवं सम्पूज्य विघ्नेशमधिवासनमाचरेत् |
भोजयेच्च पञ्चतत्त्वैर्ब्रह्मज्ञान् कुलसाधकान् || १२५ ||
evaṃ sampūjya vighneśamadhivāsanamācaret .
bhojayecca pañcatattvairbrahmajñān kulasādhakān .. 125 ..

ततः परदिने स्नातः कृतनित्योदितक्रियः |
आजन्मकृतपापानां क्षयार्थं तिलकाञ्चनम् |
उत्सृजेत् कौलतृप्त्यर्थं भोज्यञ्चैकमपि प्रिये || १२६ ||
tataḥ paradine snātaḥ kṛtanityoditakriyaḥ .
ājanmakṛtapāpānāṃ kṣayārthaṃ tilakāñcanam .
utsṛjet kaulatṛptyarthaṃ bhojyañcaikamapi priye .. 126 ..

अर्घ्यं दत्त्वा दिनेशाय ब्रह्मविष्णुशिवग्रहान् |
अर्चयित्वा मातृगणान् वसुधारां प्रकल्पयेत् || १२७ ||
arghyaṃ dattvā dineśāya brahmaviṣṇuśivagrahān .
arcayitvā mātṛgaṇān vasudhārāṃ prakalpayet .. 127 ..

कर्मणोऽभ्युदयार्थाय वृद्धिश्राद्धं समाचरेत् |
ततो गत्वा गुरोः पार्श्वं प्रणम्य प्रार्थयेदिदम् || १२८ ||
karmaṇo’bhyudayārthāya vṛddhiśrāddhaṃ samācaret .
tato gatvā guroḥ pārśvaṃ praṇamya prārthayedidam .. 128 ..

त्राहि नाथ कुलाचारनलिनीकुलवल्लभ |
त्वत्पादाम्भोरुहछायां देहि मूर्ध्नि कृपानिधे || १२९ ||
trāhi nātha kulācāranalinīkulavallabha .
tvatpādāmbhoruhachāyāṃ dehi mūrdhni kṛpānidhe .. 129 ..

आज्ञां देहि महाभाग शुभपूर्णाभिषेचने |
निर्विघ्नं कर्मणः सिद्धिमुपैमि त्वत्प्रसादतः || १३० ||
ājñāṃ dehi mahābhāga śubhapūrṇābhiṣecane .
nirvighnaṃ karmaṇaḥ siddhimupaimi tvatprasādataḥ .. 130 ..

शिवशक्त्याज्ञया वत्स कुरु पूर्णाभिषेचनम् |
मनोरथमयी सिद्धिर्जायतां शिवशासनात् || १३१ ||
śivaśaktyājñayā vatsa kuru pūrṇābhiṣecanam .
manorathamayī siddhirjāyatāṃ śivaśāsanāt .. 131 ..

इत्थमाज्ञां गुरोः प्राप्य सर्वोपद्रवशान्तये |
आयुर्लक्ष्मीवलारोग्यावाप्त्यै सङ्कल्पमाचरेत् || १३२ ||
itthamājñāṃ guroḥ prāpya sarvopadravaśāntaye .
āyurlakṣmīvalārogyāvāptyai saṅkalpamācaret .. 132 ..

ततस्तु कृतसङ्कल्पो वस्त्रालङ्कारभूषणैः |
कारणैः शुद्धिसहितैरभ्यर्च्य वृणुयाद् गुरुम् || १३३ ||
tatastu kṛtasaṅkalpo vastrālaṅkārabhūṣaṇaiḥ .
kāraṇaiḥ śuddhisahitairabhyarcya vṛṇuyād gurum .. 133 ..

गुरुर्मनोहरे गेहे गैरिकादिविचित्रिते |
चित्रध्वजपताकाभिः फलपल्लवशोभिते || १३४ ||
gururmanohare gehe gairikādivicitrite .
citradhvajapatākābhiḥ phalapallavaśobhite .. 134 ..

किङ्किणीजालमालाभिश्चन्द्रातपविभूषिते |
घृतप्रदीपावलिभिस्तमोलेशविवर्जिते || १३५ ||
kiṅkiṇījālamālābhiścandrātapavibhūṣite .
ghṛtapradīpāvalibhistamoleśavivarjite .. 135 ..

कर्पूरसहितैर्धूपैर्यक्षधूपैः सुवासिते |
व्यजनैश्चामरैर्बर्हैर्दर्पणाद्यैरलङ्कृते || १३६ ||
karpūrasahitairdhūpairyakṣadhūpaiḥ suvāsite .
vyajanaiścāmarairbarhairdarpaṇādyairalaṅkṛte .. 136 ..

सार्धहस्तमितां वेदीमुच्चकैश्चतुरङ्गुलाम् |
रचयेन्मृण्मयीं तत्र चूर्णैरक्षतसम्भवैः || १३७ ||
sārdhahastamitāṃ vedīmuccakaiścaturaṅgulām .
racayenmṛṇmayīṃ tatra cūrṇairakṣatasambhavaiḥ .. 137 ..

पीतरक्तासितश्वेतश्यामलैः सुमनोहरम् |
मण्डलं सर्वतोभद्रं विदद्यात् श्रीगुरुस्ततः || १३८ ||
pītaraktāsitaśvetaśyāmalaiḥ sumanoharam .
maṇḍalaṃ sarvatobhadraṃ vidadyāt śrīgurustataḥ .. 138 ..

स्वस्वकल्पोक्तविधिना मानसार्चावधिक्रियाम् |
कृत्वा पूर्वोक्तमन्त्रेण पञ्चतत्त्वानि शोधयेत् || १३९ ||
svasvakalpoktavidhinā mānasārcāvadhikriyām .
kṛtvā pūrvoktamantreṇa pañcatattvāni śodhayet .. 139 ..

संशोध्य पञ्चतत्त्वानि पुरःकल्पितमण्डले |
स्वार्णं वा राजतं ताम्रं मृण्मयं घटमेव वा || १४० ||
saṃśodhya pañcatattvāni puraḥkalpitamaṇḍale .
svārṇaṃ vā rājataṃ tāmraṃ mṛṇmayaṃ ghaṭameva vā .. 140 ..

क्षालितञ्चाऽस्त्रबीजेन दध्यक्षतविचर्चितम् |
स्थापयेद्ब्रह्मबीजेन सिन्दूरेणाऽङ्कयेत् श्रिया || १४१ ||
kṣālitañcā’strabījena dadhyakṣatavicarcitam .
sthāpayedbrahmabījena sindūreṇā’ṅkayet śriyā .. 141 ..

क्षकाराद्यैरकारान्तैर्वर्णैर्बिन्दुविभूषितैः |
मूलमन्त्रत्रिजापेन पूरयेत् कारणेन तम् || १४२ ||
kṣakārādyairakārāntairvarṇairbinduvibhūṣitaiḥ .
mūlamantratrijāpena pūrayet kāraṇena tam .. 142 ..

अथवा तीर्थतोयेन शुद्धेन पाथसाऽपि वा |
नवरत्नं सुवर्णं वा घटमध्ये विनिःक्षिपेत् || १४३ ||
athavā tīrthatoyena śuddhena pāthasā’pi vā .
navaratnaṃ suvarṇaṃ vā ghaṭamadhye viniḥkṣipet .. 143 ..

पनसोडुम्बराश्वत्थवकुलाम्रसमुद्भवम् |
पल्लवं तन्मुखे दद्यात् वाग्भवेन कृपानिधिः || १४४ ||
panasoḍumbarāśvatthavakulāmrasamudbhavam .
pallavaṃ tanmukhe dadyāt vāgbhavena kṛpānidhiḥ .. 144 ..

शरावं मार्तिकं वापि फलाक्षतसमन्वितम् |
रामां मायां समुच्चार्य स्थापयेत् पल्लवोपरि || १४५ ||
śarāvaṃ mārtikaṃ vāpi phalākṣatasamanvitam .
rāmāṃ māyāṃ samuccārya sthāpayet pallavopari .. 145 ..

बध्नीयाद्वस्त्रयुग्मेन ग्रीवां तस्य वरानने |
शक्तौ रक्तं शिवे विष्णौ श्वेतवासः प्रकीर्तितम् || १४६ ||
badhnīyādvastrayugmena grīvāṃ tasya varānane .
śaktau raktaṃ śive viṣṇau śvetavāsaḥ prakīrtitam .. 146 ..

स्थां स्थीं मायां रमां स्मृत्वा स्थिरीकृत्य घटान्तरे |
निःक्षिप्य पञ्चतत्त्वानि नवपात्राणि विन्यसेत् || १४७ ||
sthāṃ sthīṃ māyāṃ ramāṃ smṛtvā sthirīkṛtya ghaṭāntare .
niḥkṣipya pañcatattvāni navapātrāṇi vinyaset .. 147 ..

राजतं शक्तिपात्रं स्यात् गुरुपात्रं हिरण्मयम् |
श्रीपात्रन्तु महाशङ्खं ताम्राण्यन्यानि कल्पयेत् || १४८ ||
rājataṃ śaktipātraṃ syāt gurupātraṃ hiraṇmayam .
śrīpātrantu mahāśaṅkhaṃ tāmrāṇyanyāni kalpayet .. 148 ..

पाषाणदारुलौहानां पात्राणि परिवर्जयेत् |
शक्त्या प्रकल्पयेत् पात्रं महादेव्याः प्रपूजने || १४९ ||
pāṣāṇadārulauhānāṃ pātrāṇi parivarjayet .
śaktyā prakalpayet pātraṃ mahādevyāḥ prapūjane .. 149 ..

पात्राणां स्थापनं कृत्वा गुरून् देवीं प्रतर्पयेत् |
ततस्त्वमृतसम्पूर्णघटमभ्यर्चयेत् सुधीः || १५० ||
pātrāṇāṃ sthāpanaṃ kṛtvā gurūn devīṃ pratarpayet .
tatastvamṛtasampūrṇaghaṭamabhyarcayet sudhīḥ .. 150 ..

दर्शयित्वा धूपदीपौ सर्वभूतबलिं हरेत् |
पीठदेवान् पूजयित्वा षडङ्गन्यासमाचरेत् || १५१ ||
darśayitvā dhūpadīpau sarvabhūtabaliṃ haret .
pīṭhadevān pūjayitvā ṣaḍaṅganyāsamācaret .. 151 ..

प्राणायामं ततः कृत्वा ध्यात्वाऽवाह्य महेश्वरीम् |
स्वशक्त्या पूजयेदिष्टां वित्तशाठ्यं विवर्जयेत् || १५२ ||
prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā dhyātvā’vāhya maheśvarīm .
svaśaktyā pūjayediṣṭāṃ vittaśāṭhyaṃ vivarjayet .. 152 ..

होमान्तकृत्यं निष्पाद्य कुमारीशक्तिसाधकान् |
पुष्पचन्दनवासोभिरर्चयेत् सद्गुरुः शिवे || १५३ ||
homāntakṛtyaṃ niṣpādya kumārīśaktisādhakān .
puṣpacandanavāsobhirarcayet sadguruḥ śive .. 153 ..

Шри Дэви сказала:
О Владыка! Ты рассказал мне о величии души полностью посвяшенного каулы. Соблаговоли рассказать мне и о правилах полного посвящения (109).

Шри Садашива сказал:
На протяжении трех юг этот обряд сохранялся в секрете. Люди проводили его тайно и достигали освобождения (110).

Но в разгар кали-юги последователи кулачары должны заявить о себе и получать инициацию открыто, ночью или днем (111).

Если человек просто пьет вино, не получив инициацию, он не становится каулой. Только после полной инициации последователь кулачары становится повелителем кулачакры (112).

За день до инициации гуру следует почтить приношениями божество препятствий (Ганеша), способное устранять все препятствия (113).

Если гуру не имеет права на проведение полного обряда инициации, его должен провести каула, получивший надлежащее посвящение (114).

Гам — это биджа Ганапати (Ганеши) (115).

Ганака — риши мантры, чханда — ниврит, Властитель препятствий — ее Божество, мантра используется для устранения препятствий, мешающих проведению ритуала (116).

Сначала выполняют шаданга-ньясу, последовательно добавляя к мула-мантре шесть долгих гласных, а затем, о Шина, после пранаямы, следует созерцать Ганапати (117).

Созерцайте Ганапати цвета вермильона, трехглазого, с большим животом, держащего в лотосовых руках раковину, петлю, палку погонщика слонов и делающего благословляющий жест. Его огромный хобот держит прекрасный кувшин с вином, на лбу сияет молодой месяц. У него голова царя слонов, его щеки постоянно купаются в вине, его тело украшено кольцами царя слуг. На нем красные одежды, а тело натерто благовонными мазями (118).

После такого созерцания следует почтить Ганапати мысленными подношениями и поклониться охраняющим силам места (Питха-шакти). Это Тибра, Джвалини, Нанда, Бхогада, Камарупини, Угра, Теджасвати, Сатья и Вигхна-винашини. Первым восьми поклоняются по порядку, начиная с востока, а последней — в центре мандалы. Почтив их всех, следует почтить сам лотосовый трон (119-120).

Далее снова следует созерцание Ганеши, которому следует поднести пять элементов. С каждой из четырех его сторон безупречный каулика поклоняется Ганеше, Гананаяке, Гананатхе, Ганакриде, Экаданте, Ракта-тунде, Ламбодаре, Гаджанане, Маходаре, Викате, Дхумрабхе и Вигхна-нашане (аварана-дэватам – формам Ганапати) (121-123).

Затем поклоняются восьми шакти — Брахми и др. (Брахми, Нараяни, Махешвари, Чамунда, Кумари, Апараджита, Варахи, Нарасимхи), десяти дикпалам и их оружию, после чего Вигхна-раджу (Повелителя препятствий — Ганешу) просят удалиться (124).

Почтив таким образом Владыку препятствий, садхака выполняет предварительные обряды и предлагает каулам, посвященным в божественное знание, пять элементов (125).

На следующий день он, совершив омовение и исполнив свои повседневные обязанности вышеописанным образом, жертвует семена кунжута и золото для освобождения от всех грехов, накопленных с рождения, и жертвует бходжью для удовлетворения каулов (126).

После этого, поднеся аргхью Сурье, почтив Брахму, Вишну, Шиву, девять планет и шестнадцать Божественных Матерей, ему следует сделать васу-дхару (127).

Далее проводится Вриддхи-шраддха, чтобы обеспечить хороший результат обряда, затем садхака подходит к гуру, кланяется ему и обращается к нему с мольбой:
— Спаси меня, о Владыка! Ты — солнце каулов. О Океан милосердия! Защити мою голову тенью твоих лотосовых стоп (129).

О возвышенный! Помоги нам в проведении этой благотворной пурнабхишеки. Пусть по твоей милости я беспрепятственно достигну успеха в своем деле (130).

(Гуру должен дать следующий ответ:)
— Сын мой! Пусть с разрешения Шивы-Шакти (Шива и Шакти — двое в одном) ты получишь полную инициацию. Пусть по велению Шивы ты достигнешь своей цели (131).

Получив таким образом разрешение гуру, следует провести санкальпу для устранения всех препятствий и для обретения долголетия, процветания, силы и доброго здоровья (132).

Садхака, принявший твердое решение, должен почтить гуру дарами одежды, драгоценностей и караны (вина) с шуддхи и выразить ему свое уважение (133).

После этого гуру делает из земли алтарь высотой в четыре пальца со сторонами в полтора локтя в красивой комнате, выкрашенной красной землей и т.д., украшенной картинами, флагами, плодами, листьями и гирляндами маленьких колокольчиков.
Потолок комнаты должен быть хорошо украшен, освящен рядами масляных ламп, разгоняющих всякие следы темноты, комната должна быть наполнена ароматом зажженной камфары, ароматических палочек и благовоний, украшена опахалами, мухобойками, павлиньими перьями, зеркалами и т.п. Следует взять рисовый порошок, окрашенный в желтый, красный, черный, белый и темно-синий цвета, и нарисовать прекрасную и благотворную во всех отношениях мандалу, именуемую Сарватобхадрой (134-138).

После этого каждый из присутствующих в соответствии со своей санкальпой совершает обряд, предваряющий мысленное поклонение, затем само мысленное поклонение, после чего очищает пять элементов уже названной мантрой (139).

После очищения пяти элементов следует с Брахма-биджей поставить на мандалу сосуд, сделанный из золота, серебра, меди или глины. Его омывают с мантрой-оружием, обмазывают простоквашей и акшатой и с мантрой шрим наносят на него новый знак (140-141).

Теперь следует трижды произнести буквы алфавита от «кша» до «а» с бинду, мысленно прочитать мула-мантру, наполнить сосуд вином, водой из какого-нибудь святого места или обычной чистой водой и бросить в кувшин девять драгоценных камней или слитков золота (142-143).

Милостивый гуру с Вагбхава-биджей закрывает горлышко кувшина покрытой листьями веткой хлебного дерева, фигового дерева (Ficus glonuiata гох), дерева ашваттха (Ficus religiosa), дерева вакула или мангового дерева (144).

На ветку с листьями он кладет пластинку из золота, серебра, меди или глины, произнося Рама-биджу и Майя-биджу (145).

Затем, о Прекрасная, к горлышку кувшина привязывают два куска ткани. Если поклоняются Шакти, ткань должна быть красного цвета, а если поклоняются Шиве и Вишну — белого цвета (146).

Мысленно произнося мантру «Стхам стхим хрим шрим», следует поставить кувшин на отведенное для него место, положить в него пять элементов и расставить девять чаш по порядку (147).

Шакти-патра должна быть изготовлена из серебра, гуру-патра — из золота, шри-патра — из человеческого черепа, а прочие чаши — из меди (148).

Не следует использовать чаши, сделанные из камня, дерева или железа. Чаши для пуджи Махадэви делаются из того или иного материала в зависимости от возможностей садхаки (149).

Расставив чаши, следует предложить напитки четырем гуру и Дэви, после чего мудрец поклоняется сосуду с нектаром (150).

Далее следует поводить огнями и благовониями и принести жертву всем существам. Поклонившись божествам питхи, надлежит совершить шаданганьясу (151).

После этого следует выполнить пранаяму, сосредоточить разум на Махадэви, призвать ее и поклоняться ей, являющейся объектом поклонения, со всем усердием и не скупясь (152).

О Шива! Совершенному гуру надлежит провести все обряды, заканчивая хомой, и почтить кумари и тех, кто поклоняется Шакти подношениями цветов, сандаловой пасты и одежд (153).

*** комментарий ***

Тантрический путь — это путь, требующий самоотдачи, углубления. Далеко не все – тантрические садхаки, и совсем мало людей, следующих каулическому или агхорическому пути. Это путь не для всех, он требует реального погружения и готовности вкладывать в садхану энергию, силу, время. Это не развлечение, это, собственно, жизнь, и это становится основным содержанием жизни.

Посвящение необратимо. Если человек даёт обеты и проходит дикшу (обряд инициации), тем самым он берет на себя определенные обязательства, которые он должен выполнять. Никто никому насильно никаких дикш не даёт, но если человек решил пройти инициацию в традиции, ему следует взвесить, готов ли он понести тот груз, который решил взять на себя. Он даёт право Деви и Ее спутницам, духовным силам, действовать в его жизни определенным образом – в соответствии с дикшей.

Будь то каулическая или агхорическая дикша, просящий о ней тем самым даёт Дэви право действовать определенным образом в его жизни. И не всегда действия Богини с мирской точки зрения могут быть приятными, потому что, если человек вступает на путь нивритти-марга, то есть путь движения от материального к духовному. Ему нужно понимать, что здесь он может встретиться и с определенными испытаниями, с определенными моментами, которые, возможно, будут для него тяжёлыми. Но это садхана.

Может быть, не каждый, кто получил дикшу, сможет сейчас же отправиться на шмашан и выполнять там какую-то тапасью. Но если он получает дикшу, Богиня организует ему эту тапасью там, где он находится сейчас. Он сам дал Ей на это право и изъявил такое желание – «я хочу идти этим путем», и у него будут условия для этого пути.

Дальше он уже выбирать не может. Если он вручил себя и свой путь Деви, то Деви лучше знает, каким путем надо идти садхаке, чтобы прийти к конечной цели, к освобождению — мукти, и Она сама поведет его этим путем. Передумать дальше уже нельзя — раз такие слова обетов произнесены, значит, это всерьёз, это не сфера шуток и легкомыслия. Это вопрос серьезный, который касается всей жизни человека.

Этой жизни, предыдущих жизней, потому что здесь затрагивается карма и предыдущих жизней, и последующих… Это определяющий момент для жизни человека. Здесь необходимо, чтобы сам ученик взвесил, о чём он просит. Это не значит, что можно просить о чём угодно, что, вот, мол, есть такой гуру, он в принципе даёт такую дикшу, давайте я сейчас ее попрошу. Сам ученик должен смотреть на себя, свои собственные желания и возможности, и, естественно, Гуру смотрит.

Принимая посвящение в какой-либо традиции, человек выбирает не просто какой-то способ: попробовал — понравилось, продолжил — не понравилось, пошел куда-то дальше. Встав на этот путь, с него уже не уйдешь. Хочет человек, не хочет – его уже будут вести по этому пути, найдут способ его направить так, как надо. Потому что он изъявил желание, он вручил свою жизнь и судьбу Деви, чтобы Она привела его от этого мирского существования к Освобождению.

Когда мы говорим обо всей тантрической садхане, мы говорим и о получении мантр. Если кому-то хочется получить мантру, и только ради этого он говорит «да, я готов получить эту дикшу, если эта дикша является условием, чтобы иметь ту или иную мантру», надо понимать, что дикша — это не просто возможность выполнять ту или иную садхану. Это направление своей жизни в определенное русло.

Надо быть готовым к тому, что ты сам должен идти по этому пути, и Божественные силы будут тебя направлять в нужном направлении. Поэтому надо взвесить свои возможности – можешь ли выполнять такую садхану? Всегда важно спросить себя, зачем мне это нужно? Если я хочу получить какую-то мантру или какую-то садхану, зачем мне это?

ПУРНА-АБХИШЕКА И ИСТИННЫЙ КАУЛА
(Маханирвана 10: 154-212)

अनुगृह्णन्तु कौला मे शिष्यं प्रति कुलव्रताः |
पूर्णाभिषेकसंस्कारे भवद्भिरनुमन्यताम् || १५४ ||
anugṛhṇantu kaulā me śiṣyaṃ prati kulavratāḥ .
pūrṇābhiṣekasaṃskāre bhavadbhiranumanyatām .. 154 ..

एवं पृच्छति चक्रेशे तं ब्रूयुर्गुरुमादरात् |
महामायाप्रसादेन प्रभावात् परमात्मनः |
शिष्यो भवतु पूर्णस्ते परतत्त्वपरायणः || १५५ ||
evaṃ pṛcchati cakreśe taṃ brūyurgurumādarāt .
mahāmāyāprasādena prabhāvāt paramātmanaḥ .
śiṣyo bhavatu pūrṇaste paratattvaparāyaṇaḥ .. 155 ..

शिष्येण च गुरुर्देवीमर्चयित्वाऽर्चिते घटे |
कामं मायां रमां जप्त्वा चालयेद्विमलं घटम् || १५६ ||
śiṣyeṇa ca gururdevīmarcayitvā’rcite ghaṭe .
kāmaṃ māyāṃ ramāṃ japtvā cālayedvimalaṃ ghaṭam .. 156 ..

उत्तिष्ठ ब्रह्मकलश देवतात्मक सिद्धिद |
त्वत्तोयपल्लवैः सिक्तः शिष्यो ब्रह्मरतोऽस्तु मे || १५७ ||
uttiṣṭha brahmakalaśa devatātmaka siddhida .
tvattoyapallavaiḥ siktaḥ śiṣyo brahmarato’stu me .. 157 ..

इत्थं सञ्चाल्य कलशमुत्तराभिमुखं गुरुः |
मन्त्रैरेतैर्वक्ष्यमाणैरभिषिञ्चेत् कृपान्वितः || १५८ ||
itthaṃ sañcālya kalaśamuttarābhimukhaṃ guruḥ .
mantrairetairvakṣyamāṇairabhiṣiñcet kṛpānvitaḥ .. 158 ..

शुभपूर्णाभिषेकस्य सदाशिव ऋषिः स्मृतः |
छन्दोऽनुष्टुब्देवताऽद्या प्रणवं बीजमीरितम् |
शुभपूर्णाभिषेकार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः || १५९ ||
śubhapūrṇābhiṣekasya sadāśiva ṛṣiḥ smṛtaḥ .
chando’nuṣṭubdevatā’dyā praṇavaṃ bījamīritam .
śubhapūrṇābhiṣekārthe viniyogaḥ prakīrtitaḥ .. 159 ..

गुरवस्त्वाऽभिषिञ्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः |
दुर्गालक्ष्मीभवान्यस्त्वामभिषिञ्चन्तु मातरः || १६० ||
guravastvā’bhiṣiñcantu brahmaviṣṇumaheśvarāḥ .
durgālakṣmībhavānyastvāmabhiṣiñcantu mātaraḥ .. 160 ..

षोडशी तारिणी नित्या स्वाहा महिषमर्दिनी |
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा || १६१ ||
ṣoḍaśī tāriṇī nityā svāhā mahiṣamardinī .
etāstvāmabhiṣiñcantu mantrapūtena vāriṇā .. 161 ..

जयदुर्गा विशालाक्षी ब्रह्माणी च सरस्वती |
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु वगला वरदा शिवा || १६२ ||
jayadurgā viśālākṣī brahmāṇī ca sarasvatī .
etāstvāmabhiṣiñcantu vagalā varadā śivā .. 162 ..

नारसिंही च वाराही वैष्णवी वनमालिनी |
इन्द्राणी वारुणी रौद्री त्वाऽभिषिञ्चन्तु शक्तयः || १६३ ||
nārasiṃhī ca vārāhī vaiṣṇavī vanamālinī .
indrāṇī vāruṇī raudrī tvā’bhiṣiñcantu śaktayaḥ .. 163 ..

भैरवी भद्रकाली च तुष्टिः पुष्टिरुमा क्षमा |
श्रद्धा कान्तिर्दया शान्तिरभिषिञ्चन्तु ते सदा || १६४ ||
bhairavī bhadrakālī ca tuṣṭiḥ puṣṭirumā kṣamā .
śraddhā kāntirdayā śāntirabhiṣiñcantu te sadā .. 164 ..

महाकाली महालक्ष्मीर्महानीलसरस्वती |
उग्रचण्डा प्रचण्डा त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वदा || १६५ ||
mahākālī mahālakṣmīrmahānīlasarasvatī .
ugracaṇḍā pracaṇḍā tvāmabhiṣiñcantu sarvadā .. 165 ..

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा |
रामो भार्गवरामस्त्वामभिषिञ्चन्तु वारिणा || १६६ ||
matsyaḥ kūrmo varāhaśca nṛsiṃho vāmanastathā .
rāmo bhārgavarāmastvāmabhiṣiñcantu vāriṇā .. 166 ..

असिताङ्गो रुरुश्चण्डः क्रोधोन्मत्तो भयङ्करः |
कपाली भीषणश्च त्वामभिषिञ्चन्तु वारिणा || १६७ ||
asitāṅgo ruruścaṇḍaḥ krodhonmatto bhayaṅkaraḥ .
kapālī bhīṣaṇaśca tvāmabhiṣiñcantu vāriṇā .. 167 ..

काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी |
विप्रचित्ता महोग्रा त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वदा || १६८ ||
kālī kapālinī kullā kurukullā virodhinī .
vipracittā mahogrā tvāmabhiṣiñcantu sarvadā .. 168 ..

इन्द्रोऽग्निः शमनो रक्षो वरुणः पवनस्तथा |
धनदश्च महेशानः सिञ्चन्तु त्वां दिगीश्वराः || १६९ ||
indro’gniḥ śamano rakṣo varuṇaḥ pavanastathā .
dhanadaśca maheśānaḥ siñcantu tvāṃ digīśvarāḥ .. 169 ..

रविः सोमो मङ्गलश्च बुधो जीवः सितः शनिः |
राहुः केतुः सनक्षत्रा अभिषिञ्चन्तु ते ग्रहाः || १७० ||
raviḥ somo maṅgalaśca budho jīvaḥ sitaḥ śaniḥ .
rāhuḥ ketuḥ sanakṣatrā abhiṣiñcantu te grahāḥ .. 170 ..

नक्षत्रं करणं योगो वाराः पक्षौ दिनानि च |
ऋतुर्मासो हायनस्त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वदा || १७१ ||
nakṣatraṃ karaṇaṃ yogo vārāḥ pakṣau dināni ca .
ṛturmāso hāyanastvāmabhiṣiñcantu sarvadā .. 171 ..

लवणेक्षुसुरासर्पिर्दधिदुग्धजलान्तकाः |
समुद्रास्त्वाऽभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा || १७२ ||
lavaṇekṣusurāsarpirdadhidugdhajalāntakāḥ |
samudrāstvā’bhiṣiñcantu mantrapūtena vāriṇā .. 172 ..

गङ्गा सूर्यसुता रेवा चन्द्रभागा सरस्वती |
सरयुर्गण्डकी कुन्ती श्वेतगङ्गा च कौशिकी |
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा || १७३ ||
gaṅgā sūryasutā revā candrabhāgā sarasvatī .
sarayurgaṇḍakī kuntī śvetagaṅgā ca kauśikī .
etāstvāmabhiṣiñcantu mantrapūtena vāriṇā .. 173 ..

अनन्ताद्या महानागाः सुपर्णाद्याः पतत्रिणः |
तरवः कल्पवृक्षाद्याः सिञ्चन्तु त्वां महीधराः || १७४ ||
anantādyā mahānāgāḥ suparṇādyāḥ patatriṇaḥ .
taravaḥ kalpavṛkṣādyāḥ siñcantu tvāṃ mahīdharāḥ .. 174 ..

पातालभूतलव्योमचारिणः क्षेमकारिणः |
पूर्णाभिषेकसन्तुष्टास्त्वाऽभिषिञ्चन्तु पाथसा || १७५ ||
pātālabhūtalavyomacāriṇaḥ kṣemakāriṇaḥ .
pūrṇābhiṣekasantuṣṭāstvā’bhiṣiñcantu pāthasā .. 175 ..

दोर्भाग्यं दुर्यशो रोगा दौर्मनस्यं तथा शुचः |
विनश्यन्त्वभिषेकेन परमब्रह्मतेजसा || १७६ ||
dorbhāgyaṃ duryaśo rogā daurmanasyaṃ tathā śucaḥ .
vinaśyantvabhiṣekena paramabrahmatejasā .. 176 ..

अलक्ष्मीः कालकर्णी च डाकिन्यो योगिनीगणाः |
विनश्यन्त्वभिषेकेण कालीबीजेन ताडिताः || १७७ ||
alakṣmīḥ kālakarṇī ca ḍākinyo yoginīgaṇāḥ .
vinaśyantvabhiṣekeṇa kālībījena tāḍitāḥ .. 177 ..

भूताः प्रेताः पिशाचाश्च ग्रहा येऽरिष्टकारकाः |
विद्रुतास्ते विनश्यन्तु रमाबीजेन ताडिताः || १७८ ||
bhūtāḥ pretāḥ piśācāśca grahā ye’riṣṭakārakāḥ .
vidrutāste vinaśyantu ramābījena tāḍitāḥ .. 178 ..

अभिचारकृता दोषा वैरिमन्त्रोद्भवाश्च ये |
मनोवाक्कायजा दोषाः विनश्यन्त्वभिषेचनात् || १७९ ||
abhicārakṛtā doṣā vairimantrodbhavāśca ye .
manovākkāyajā doṣāḥ vinaśyantvabhiṣecanāt .. 179 ..

नश्यन्तु विपदः सर्वाः सम्पदः सन्तु सुस्थिराः |
अभिषेकेण पूर्णेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः || १८० ||
naśyantu vipadaḥ sarvāḥ sampadaḥ santu susthirāḥ .
abhiṣekeṇa pūrṇena pūrṇāḥ santu manorathāḥ .. 180 ..

इत्येकाधिकविंशत्या मन्त्रैः संसिक्तसाधकम् |
पशोर्मुखाल्लब्धमन्त्रं पुनः संश्रावयेद् गुरुः || १८१ ||
ityekādhikaviṃśatyā mantraiḥ saṃsiktasādhakam .
paśormukhāllabdhamantraṃ punaḥ saṃśrāvayed guruḥ .. 181 ..

पूर्वोक्तनाम्ना सम्बोध्य ज्ञापयन् शक्तिसाधकान् |
दद्यादानन्दनाथान्तमाख्यानं कौलिको गुरुः || १८२ ||
pūrvoktanāmnā sambodhya jñāpayan śaktisādhakān .
dadyādānandanāthāntamākhyānaṃ kauliko guruḥ .. 182 ..

श्रुतमन्त्रो गुरोर्यन्त्रे सम्पूज्य निजदेवताम् |
पञ्चतत्त्वोपचारेण गुरुमभ्यर्चयेत्ततः || १८३ ||
śrutamantro guroryantre sampūjya nijadevatām .
pañcatattvopacāreṇa gurumabhyarcayettataḥ .. 183 ..

गोभूहिरण्यवासांसि पानालङ्करणानि च |
गुरवे दक्षिणां दत्त्वा यजेत् कौलान् शिवात्मकान् || १८४ ||
gobhūhiraṇyavāsāṃsi pānālaṅkaraṇāni ca .
gurave dakṣiṇāṃ dattvā yajet kaulān śivātmakān .. 184 ..

कृतकौलार्चनो धीरः शान्तोऽतिविनयान्वितः |
श्रीगुरोश्चरणौ स्पृष्ट्वा भक्त्या नत्वेदमर्थयेत् || १८५ ||
kṛtakaulārcano dhīraḥ śānto’tivinayānvitaḥ .
śrīguroścaraṇau spṛṣṭvā bhaktyā natvedamarthayet .. 185 ..

श्रीनाथ जगतां नाथ मन्नाथ करुणानिधे |
परामृतप्रदानेन पूरयाऽस्मन्मनोरथम् || १८६ ||
śrīnātha jagatāṃ nātha mannātha karuṇānidhe .
parāmṛtapradānena pūrayā’smanmanoratham .. 186 ..

आज्ञां मे दीयतां कौलाः प्रत्यक्षशिवरूपिणः |
सच्छिष्याय विनीताय ददामि परमामृतम् || १८७ ||
ājñāṃ me dīyatāṃ kaulāḥ pratyakṣaśivarūpiṇaḥ .
sacchiṣyāya vinītāya dadāmi paramāmṛtam .. 187 ..

चक्रेश परमेशान कौलपङ्कजभास्कर |
कृतार्थं कुरु सच्छिष्यं देह्यमुष्मै कुलामृतम् || १८८ ||
cakreśa parameśāna kaulapaṅkajabhāskara .
kṛtārthaṃ kuru sacchiṣyaṃ dehyamuṣmai kulāmṛtam .. 188 ..

आज्ञामादाय कौलानां परमामृतपूरितम् |
सशुद्धिकं पानपात्रं शिष्यहस्ते समर्पयेत् || १८९ ||
ājñāmādāya kaulānāṃ paramāmṛtapūritam .
saśuddhikaṃ pānapātraṃ śiṣyahaste samarpayet .. 189 ..

हृद्याकृष्य गुरुर्देवीं स्रुवसंलग्नभस्मना |
स्वस्य शिष्यस्य कौलानां कूर्चे च तिलकं न्यसेत् || १९० ||
hṛdyākṛṣya gururdevīṃ sruvasaṃlagnabhasmanā .
svasya śiṣyasya kaulānāṃ kūrce ca tilakaṃ nyaset .. 190 ..

ततः प्रसादतत्त्वानि कौलेभ्यः परिवेशयन् |
चक्रानुष्ठानविधिना विदध्यात् पानभोजनम् || १९१ ||
tataḥ prasādatattvāni kaulebhyaḥ pariveśayan .
cakrānuṣṭhānavidhinā vidadhyāt pānabhojanam .. 191 ..

इति ते कथितं देवि शुभपूर्णाभिषेचनम् |
ब्रह्मज्ञानैकजननं शिवत्वफलसाधनम् || १९२ ||
iti te kathitaṃ devi śubhapūrṇābhiṣecanam .
brahmajñānaikajananaṃ śivatvaphalasādhanam .. 192 ..

नवरात्रं सप्तरात्रं पञ्चरात्रं त्रिरात्रकम् |
अथ वाप्येकरात्रञ्च कुर्यात् पूर्णाभिषेचनम् || १९३ ||
navarātraṃ saptarātraṃ pañcarātraṃ trirātrakam .
atha vāpyekarātrañca kuryāt pūrṇābhiṣecanam .. 193 ..

संस्कारेऽस्मिन् कुलेशानि पञ्चकल्पाः प्रकीर्तिताः |
नवरात्रे विधातव्यं सर्वतोभद्रमण्डलम् || १९४ ||
saṃskāre’smin kuleśāni pañcakalpāḥ prakīrtitāḥ .
navarātre vidhātavyaṃ sarvatobhadramaṇḍalam .. 194 ..

नवनाभं सप्तरात्रे पञ्चाब्जं पञ्चरात्रके |
त्रिरात्रे चैकरात्रे च पद्ममष्टदलं प्रिये || १९५ ||
navanābhaṃ saptarātre pañcābjaṃ pañcarātrake .
trirātre caikarātre ca padmamaṣṭadalaṃ priye .. 195 ..

मण्डले सर्वतोभद्रे नवनाभेऽपि साधकैः |
स्थापनीया नव घटाः पञ्चाब्जे पञ्चसङ्ख्यकाः || १९६ ||
maṇḍale sarvatobhadre navanābhe’pi sādhakaiḥ .
sthāpanīyā nava ghaṭāḥ pañcābje pañcasaṅkhyakāḥ .. 196 ..

नलिनेऽष्टदले देवि घटस्त्वेकः प्रकीर्तितः |
अङ्गावरणदेवांश्च केसरादिषु पूजयेत् || १९७ ||
naline’ṣṭadale devi ghaṭastvekaḥ prakīrtitaḥ .
aṅgāvaraṇadevāṃśca kesarādiṣu pūjayet .. 197 ..

पूर्णाभिषेकसिद्धानां कौलानां निर्मलात्मनाम् |
दर्शनात् स्पर्शनाद् घ्राणाद् द्रव्यशुद्धिर्विधीयते || १९८ ||
pūrṇābhiṣekasiddhānāṃ kaulānāṃ nirmalātmanām .
darśanāt sparśanād ghrāṇād dravyaśuddhirvidhīyate .. 198 ..

शाक्तैर्वा वैष्णवैः शैवैः सौरैर्गाणपतैरपि |
कौलधर्माश्रितः साधुः पूजनीयोऽतियत्नतः || १९९ ||
śāktairvā vaiṣṇavaiḥ śaivaiḥ saurairgāṇapatairapi .
kauladharmāśritaḥ sādhuḥ pūjanīyo’tiyatnataḥ .. 199 ..

शाक्ते शाक्तो गुरुः शस्तः शैवे शैवो गुरुर्मतः |
वैष्णवे वैष्णवः सौरे सौरो गुरुरुदाहृतः || २०० ||
śākte śākto guruḥ śastaḥ śaive śaivo gururmataḥ .
vaiṣṇave vaiṣṇavaḥ saure sauro gururudāhṛtaḥ .. 200 ..

गाणपे गाणपश्चैव कौलः सर्वत्र सद्गुरुः |
अतः सर्वात्मना धीमान् कौलाद् दीक्षां समाचरेत् || २०१ ||
gāṇape gāṇapaścaiva kaulaḥ sarvatra sadguruḥ .
ataḥ sarvātmanā dhīmān kaulād dīkṣāṃ samācaret .. 201 ..

पञ्चतत्त्वेन यत्नेन भक्त्या कौलान् यजन्ति ये |
उद्धृत्य पुरुषान् सर्वांस्ते यान्ति परमां गतिम् || २०२ ||
pañcatattvena yatnena bhaktyā kaulān yajanti ye .
uddhṛtya puruṣān sarvāṃste yānti paramāṃ gatim .. 202 ..

पशोर्वक्त्राल्लब्धमन्त्रः पशुरेव न संशयः |
वीराल्लब्धमनुर्वीरः कौलाद्भवति ब्रह्मवित् || २०३ ||
paśorvaktrāllabdhamantraḥ paśureva na saṃśayaḥ .
vīrāllabdhamanurvīraḥ kaulādbhavati brahmavit .. 203 ..

शाक्ताभिषेकी वीरः स्यात् पञ्च तत्त्वानि शोधयेत् |
स्वेष्टपूजाविधावेव न तु चक्रेश्वरो भवेत् || २०४ ||
śāktābhiṣekī vīraḥ syāt pañca tattvāni śodhayet .
sveṣṭapūjāvidhāveva na tu cakreśvaro bhavet .. 204 ..

वीरघाती वृथापायी वीराणां स्त्रीगमस्तथा |
स्तेयी महापातकिनस्तत्संसर्गी च पञ्चमः || २०५ ||
vīraghātī vṛthāpāyī vīrāṇāṃ strīgamastathā .
steyī mahāpātakinastatsaṃsargī ca pañcamaḥ .. 205 ..

कुलवर्त्म कुलद्रव्यं कुलसाधकमेव च |
ये निन्दन्ति दुरात्मानस्ते गच्छन्त्यधमां गतिम् || २०६ ||
kulavartma kuladravyaṃ kulasādhakameva ca .
ye nindanti durātmānaste gacchantyadhamāṃ gatim .. 206 ..

नृत्यन्ति रुद्रडाकिन्यो नृत्यन्ति रुद्रभैरवाः |
मांसास्थिचर्वणानन्दाः सुराकौलद्विषां नृणाम् || २०७ ||
nṛtyanti rudraḍākinyo nṛtyanti rudrabhairavāḥ .
māṃsāsthicarvaṇānandāḥ surākauladviṣāṃ nṛṇām .. 207 ..

दयालवः सत्यशीलाः सदा परहितैषिणः |
तान् गर्हयन्तो नरकान्निष्कृतिं यान्ति न क्वचित् || २०८ ||
dayālavaḥ satyaśīlāḥ sadā parahitaiṣiṇaḥ .
tān garhayanto narakānniṣkṛtiṃ yānti na kvacit .. 208 ..

उक्ता प्रयोगा बहवः कर्माणि विविधानि च |
ब्रह्मैकनिष्ठकौलस्य त्यागानुष्ठानयोः समम् || २०९ ||
uktā prayogā bahavaḥ karmāṇi vividhāni ca .
brahmaikaniṣṭhakaulasya tyāgānuṣṭhānayoḥ samam .. 209 ..

एकमेव परं ब्रह्म जगदावृत्य तिष्ठति |
विश्वार्चया तदर्चा स्यात् यतः सर्वं तदन्वितम् || २१० ||
ekameva paraṃ brahma jagadāvṛtya tiṣṭhati .
viśvārcayā tadarcā syāt yataḥ sarvaṃ tadanvitam .. 210 ..

फलासक्ताः कामपराः कर्मजालरताः प्रिये |
पृथक्त्वेन यजन्तोऽपि तत् प्रयान्ति विशन्ति च || २११ ||
phalāsaktāḥ kāmaparāḥ karmajālaratāḥ priye .
pṛthaktvena yajanto’pi tat prayānti viśanti ca .. 211 ..

सर्वं ब्रह्मणि सर्वत्र ब्रह्मैव परिपश्यति |
ज्ञेयः स एव सत्कौलो जीवन्मुक्तो न संशयः || २१२ ||
sarvaṃ brahmaṇi sarvatra brahmaiva paripaśyati .
jñeyaḥ sa eva satkaulo jīvanmukto na saṃśayaḥ .. 212 ..

इति श्रीमहानिर्वाणतन्त्रटीकायां दशमोल्लासः |
iti śrīmahānirvāṇatantraṭīkāyāṃ daśamollāsaḥ .

После этого Гуру просит разрешения у всех присутствующих:
— О каулы, посвятившие себя кулачаре, будьте благосклонны к моему
ученику. Дайте разрешение на проведение для него санскары
пурнабхишеки (154).

Чакрешвара, опросив присутствующих, почтительно отвечает:
— Милостью Махамайи и величием Параматмы, пусть этот ученик
будет совершенным и преданным Высшей сущности (Пара-таттвапараяна) (155).

После этого Гуру велит ученику поклоняться Дэви в сосуде, которому
он поклонялся сам, мысленно повторяет над этим сосудом мантру Клим хрим шрим (биджи Камы, Майи и Рамы, или Лакшми) и передвигает безупречно чистый сосуд с мантрой:

Подымись, о Брахма-калаша (сосуд, воплощение Брахмана). Ты —
божество (Дэватмака), и ты даешь полный успех.
Пусть мой ученик, омытый твоей водой и листьями, будет предан Брахману (156-157).

Подвинув сосуд таким образом (с помощью мантры), Гуру следует с
милосердием окропить водой ученика, сидящего лицом к северу. При
этом читается мантра, о которой я сейчас расскажу (158).

Риши мантры этого благотворного ритуала пурнабхишеки —
Садашива, божество-покровитель — Адья-дэвата, биджа — ом. Эта
мантра используется для счастливого окропления (освящения) по
случаю церемонии пурнабхишеки (158-159).

Пусть Гуру окропят тебя. Пусть Брахма, Вишну и Махешвара
окропят тебя. Пусть Матери Дурга, Лакшми и Бхавани окропят тебя.
Пусть Шодаши, Тарини, Нитья, Сваха, Махиша Мардини — все они
окропят тебя водой, освященной мантрой. Пусть Джая Дурга,
Вишалакши, Брахмани, Сарасватн окропят тебя. Пусть Багала,
Варада и Шива окропят тебя, пусть Шакти, Нарасимхи, Варахи,
Вайшнави, Ванамалини, Индрани, Варуни, Раудри окропят тебя.
Пусть Бхайрави, Бхадракалн, Тушти, Пушти, Ума, Кшама, Шраддха,
Канти, Дая, Шанти всегда окропляют тебя.

Пусть Махакали, Махалакшми, Маханиласарасвати, Уграчанда,
Прачанда всегда окропляют тебя. Пусть Матсья, Курма, Вараха,
Нрисинха, Вамана, Рама, Бхригурама окропят тебя водой. Пусть
Аситанга, Руру, Чанда, Кродхонматта, Бхаянкара, Капали, Бхишана
окропят тебя. Пусть Кали, Капалинн, Кулла, Курукулла, Виродхинн,
Випрачитта, Махогра всегда окропляют тебя. Пусть Индра, Агни,
Шамана (Яма), Ракша, Варуна, Павана, Дханада (Кубера), Махешана —
восемь дикпала окропят тебя. Пусть Рави, Сома, Мангала, Будха,
Джива, Сита, Шани, Брихаспати, Шукра, Раху и Кету со всеми своими
спутниками окропят тебя. Пусть звезды, йоги , дни недели и две
пакши, дни, времена года, месяцы и год всегда помазывают тебя.
Пусть соленый океан, сладкий океан, океан вина, океан гхи, океан
простокваши, океан молока, океан сладкой воды окропят тебя
своими священными водами, пусть Ганга, Ямуна, Рева,
Чандрабхага, Сарасвати, Сараю, Гандаки, Кунти, Шветаганга,
Каушики окропят тебя своими священными водами. Пусть великие
наги, начиная с Ананты, птицы, начиная с Гаруды , деревья,
начиная с Кальпы, и великие горы окропят тебя. Пусть добрые
существа, обитающие в Патале, на земле и в воздухе, радующиеся в
этот час твоей пурнабхишеки, окропят тебя водой (160-175).

Пусть твои неудачи, дурная слава, болезни, уныние и скорбь будут
уничтожены этой пурнабхишекой и величием Высшего Брахмана
(176).

Пусть Алакшми, Калакарни, дакини и иогини, которых прогоняет
Кали-биджа, будут уничтожены абхишекой (177).

Пусть бхуты, преты, пишачи и злые планеты будут отогнаны
прочь, обращены в бегство и уничтожены Рама-биджей. Пусть все
несчастья, причиненные тебе магией и колдовством твоих врагов,
все грехи, совершенные мыслями, словами или телом уничтожатся
в результате этой инициации. Пусть все твои несчастья будут
уничтожены, пусть ничто не помешает твоему процветанию, пусть
все твои желания исполнятся в результате этой пурнабхишеки (178-
180).

С двадцатью одной мантрой следует окропить ученика водой. Если он
уже получил мантру из уст пашу, Гуру следует произнести для него
мантру снова (181).

Каулика Гуру призывает к себе ученика, называя его по имени, и дает
ему имя, оканчивающееся на Ананданатха, предварительно сообщив это имя почитателям Шакти (182).

Получив от Гуру посвящение в мантру, ученик поклоняется своему
ишта-дэвате и янтре (сделанной Гуру) и выражает уважение Гуру,
преподнося ему пять элементов (183).

Кроме того, ученику следует преподнести Гуру в качестве дакшины
коров, землю, золото, одежду, напитки и драгоценности, а затем почтить каулов, которые являются воплощениями Шивы (Шиватмака, то есть те, чьи души — душа Шивы) (184).

Почтив каулов, обуздавший себя, очищенный и смиренный ученик
почтительно касается священных стоп Гуру и, поклонившись,
обращается к нему с просьбой (185):

— О святой владыка! Ты — повелитель Вселенной, Ты — мой
господин. О океан милосердия! Утоли жажду моего сердца даром
прекрасного нектара (186).

Гуру следует ответить так:
— О каулы, видимые воплощения самого Шивы, позвольте мне дать
моему достойному и смиренному ученику прекрасный нектар (187).

Каулы отвечают ему:
— Господин чакры! Ты — сам Верховный Владыка, Ты — солнце
лотоса каулов. Исполни желание этого достойного ученика и дай ему
нектар каулы (188).

Получив разрешение каулов, Гуру вручает ученику чашу, наполненную
прекрасным нектаром, и шуддхи (189).

После этого Гуру, погруженный в созерцание Дэви в своем сердце,
пеплом из жертвенной ложки наносит на лбы ученика и каулов тилаки
(190).

Затем Гуру раздает таттвы из подношения Дэви (Прасада-таттва) и
вкушает пишу и напиток в соответствии с предписаниями, относящимися к проведению чакры (191).

О Дэви! Я рассказал Тебе о благотворных обрядах, входящих в
пурнабхишеку. С их помощью человек обретает божественное знание и
становится самим Шивой (192).

Пурнабхишека продолжается девять, семь, пять, три или одну ночь
(193).

О Кулешани! Существует пять разных форм этого очистительного
обряда. При совершении обряда, который продолжается девять ночей,
рисуется мандала Сарвато-бхадра (Всеблагая) (194).

О Возлюбленная! Во время обряда, который продолжается семь
ночей, рисуется мандала Нава-набха, во время обряда, который
продолжается пять ночей — мандала Панчабджа, во время обряда,
который продолжается три ночи и обряда, который продолжается одну
ночь — мандала восьмилепесткового лотоса (195).

О Дэви! Согласно предписаниям, на Сарвато-бхадра-мандалу и Наванабха-мандалу ставятся девять кувшинов, на Панчабджа-мандалу — пять кувшинов, а на Аштадалабджа-мандалу — один кувшин. В
различных частях лотоса следует поклоняться ашта-дэватам (части тела Дэви, которые считаются божествами) и аварана-дэватам (196-197).

Каулы, получившие полную инициацию, обладают чистой душой.
Всякая вещь очищается, если такой каула посмотрит на нее, коснется ее
или понюхает ее (198).

Все люди: шакты, вайшнавы, шиваиты, сауры или ганапаты — должны ревностно поклоняться каула-садху (199).

Хорошо, когда у шакта есть Гуру шакт, у шиваита — Гуру шиваит, у
вайшнава — Гуру вайшнав, у сауры — саура, у ганапаты — ганапата, но
каула — прекрасный Гуру для всех. Поэтому мудрецу следует всей
душой принять посвящение от каулы (200-201).

Тот, кто почитает каулу пятью элементами с радостью в сердце,
приносит спасение своим предкам и сам достигает высочайшей цели
(202).

Тот, кто получил мантру из уст пашу, — пашу, кто получил ее из уст
виры — вира, а тот, кто получил ее из уст каулы, — познает Брахмана
(203).

Тот, кто получил посвящение через ритуалы шактов (через
предшествующие пурна-абхишеке посвящения), становится вирой. Он
имеет право очищать пять элементов только при совершении пуджи
своему собственному Ишта-дэвате, но он не может быть чакрешварой
(204).

Тот, кто убивает виру, кто пьет неосвященное вино, кто соблазняет
жену виры или крадет его собственность, — совершает великий грех, а
тот, кто общается с этими четырьмя видами грешников, — совершает
пятый грех (205).

Эти низкие люди, пренебрегающие кулачарой, предметами кулачары и
последователями кулачары, спускаются вниз порочным путем (206).

Рудра-дакини и Рудра-бхайрави (духи, сопровождающие Шиву и Кали)
танцуют от радости, предвкушая, как они будут грызть кости и плоть
людей, ненавидящих вино и каулов (207).

Каулы милосердны и правдивы и всегда желают другим блага. Тот, кто
клевещет на них, не избежит ада (208).

В многочисленных тантрах я рассказал о различных обрядах и о
многих повторениях практик. Но для каулы, который предан Брахману,
не имеет значения выполнять или не выполнять эти обряды (209).

Только лишь один Высший Брахман существует, пронизывая всю
Вселенную (или всякую ее часть). Ему поклоняются, потому что нет
ничего, кроме Него (210).

О Возлюбленная! Даже тот, кто действует ради получения результата,
кто идет на поводу у своих желаний, поклоняется разным божествам и
находится в плену у мирских забот, — соединяется с Ним (211).

Того, кто видит все в Брахмане и Брахмана во всем, несомненно,
знают как прекрасного каулу, достигшего освобождения при жизни
(Дживанмукту) (212).

Конец десятой улласы, которая называется «Правила проведения
вриддхи-шраддхи, погребальных обрядов и пурнабхишеки».

*** комментарий ***

«Того, кто видит все в Брахмане и Брахмана во всем, несомненно, знают как прекрасного каулу, достигшего освобождения при жизни» — с этим определением дживанмукты согласился бы и шакта, и ведантист, и йогин-натх. Веды, Тантры и учение Махайоги Горакшанатха утверждают одну и ту же Вечную религию, Вечную Истину. Эта истина может быть узнана нами из священных текстов. И не важно, когда они были записаны — в Х веке, VIII веке или до нашей эры. Важно, что это Вечное Знание. В какой-то момент оно было записано, и не важно, когда. Веды, Тантры и биджа-мантры всегда звучат в пространстве, и тот, кто обладает духовным слухом, может их услышать, а тот, кто
обладает поэтическим даром, может их записать на человеческом языке. Он становится риши, получателем этих текстов.

Упанишады — Вечное Знание, это самооткровение Божественной сущности. Брихадараньяка упанишада говорит «Я есть Брахман». Каждый человек может так сказать, потому что по своей природе каждый человек Брахман, но он забыл об этом. Но мало это сказать, надо действительно в себе это проявить. В ходе йогического процесса мы проявляем это в себе. В нас всегда и вечно присутствует природа Шивы и Его все совершенные качества, но до времени майя их скрывает. Поэтому до времени мы не проявляем ни всемогущества, ни блаженства, ни бесконечности, но мы временно такие.

Чхандогья упанишада говорит нам «Всё есть Брахман». Мы можем видеть какого-то человека, растение, дерево или камень благодаря проявлению Богом энергии сокрытия. На самом деле Он один только и есть. Брахман один без второго. Нет какой-то другой реальности. Нельзя сказать, вот есть Брахман, а это какая-то другая душа, им сотворенная. Упанишады ясно говорят нам, что нет никакой иной реальности, нет ничего, помимо Брахмана и вне Брахмана.

Айтарея упанишада говорит, «Мудрость есть Брахман». То есть, сам Брахман и Его познание едины. Когда мы познаем Брахмана, мы становимся Брахманом. Сущность Шивы всегда в нас, нам не нужно ее где-то доставать, добывать или, тем более, создавать. Нам нужно только открыть, обнаружить ее в самих себе. Если бы мы вдруг забыли, где наша голова, ходили бы, долго искали бы везде и спрашивали у всех «где моя голова?» — может, она в шкафу? может, кто-то несет ее в
портфеле? может, она на другой планете? Это было бы абсурдно, потому что, если мы живы и можем спрашивать об этом, значит, голова у нас на плечах. Так же природа Шивы постоянно находится в нас, нам надо только ее обнаружить.

И Упанишады, и тантры — это вечное Божественное Знание, исходящее от самого Брахмана. Это движение сверху вниз, поток истины, благодати, который изливается на нас и открывает нам истину.

Прокрутить наверх